Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady oblasti Ostrava konané dne 27. 1. 2009

Usnesení valné hromady oblasti Ostrava konané dne 27. 1. 2009

 1. Valná hromada schvaluje :
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2008, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem - přednostou oblasti.
  • Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2008, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Josefem Sláčalem, CSc.
  • Výsledky voleb do výboru oblasti a delegátů oblasti Ostrava na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 21. 3. 2009 a možnost jmenování náhradníků přednostou OK ČKAIT Ostrava. Zápis o výsledku volby delegátů je součástí usnesení valné hromady.

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti a hospodaření ČKAIT v roce 2008.
  • Vystoupení místopředsedy ČKAIT Ing. Jindřicha Patera.
  • Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT :
   1. Ing. Pavel Hrnčíř - poslanec Parlamentu ČR
   2. Zástupce Slaska Okregowa Izba Inžynierow Budownictwa, Oddzial Katowicach inž. Janusz Kozla a inž. Józef Kluska
   3. Ing. Pavel Ševčík - předseda regionální sekce Svazu podnikatelů ve stavebnictví a ředitel Bytostavu, a..s. Poruba
   4. Ing. Hlavatý - k pojištění členů komory
   5. Ing. Milan Kučera - vzdělání v době krize
   6. Karel Pastuszek - připomínky ke stavebnímu zákonu

  • Valná hromada ukládá:
   Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2009 a to zejména:
   • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
   • udržovat a dále rozvíjet spolupráci se Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
   • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2009 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
   • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
   • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
   • nadále vyřizovat žádosti o získáni autorizace
   • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou

  • Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se obrací na své členy:
   • aby důsledně dbali na kvalitu své práce a na korektní vztahy se zákazníkem a ostatními účastníky výstavby a tak napomáhali zvyšovat prestiž ČKAIT
   • aby se nadále aktivně zapojovali do programu celoživotního vzděláváni členů ČKAIT
   • aby aktualizovali, nebo oznámili svou e-mailovou adresu do kanceláře OK Ostrava

  • Valná hromada děkuje hostům a členům komory za jejich účast a vystoupeni na valné hromadě a ukládá výboru oblasti zodpovědně posoudit všechny přednesené informace, připomínky, doporučení, náměty a vhodným způsobem je využít pro zkvalitnění činnosti komory.

  Zahájení valné hromady se zúčastnilo 242 členů z 2 259 ( 10,7 %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava 30 hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise ). Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných ) 122 hlasů.
  Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo).


  Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Kamil Šamárek

  Mandátní komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Antonie Lošťáková, Ing. Vladimír Hrabal

  Volební komise: Ing. Josef Urban, Ing. Jan Sedláček, Ing. Otakar Mikula

  Přednosta OK ČKAIT
  Ing. Svatopluk Bijok

  09. 02. 2009