Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2009

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2009

která se konala dne 13. ledna 2009 v Národním domě v Ústí nad Labem
 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2008, přednesenou přednostou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2009.

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informaci o činnosti dozorčí komise ČKAIT za rok 2008, přednesenou Ing. Janem Fialou, členem DK .
  • Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech a činnostech v roce 2008 a výhledu na rok 2009, včetně informací o ekonomických otázkách Komory
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.

 3. Valná hromada volí výbor oblasti ve složení:
  C.1. Valná hromada zvolila výbor oblasti ve složení:
  pí. Anita Bártlová, Ing. Zdeněk Avenarius, Ing. Martin Mandík, Ing. František Šimek, Ing. Jiří Zavoral, CSc., Ing. Miloslav Mikyna, Ing. Josef Dvorský, Ing. Josef Ouvín, Ing. Jaroslav Vrba, Bc. David Jedinák

  Přitom bere na vědomí, že zvolený výbor zvolil ze svého středu předsedou a přednostou oblasti Ing. Martina Mandíka pro další volební období.

  C.2. Valná hromada zvolila kandidáty na SD 2009 takto:
  členové dnes zvoleného výboru a dále - Ing. Petr Sinkule, Tomáš Zdvořáček, tedy v celkovém počtu 12 delegátů

  Náhradníky na SD 2009 byli zvoleni:
  Ing. Tomáš Rapp, Ing. Petr Svítil, Ing. Libor Chochol, Ing. Dobromír Kaplan, Ing. Vojtěch Plánička, Ing. Zdeněk Zeman.


 4. Valná hromada oblasti Ústí nad Labem zmocňuje:
  Přednostu oblasti vyslat na SD 2009 jako náhradníka zástupce oblasti bez rozlišení pořadí dle obdržených hlasů, pokud z nějakého důvodu se nebudou tito moci zúčastnit SD 2009. Přitom takto vyslaný zástupce oblasti bude považován za právoplatného delegáta oblasti.


 5. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti, schválené Valnou hromadou v roce 2009, včetně náhradníků, na Shromáždění delegátů konaném dne 21. března 2009 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2009.
  • Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2009, zejména v oblasti CŽV a vyhodnotil závěry dnešní Valné hromady a náměty z ní se trvale zabýval.

Valné hromady se zúčastnilo 105 členů z 1 599 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na Valnou hromadu písemně pozváni.

Příloha - Zpráva Mandátové komise.
Kvórum pro přijetí usnesení bylo 53 hlasů.

Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 94 členů.

počty hlasů:
- pro: 93 hlasů, tj. 98,9 % z přítomných (5,8 % ze všech členů)
- proti: 1 hlas
- zdrželo se: 0 hlasů

Návrhová komise pracovala ve složení

Ing. Avenarius v.r.,
- za návrhovou komisi

A. Bártlová v.r.,
- za mandátovou komisi

Ing. Scheffel v.r.,
- za volební komisi

Ing. Martin Mandík v.r.
- přednosta OK ČKAIT
10. 02. 2009