Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z valné hromady 2013

Usnesení z valné hromady 2013

Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina členové: Ing. Radek Lukeš, Ing. František Zákostelecký Valná hromada na svém dnešním zasedání
 1. SCHVALUJE
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem
  • Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2013
  • Rozpočet na rok 2013
 2. ZVOLILA
  • Delegáty na Shromáždění delegátů 2013: Ing. Hatáková, Ing. Hladík, Hladíková, Ing. Hodina, Ing. Jelínek, Ing. Kadaně, Ing. Mašek, Ing. Máchová, Otruba, Ing. Straka a Ing. Tomek
  • Náhradníky na SD 2013: Ing. Bostl, Ing. Chromý, Ing. Schandl
 3. BERE NA VĚDOMÍ
  • Informace předsedy Komory,
  • Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
  • Zprávu dozorčí rady
  • Informace z vystoupení hostů
 4. UKLÁDÁ
  • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2013 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
  • Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT
  • Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy zejména účast na připomínkování územních plánů a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení
USNESENÍ bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 137 členů. Počty hlasů: pro: 137 proti: 0 zdrželo se: 0 Předseda oblasti v Český Budějovicích 16. 1. 2013
24. 01. 2013