Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z VH oblasti Olomouc dne 24.1.2012

Usnesení z VH oblasti Olomouc dne 24.1.2012

Zpráva volební komise

Do výboru oblasti jsou zvoleni členové:
Ing.Jiří Dan
Ing.Jiří Kožušníček
Ing.Michal Majer
Ing.Anežka Najdekrová
Ing.Zdeněk Rozsypal
Ing.Petr Staněk
Ing.Jiří Švub
Ing.Jan Tomek
Ing.Milan Válek

náhradníci
Ing.Antonín Zajíček
Petr Krejčí

Kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT Brno jsou zvoleni:
Václav Mastný
Ing.Radovan Mikula
Ing.František Macháček

Delegáti na Shromáždění delegátů 17.3.2012 v Praze jsou zvoleni:
Ing.Jiří Dan
Ing.Michal Majer
Ing.Anežka Najdekrová
Ing.Zdeněk Rozsypal
Ing.Jiří Švub
Ing.Zdeněk Tomek
Ing.Milan Válek
Ing.Jaromír Vrba,CSc.
Ing.Antonín Zajíček

Náhradníci:
Ing.Jiří Kožušníček
Václav Mastný
Petr Krejčí


členové volební komise:
Ing.Milan Stejskal, podepsán v.r.
Ing.Vladimír Poštulka, podepsán v.r.
Ing.Jana Černá, podepsána v.r.
Ing.Tomáš Tužín,podepsán v.r.


Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 24.1.2012

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 přednesenou předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,rozpočet OK na rok 2012 a plán činnosti na rok 2012.
  • Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2011.
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy Komory o hlavních úkolech v roce 2011 a výhledu na rok 2012 Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok2011
  • Návrh rozpočtu hospodaření Komory na rok 2012,který bude předložen Shromáždění delegátů Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.
 3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromážděná delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby
 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2012 včetně náhradníků na Shromáždění delegátů konaného dne 17.března 2012 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2012
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2012
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.
 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise,součástí které jsou zvolení Členové výboru oblasti, kandidáti dozorčí komise ČKAIT Brno a delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.
Valné hromady se zúčastnilo 122 členů z 1350 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni.Usnesení bylo přijato hlasováním:
pro - 122
proti - 0
zdržel se - 0


Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing.Jan Drábek ,podepsán v.r.
Ing.Libor Blaťák ,podepsán v.r.
Ing.František Hušek,podepsán v.r.

Za mandátovou a volební komisi:
Ing.Milan Stejskal,podepsán v.r.
30. 01. 2012