Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

USNESENÍ VH 2022 Č.Budějovice

Usnesení Valné hromady oblasti ČKAIT Č. Budějovice
dne 12.1.2022 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Návrhová komise pracovala ve složení:
Předseda: Ing. Vladimír Dufek, Bc. Jan Novotný, Ing. Šárka Janurová
Členové:

Valná hromada na svém dnešním zasedání

 1. SCHVALUJE
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2021 přednesenou předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem
  2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2022
  3. Rozpočet na rok 2022
 2. ZVOLILA
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů: Ing. Milan Borovka, Ing. František Hladík, Ing. Šárka Janurová, Ing. Jan Jelínek, Ing. Karel Kocina, Ing. Jana Máchová, Ing. Jan Mašek, Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská, Daniel Šmejkal, Ing. Jan Závitkovský
  2. Náhradníky Shromáždění delegátů: Ing. František Konečný Ph.D., Ing. František Stráský
 3. BERE NA VĚDOMÍ
  1. Informace předsedy Komory o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou
  2. Zprávu dozorčí rady
  3. Informace z vystoupení hostů
 4. UKLÁDÁ
  1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2022 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
  2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
  3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného

 

Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 72. členů.
Počty hlasů PRO: 71, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1

Podpisy členů návrhové komise:
Ing. Vladimír Dufek, Bc. Jan Novotný, Ing. Šárka Janurová

Podpis předsedy oblasti: Ing. František Hladík
V  Č. Budějovicích 12.1.2022
Příloha: Zpráva volební komise.