Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

V Brně proběhl Inženýrský den 2012 na téma energetické koncepce České republiky

V Brně proběhl Inženýrský den 2012 na téma energetické koncepce České republiky

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), spolupořádala letošní již 16. Inženýrský den, s podtitulem CESTY K ENERGETICKÉ KONCEPCI. Na této konferenci, která se konala v brněnském hotelu Continental, vystoupili přední odborníci z ČR i ze zahraničí, kteří zde prezentovali názory na energetickou koncepci ČR, obnovitelné zdroje a související trendy ve stavebnictví.

Jednání Inženýrského dne zahájil Ing. Pavel Křeček, předseda představenstva ČKAIT, ve svém vystoupení omluvil řadu pozvaných politiků a konstatoval, že se jedná také o politická rozhodnutí, která by měla být co nejvíce v souladu se stanovisky odbornými.

Úvodní příspěvek s názvem „Zelená strategie k udržitelné výrobě energie v Německu“ přednesl Prof. Dr. Carsten Ahrens z Německa, který shrnul důsledky rozhodnutí německé vlády o ústupu od jaderné energie, nástupu obnovitelných zdrojů a jejich vlivu na německý průmysl a zaměstnanost i náklady s tím spojené. Shrnul specifické problémy jednotlivých zdrojů větrné a solární energie i energie z biomasy včetně nároků na distribuční sítě.

Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., z Výzkumného energetického centra VŠB-Technické univerzity Ostrava a člen Nezávislé energetické komise (tzv. Pačesovy komise), se ve svém vystoupení zaměřil na připravovanou energetickou koncepci České republiky. Definoval situaci České republiky, pokud jde o jednotlivé zdroje energií, a představil poznatky ze závěrečné zprávy komise, které se týkají reálných možností produkce energií z konvenčních i obnovitelných zdrojů i limity těchto technologií. Na toto téma navázal prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, ve své přednášce nazvané „Obnovitelné zdroje v palivovém mixu České republiky“, v níž zasadil vývoj energetiky v ČR do kontextu vývoje v Evropě i ve světě. Zdůraznil mimo jiné i důležitost existence dlouhodobé energetické strategie, protože výroba energií má obecně velkou setrvačnost, a věnoval se rozdílům v pohledu EU a ČR na energetickou budoucnost.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se věnoval aktuálnímu tématu budov „s téměř nulovou spotřebou energie“ a záležitostem týkajícím se vydávání průkazů energetické náročnosti. Seznámil účastníky se současným stavem a přípravou právních předpisů a dotkl se rovněž úskalí a nedořešených otázek, jež provázejí implementaci evropských směrnic. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., proděkan a vedoucí Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, vysvětlil myšlenku aktivních domů a inteligentních regionů, tedy využití úsporných technologií a zdrojů energie na místní a regionální úrovni.

Budoucí podoba energetická koncepce je jedním z určujících faktorů, který silně ovlivní činnost naší profese. Na konferenci, kde zazněly zkušenosti ze zahraničí i z domácího prostředí, se ukázalo, že strategie prosazované na evropské úrovni jsou v mnoha případech obtížně realizovatelné na národní úrovni. Jak zdůraznili přednášející, Česká republika vykazuje některá specifika, kvůli nimž nelze automaticky aplikovat postupy, které se osvědčily v jiných zemích nebo které prosazuje svými rozhodnutími EU. Cesta energetické soběstačnosti ČR bude i nadále spojena jak s využitím konvenčních zdrojů, tak i s obnovitelnými technologiemi. Věřím, že jsme tímto setkáním expertů přispěli ke kultivaci diskuze o energetické strategii České republiky,“ řekl prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda ČKAIT.

Česká komora autorizovaných inženýrů děkuje přednášejícím za vystoupení na inženýrském dnu. Prezentace zveřejňujeme s jejich souhlasem.
24. 10. 2012