Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice

Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice

konané dne 19.1.2009
 1. Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16 Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2008, kterou přednesl přednosta ing. Vlastimil Moucha.
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT,
  • vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka,
  • provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 21.3.2009.
 3. Valná hromada zvolila pro 3 leté volební období počínající od 19.1.2009 tyto členy výboru ČKAIT oblastní kanceláře Pardubice tyto autorizované osoby:
  • Pavel Čížek,
  • Ing. Drahomír Ježek,
  • Ing. Radim Loukota,
  • Ing. Jiří Musil,
  • Ing. Miroslav Němec,
  • Ing. Pavel Vacek.
 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti Pardubice:
  • publikovat průběh a závěry VH oblasti do „Zpráv a informací ČKAIT“,
  • hájit práva autorizovaných osob,
  • pořádat v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob cestou IC ČKAIT Praha semináře o aktuální problematice a prezentační akce zejména českých firem,
  • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
  • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti OK ČKAIT Pardubice,
  • podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě (nový stavební zákon, jeho prováděcí vyhlášky, zákon o vyvlastnění, zákon o veřejných zakázkách, legislativa o bezpečnosti při provádění stavebních prací atp.),
  • aby prosazoval u vedení ČKAIT vytváření podmínek pro možnost používání honorářového řádu včetně doporučených cenových standardů,
  • aby prosazoval u vedení ČKAIT vypracování návodu na zjednodušený postup návrhů jednoduchých stavebních konstrukcí dle eurokódů pro použití autorizovanými osobami.
 5. Valná hromada žádá vedení ČKAIT aby:
  • vytvářelo podmínky pro možnost používání honorářových řádů včetně doporučených cenových standardů,
  • zajistilo vypracování návodu na zjednodušený postup návrhů jednoduchých stavebních konstrukcí dle eurokódů pro použití autorizovanými osobami.
Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Podle zprávy mandátové komise se valné hromady zúčastnilo 185 autorizovaných osob ČKAIT z oblasti Pardubice.

Pardubice dne 19.1.2009

Za návrhovou komisi: Ing. František Pechanec, předseda: podepsán v.r. Ing. Pavel Vacek, člen: podepsán v.r. Ing. Radim Loukota, člen: podepsán v.r. Za OK ČKAIT Pardubice ověřil: Ing. Vlastimil Moucha, přednosta: podepsán v.r.
06. 02. 2009