Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada 2012 - Zápis z VHO ČKAIT Ústí nad Labem

Valná hromada 2012 - Zápis z VHO ČKAIT Ústí nad Labem

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne
19. 01. 2012 v Národním domě v Ústí n. L.

Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů.

1.Uvítání, slavnostní zahájení

Provedl předseda OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty:

Ing. Jiřího Šulce (AI), poslance parlamentu ČR a Jaroslava Doubravu, senátora

Z dalších hostů přivítal ředitelku VOŠ a SPŠS v Děčíně Ing. Janu Vackovou, ředitele SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeňka Hrdinu, místopředsedu KHK Ústí n. L. a předsedu její stavební sekce Ing. Františka Šimka, paní Ing. Zdeňku Švehlovou, vedoucí Odboru ÚP a SŘ KÚ v Ústí n. L.,

a v neposlední řadě představitele ČKAIT:
- místopředsedu ČKAIT pana Prof.Ing. Aloise Maternu, CSc.
- ředitelku kanceláře Praha Ing. Lenku Zimovou,
- paní Soňu Rafajovou a Ing. Dominiku Hejdukovou, pracovnice střediska vzdělávání a informatiky ČKAIT
- manžele Dolanovi z IC ČKAIT Hradec Králové

Na závěr vítací části přednosta opakovaně přivítal všechny členky a členy ČKAIT v oblasti.

Pan poslanec Ing. Jiří Šulc (AI) požádal o slovo v úvodu jednání. Poděkoval za přetrvávající dobré vztahy již od dob, kdy byl hejtmanem Ústeckého kraje. V současné době se stal členem legislativní komise Poslanecké sněmovny, kde se mj. bude brzy projednávat nový Stavební zákon. Nabídl aktivní spolupráci Komoře a požádal o „vyzbrojení“ podklady tak, aby mohl zájmy autorizovaných osob a odborné připomínky ČKAIT uplatnit.

2.Organizační záležitosti, volby komisí

Před hlasováním o komisích bylo hlasováno o případné předpojatosti navržených členů volební komise, složené i z kandidátů do výboru oblasti. Hlasování aklamací návrh výboru schválilo )102 pro, 0 proti, 2 zdrželi)

Zvoleny komise

Mandátová (102 pro, 0 proti, 2 zdrželi): Ing. Rainer Scheffel, Ing. František Šimek,
Ing. Dalibor Černý
Návrhová (103 pro, 0 proti, 1 zdržel): Ing. Zdeněk Avenarius, Ing. Petr Urban,
Ing. Josef Adamčík
Volební (103 pro, 0 proti, 1 zdržel)): Anita Bartlová, Ing. Jaroslav Vrba,
Ing. Josef Ouvín, Ing. Zdeněk Zeman

Pracovní předsednictvo VHO: Ing. Martin Mandík, Mgr. Ing. David Jedinák,
Prof. Ing. Alois Materna, CSc.

Řízením schůze pověřen Ing. David Jedinák

Provedením zápisu pověřen Ing. Martin Mandík

3.Zpráva přednosty OK o činnosti

Zprávu přednesl přednosta Ing. Mandík. Především připomněl, že rok 2012 je 20. rokem existence ČKAIT. Při této příležitosti byli oceněni významní členové naší oblasti:
- Ing. Vladimír Provazník, CSc., člen Přípravného výboru ČKAIT, obdržel Čestné členství v ČKAIT
- Ing. Jiří Koudelka, člen Ustavujícího výboru ČKAIT, obdržel medaili ČKAIT k 20. výročí

Za rok 2011 se počet členů v kraji zvýšil o 34, celkem počet členů 1 734. Za rok 2011 bylo zkontrolováno 38 deníků AO, pozváno 47 členů. Dny stavitelství a architektury nebyly tak úspěšné jako v roce 2010, nová hejtmanka kraje záštitu nepřevzala. Zapojilo se 5 SPŠ stavebních a podobných směrů, byly umožněny prohlídky řady staveb. V oblasti CŽV se uskutečnilo 38 akcí (19 přednášek a seminářů, 17 odborných presentací a 2 exkurze) – 3. nejvyšší počet ze všech OK , a zúčastnilo se 918 osob (6. nejvyšší počet ze všech OK, celkově pokles.
Vyzdviženy hlavní akce v regionu – Mezinárodní konference Polní geotechnice metody v Ústí n. L. (pořadatel AZ Consult) a konference Železniční dopravní cesta v Děčíně (pořadatel VOŠ a SPŠ stavební). Velkému zájmu se těší měsíční semináře s právní problematikou ve stavebnictví. Zajímavé byly exkurze do závodu CS Beton a na lanovku na Větruši. Uvítal snad již konečné platné rozhodnutí k dokončení dálnice D8 a otevření dalšího úseku D8 z Lovosic na Teplice.

4. Zpráva Dozorčí komise

Přednesl pan Ing. Jan Fiala z pověření pana Zdvořáčka, o kontrole hospodaření v OK za rok 2011 a o činnosti Dozorčí komise zejména na úseku kontroly deníků AO.

