Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2012

Usnesení valné hromady oblasti Praha 2012

Datum a začátek jednání: 17. leden 2012, 15.00 hodin Místo konání: sál Národního domu Smíchov, náměstí 14.října č.16/82, Praha 5 Přítomní (viz prezenční listiny) – originály uloženy v Kanceláři ČKAIT Praha. A. Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za léta 2009 až 2011 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing.Michaelem Trnkou, CSc., st. 2. Plán činnosti výboru oblasti Praha na rok 2012 - včetně připomínek vznesených v průběhu diskuse – bez pozměňujících a doplňujících návrhů – upravený nově zvoleným výborem oblasti Praha. 3. Téze rozpočtu oblasti Praha pro rok 2012. B. Valná hromada zvolila: 1. Výbor oblasti Praha ve složení: Ing.J.Bořek, Ing.L.Bukovský, Ing.M.Komínek, Ing.J.Matějka, Ing.M.Novotný, PhD, Ing.E.Patáková, Ing.V.Smrž, Ing.V.Špačková, Ing.Michael Trnka, CSc., st. 2. Kandidáty do Dozorčí komise ČKAIT ve složení: Ing.Miroslav Trnka, Ing.R.Sottl, nově pak F.Matějček, Ing.V.Juppa, Ing.K.Štrobl, PhD. 3. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 17.3.2012, v počtu 62 delegátů a 10 náhradníků – jmenné složení uvedeno v zápise volební komise C. Valná hromada bere na vědomí: 1. Informaci předsedy ČKAIT Ing.Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2011 a výhledu na rok 2012. 2. Zprávu dozorčí rady přednesenou na této VH prof.Ing.Františkem Hrdličkou, CSc. D. Valná hromada ukládá výboru oblasti Praha: 1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2012 2. Usilovat o zařazení ČKAIT mezi správce autorských poplatků 3. zasazovat se trvale o "zlidštění" eurokódů E. Valná hromada zmocňuje: Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD 2012. Schváleno v 18,35 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: všechny body s výjimkou B (147 pro – 2 zdržel – 0 proti) body B – viz samostatný protokol volební komise Zapsal: návrhová komise ve složení : Ing.Eva Patáková, Ing.Jiří Kliner, Ing.Michael Trnka, CSc., ml. Schválil: Ing.Michael Trnka,CSc, ml. - předseda návrhové komise VH 2012
09. 03. 2012