Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z VH 2014

Usnesení z VH 2014

Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina; členové: Ing. František Bostl, Ing. Jan Mašek

Valná hromada na svém dnešním zasedání
1. SCHVALUJE
1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2013 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem
1.2. Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2014

2. ZVOLILA
Delegáty na Shromáždění delegátů 2014:
Ing. Dufek, Ing. Hatáková, Ing. Hladík, M.Hladíková, Ing. Hodina, Ing. Jelínek, Ing. Kadaně, Ing. Máchová, Ing. Mašek, P.Otruba, Ing.Straka
náhradníci: Ing.Bostl, Ing.Chromý, Ing.Schandl, Ing.Konečný, Ing.Lukeš

3. BERE NA VĚDOMÍ
3.1. Informace předsedy Komory,
3.2. Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
3.3. Zprávu dozorčí rady
3.4. Informace z vystoupení hostů

4. UKLÁDÁ
4.1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2014 a vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
4.2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT
4.3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení

USNESENÍ bylo přijato hlasováním:
V době hlasování bylo přítomno 142 členů.
počty hlasů – pro: 142
proti: 0
zdržel se : 0

Ing. Ivan Štětina, Ing. František Bostl, Ing. Jan Mašek
Předseda oblasti Ing. František Hladík
V Č.Budějovicích 15.1.2014

12. 02. 2014