Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VHO 2014 ČKAIT Ústí nad Labem

Usnesení VHO 2014 ČKAIT Ústí nad Labem

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2014

která se konala dne 09. ledna 2014 v Národním domě v Ústí nad Labem
 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti Výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2013, přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2014.
 2. valná hromada zvolila:
  1. Valná hromada zvolila delegáty na SD 2014 takto:

   členové výboru oblasti a DK:

   Ing. Zdeněk Avenarius, Anita Bartlová, Ing. Josef Dvorský, Ing. Josef Filip, Václav Fůs, Ing. Petr Hajdina, Mgr. Ing. David Jedinák, Ing. Ing. Martin Mandík, Ing. Jaroslav Vrba, Tomáš Zdvořáček, Ing. Libor Chochol

   a dále – Ing. Vojtěch Plánička

   v celkovém počtu 12 delegátů

  2. Valná hromada zvolila Náhradníky na SD 2014 bez rozlišení pořadí:

   Ing. Jiří Zima, Ing. Luděk Sahulka, Ing. Zdeněk Zeman, Ing. Václav Brožka, Ing. Petr Sinkule, Ing. Zbyněk Vodák,

 3. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2013 a výhled na rok 2014, včetně informací o ekonomické oblasti
  2. Zprávu Dozorčí rady a Dozorčí komise o činnosti dozorčí komise ČKAIT za rok 2013, přednesenou p. Tomášem Zdvořáčkem, členem DK ČKAIT.
  3. Návrh Výboru oblasti na delegáty Oblasti pro volby do vrcholových orgánů Komory na SD v březnu 2014:
   • představenstvo. Ing. Martin Mandík
   • Stavovský soud: Mgr. Ing. David Jedinák
   • Dozorčí rada: Ing. Josef Dvorský
   Členové Dozorčí komise – Tomáš Zdvořáček a Ing. Libor Chochol – byli zvoleni na VHO a jejich volba je platná.
 4. Valná hromada ukládá:
  1. Výboru oblasti:
   • zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2014, zejména v oblasti CŽV
   • vyhodnotit závěry dnešní Valné hromady a náměty z ní se trvale zabývat
  2. Delegátům za oblast na SD 2014:
   • podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými byli na VHO seznámeni
   • podpořit ve volbách kandidáty za oblast, navržené Výborem oblasti.
 5. Valná hromada zmocňuje:

  Předsedu výboru oblasti vyslat na SD 2014 jako náhradníka zvoleného zástupce oblasti bez rozlišení pořadí dle obdržených hlasů, pokud z nějakého důvodu se nebudou tito moci zúčastnit SD 2014. Přitom takto vyslaný zástupce oblasti bude považován za právoplatného delegáta oblasti.

  Valné hromady se zúčastnilo 122 členů z 1 756 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na Valnou hromadu písemně pozváni.

  Příloha - Zpráva Mandátové komise.
  Kvórum pro přijetí usnesení bylo 62 hlasů.

  Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 96 členů.

  počty hlasů
  • pro     95
  • proti:     0
  • zdrželo se     1
Ing. R. Scheffel v.r.,
– za návrhovou komisi

Ing. J. Zima v.r.
– za mandátovou komisi

Anita Bartlová v.r.,
-- za volební komisi

Ing. Martin Mandík v.r.
- předseda OK ČKAIT
28. 02. 2014