Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY - OK LIBEREC

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY - OK LIBEREC

USNESENÍ
Valné hromady ČKAIT oblasti Liberec, která se konala dne 31. 1. 2013 v budově Libereckého kraje v Liberci.

A/ Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2012 přednesenou
předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem.
- Plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2013 přednesený předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem.

B/ Valná hromada zvolila
- delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 16. 3. 2013, v počtu 7 delegátů a 2 náhradníků – jmenné složení je uvedeno v zápise volební komise.

C/ Valná hromada bere na vědomí:
- Informaci předsedy ČKAIT Ing. P. Křečka o činnosti Komory v roce 2012 a výhledu na rok 2013.
- Zprávu dozorčí rady ČKAIT přednesenou Ing. Zdeňkem Kochem.

D/ Valná hromada ukládá:
- výboru oblasti Liberec zajistit plnění schváleného plánu činnosti pro rok 2013.
- výboru oblasti Liberec projednat na následující výborové schůzi témata diskusních příspěvků
z této valné hromady.

E/ Valná hromada zmocňuje
- předsedu výboru oblasti Liberec k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta na SD 2013.

Schváleno v 16:52 hodin přítomnými členy oblasti Liberec.
Valné hromady se zúčastnilo 115 členů z 974 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.
Příloha usnesení - Zpráva Mandátní a volební komise. Kvórum pro přijetí usnesení bylo 59 hlasů.
Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 115 členů.
počty hlasů – pro: 115, proti: 0, zdrželo se: 0.

Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Vladimír Moc, Ing. Václav Ropek, Ing. Jaromír Sedlický

14. 02. 2013