Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada 2012 - Usnesení VHO ČKAIT Ústí nad Labem

Valná hromada 2012 - Usnesení VHO ČKAIT Ústí nad Labem

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2012

která se konala dne 19. ledna 2012 v Národním domě v Ústí nad Labem

A/ Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:

- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011, přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012.

B/ valná hromada volí:

B.1. Valná hromada zvolila výbor oblasti pro další 3 leté období takto:
Ing. Zdeněk Avenarius
Bartlová Anita
Ing. Dvorský Josef
Ing. Filip Josef
Fůs Václav
Ing. Hajdina Petr
Mgr.Ing. Jedinák David
Ing. Mandík Martin
Ing. Ouvín Josef
Ing. Vrba Jaroslav

B.2. Valná hromada zvolila kandidáty za oblast do Dozorčí komise ČKAIT takto:
Zdvořáček Tomáš
Ing. Chochol Libor

B.3. Valná hromada zvolila delegáty na SD 2012 takto:

členové zvoleného výboru oblasti:

Ing. Zdeněk Avenarius, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, Fůs Václav,
Ing. Hajdina Petr, Mgr.Ing. Jedinák David, Ing. Mandík Martin,
Ing. Ouvín Josef, Ing. Vrba Jaroslav, .

a dále –
Chochol Libor Ing., Plánička Vojtěch Ing.,
Ing. Zeman Zdeněk,
- v celkovém počtu 12 delegátů

B.4. Valná hromada zvolila Náhradníky na SD 2012 bez rozlišení pořadí:
Ing. Zavoral Jiří, CSc.
Brožka Václav Ing.,
Sinkule Petr, Ing.

C/ Valná hromada bere na vědomí:

- Volbu předsedy výboru oblasti, provedenou nově zvoleným výborem oblasti, předsedou byl zvolen Ing.Martin Mandík, zástupcem Mgr.Ing.David Jedinák

- Informaci o činnosti dozorčí komise ČKAIT za rok 2011, přednesenou
Ing. Fialou v zastoupení pana Zdvořáčka, člena DK .

- Informace místopředsedy Komory prof. Aloise Materny o hlavních úkolech
a činnostech v roce 2011 a výhledu na rok 2012, včetně informací
o ekonomických otázkách Komory

- Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.

D. Valná hromada oblasti Ústí nad Labem zmocňuje:

Předsedu výboru oblasti vyslat na SD 2012 jako náhradníka zvoleného zástupce oblasti bez rozlišení pořadí dle obdržených hlasů, pokud z nějakého důvodu se nebudou tito moci zúčastnit SD 2012. Přitom takto vyslaný zástupce oblasti bude považován za právoplatného delegáta oblasti.

E/ Valná hromada ukládá:

- Delegaci oblasti, schválené Valnou hromadou v roce 2012, včetně náhradníků, na Shromáždění delegátů konaném dne 17. března 2012 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2012.

- Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2012, zejména v oblasti CŽV a vyhodnotil závěry dnešní Valné hromady a náměty z ní se trvale zabýval.

- Výboru oblasti, aby usiloval o zařazení vzdělávání v oblasti inženýrské činnosti do CŽV

Valné hromady se zúčastnilo 112 členů z 1734 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na Valnou hromadu písemně pozváni.

Příloha - Zpráva Mandátové komise.
Kvórum pro přijetí usnesení bylo 57 hlasů.

Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 106 členů.

počty hlasů – pro: 106 hlasů, tj. 100 % z přítomných
- proti: 0 hlas
- zdrželo se 0 hlas

Ing. Zdeněk Avenarius v.r.,
– za návrhovou komisi

Ing. Rainer Scheffel v.r.
– za mandátovou komisi

Anita Bartlová v.r.,
-- za volební komisi

Ing. Martin Mandík v.r.
- předseda OK ČKAIT

08. 02. 2012