5. 1. Kolo tajných voleb členů Výboru oblasti

Po úvodní části vyzvala předsedkyně volební komise k odevzdání hlasovacích lístků pro 1. kolo voleb. Předem opakovaně členy poučila o platném vyplnění hlasovacího lístku.
6. Kulturní vložka

V rámci přestávky pro volby do 1. Kola vystoupila taneční skupina SALTATIO VITAE
z Prahy, předvedla veselé Landsknechtské tance z počátku 16. století, v dobových krojích.

7. Vystoupení Prof. Ing. Aloise Materny, CSc., místopředsedy ČKAIT

Pan místopředseda se zabýval především změnami ve struktuře ČKAIT po SD 2011.
Upozornil na významné posuny v oblasti předávání informací členům – elektronické DVD PROFESIS, systém I-projekt a další.

8. Vystoupení hostů

Kromě pana poslance Ing. J. Šulce, který vystoupil v úvodu, se přihlásil pan senátor Jaroslav Doubrava. Připojil se k nabídce pana poslance Šulce a nabídl spolupráci při jakékoliv záležitosti Komory. Potřebuje rovněž vybavit materiály k jednání.

9. Volby členů Výboru oblasti, kandidátů do Dozorčí komise ČKAIT a delegátů a náhradníků na SD 2012

Na VHO bylo rozesláno 1734 pozvánek podle počtu členů v oblasti k 31. 12. 2011.
Přítomno je 112 členů, což je 6,5 %.

9.1. Volba výboru oblasti

Ing. Zdeněk Avenarius, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, Ing. Filip Josef,
Fůs Václav, Ing. Hajdina Petr, Mgr.Ing. Jedinák David, Ing. Mandík Martin,
Ing. Ouvín Josef, Ing. Vrba Jaroslav

9.2. Volba kandidátů do DK ČKAIT

Tomáš Zdvořáček, Ing. Libor Chochol

9.3. Volby delegátů na SD 2012

Zvoleno podle směrného čísla 12 delegátů: Ing. Avenarius Zdeněk, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, Fůs Václav, Ing. Hajdina Petr, Mgr.Ing. Jedinák David,
Ing. Mandík Martin, Ing. Ouvín Josef, Ing. Vrba Jaroslav, Ing. Chochol Libor,
Ing. Plánička Vojtěch, Ing. Zeman Zdeněk

9.4. Volby náhradníků na SD 2012

Zvoleni 3 náhradníci bez pořadí: Ing. Zavoral Jiří, CSc., Ing. Brožka Václav,
Ing. Sinkule Petr

10. Diskuse

Do diskuse se přihlásili 3 účastníci, 1 písemně předem:

Ing. Jiří Rous, člen ČKAIT se písemným příspěvkem dotázal co Komora podniká v problematice podhodnocování zakázek, které je v rozporu i se současným ZVZ, vypisovatelé požadují často nesmyslné požadavky, vybírá se nejnižší cena, která ničemu neodpovídá.
Odpověděl místopředseda ČKAIT prof. Materna – Komora aktivně podává připomínky k ZVZ, v současné době je skoro dokončen Výkonový řád (spolu s ČKA), ten je koordinován i se zástupci MMR ČR. Od tohoto dokumentu a jeho případnému přijetí bychom se mohli dostat i odměnám.
Ing. Jiří Zima, předseda OP ČSSI vystoupil k situaci v OP, seznámil se složením nového výboru a přednesl plán na činnost pobočky, která by měla být pro další zájemce atraktivní, předpokládá že OP převezme část aktivit při organizování odborných akcí a exkurzí pro členy ČSSI a ČKAIT v oblasti.
Ing. Josef Dvorský, člen ČKAIT se údajně inspiroval průběhem VHO. Pochválil již dávno vydané publikace „Rukověť“, které kladně hodnotí, neboť obsahují jasný a stručný návod „jak na to“. Zabýval se dále kvalifikací pro Inženýrskou činnost ve výstavbě a její možné a potřebné zařazení mezi vybrané činnosti do SZ. Kritizoval zejména připravovanou novelu SZ jako takovou.
Reagovala z pléna Ing. Švehlová z KÚ s dílčím vysvětlením.

11. Usnesení

Návrh na usnesení přednesl Ing. Avenarius. Usnesení bylo přijato 106 hlasy ze 106 momentálně přítomných členů ČKAIT na sále v době hlasování.

12. Závěr

Přednosta OK Ing. Mandík poděkoval přítomným za účast. Poděkoval nezvoleným dlouholetým členům Výboru oblasti Ing. Jiřímu Zavoralovi, CSc. a Ing. Františku Šimkovi za dosavadní činnost a vyslovil víru v další spolupráci. Opakovaně připomenul 20. výročí vzniku ČKAIT a pozval všechny členy na VHO 2013, která se uskuteční 17. ledna a přítomné pozval dále do přísálí na malé občerstvení a neformální další diskusi.

zapsal: Ing. Martin Mandík

08. 02. 2012