Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada ČKAIT Pardubice

Valná hromada ČKAIT Pardubice

16. valná hromada ČKAIT Pk se uskutečnila v pondělí 19.ledna v Kongresovém sálu Domu techniky v Pardubicích.
VH se zúčastnilo 185 AO tj. 20,26 % členů v Pk.

Čestní hosté:

Ing. Roman Línek – 1. místohejtman Pardubického kraje,
Ing. Jaroslav Deml – primátor Pardubic,
Ing. Alena Páralová – poslankyně Parlamentu ČR,
František Vacek – předseda představenstva Krajské hospodářské komory,
Ing. Roman Sodomka, Ph.D. – ředitel KHK,
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. – vedoucí katedry dopravní infrastruktury DFJP,
doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. – ředitel SOŠS Pardubice – Rybitví,
Ing. Pavel Vacek – ředitel VOŠS a SOŠS Vysoké Mýto,
Ing. Martin Prikner – ředitel PSŠ Letohrad.

Ocenění studenti:

Ludmila Kopecká – SOŠS Vysoké Mýto,
Kristýna Prokopcová – PSŠ Letohrad,
Helena Shejbalová – SOŠS Pardubice Rybitví,
Miroslav Baťa – VOŠS Vysoké Mýto,
Lubomír Beňak – DFJP Pardubice.

Představitelé ČKAIT:

Ing. Pavel Křeček – předseda ČKAIT,
Ing. Lenka Zimová – ředitelka kanceláře ČKAIT,
Marie Báčová – ředitelka IC ČKAIT,
Ing. Vlastimil Klazar – člen DR ČKAIT,
Ing. Milan Havlišta – přednosta OK ČKAIT HK.

V úvodu VH předseda ČKAIT Ing. P. Křeček a přednosta OK ČKAIT Pce Ing. V. Moucha ocenili peněžním a věcným darem studenty – premianty jednotlivých škol Pk. Záměrem v tomto případě byla popularizace stavebnictví u mladé generace a ocenění výborných výsledků zmíněných studentů.

Vlastní valná hromada byla orientována především na problémy, kterými žije celá společnost a tím také AO. Je to otázka náběhu ekonomické reformy vlády, globální finanční a ekonomické krize a její dopad na stavebnictví, energetická krize atd.

Ve výroční zprávě, kterou přednesl přednosta OK ČKAIT Pardubice Ing. V. Moucha, zazněla analýza současné situace v rezortu stavebnictví a dále uvedl nejfrekventovanější požadavky a názory AO, které byly zjištěny v roce 2008 při pohovorech se 49 AO v rámci kontroly deníků autorizovaných osob. Nejčastější obavy AO pramení z možných dopadů globální finanční a ekonomické krize a to zejména do segmentu pozemního stavitelství. Na podzim 2008 a dále v roce 2009 se projevuje a projeví útlum v bytové výstavbě (RD, BD) a zejména samostatné projektové kanceláře a malé a střední firmy s touto orientací budou mít méně práce. Žádné problémy se naopak neočekávají u dopravních a vodohospodářských staveb. Ve zprávě zazněla výzva pro politickou reprezentaci Pk, aby podpořila snahy na snižování energetických potřeb u panelových a školských staveb s vazbou na státní podpory (PANEL) či programy EU (OP ŽP).

V další části zprávy byly informace o stavu v autorizačním procesu a CŽV v Pardubicích. Zpráva apelovala na AO – inženýry, kteří ve své práci jsou oprávněni provádět statické a dynamický výpočty staveb. Od 1.3.2010 přestanou platit české návrhové normy a začnou platit evropské návrhové normy – eurokódy. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky je nutné zahájit průběžnou přípravu, neboť jinak hrozí nebezpečí zpoždění přípravy staveb.

Ve zprávě dále popsal V. Moucha spolupráci s poslanci a senátory Pk v oblasti novely autorizačního zákona.

Velmi intenzivní a pestrá byla spolupráce mezi ČKAIT a Pardubickým krajem – proběhla soutěž „Stavba roku 2008 Pk“, „Den stavitelství a architektury“ – den otevřených dveří na vybraných vzdělávacích institucích a stavbách, předvolební setkání zástupců rezortu stavebnictví (ČKAIT, SPS, ČKA, KHK) s kandidáty na hejtmana Pk.

Ve zprávě byla oceněna spolupráce mezi ČKAIT a městy III. stupně, spolupráce s dalšími správními orgány – KHZS Pk a Zdravotním ústavem Pk, spolupráce s partnerskými organizacemi – SPS, KHK, ČKA a se školami.

V závěru zprávy poděkoval V. Moucha všem partnerům, kteří spolupůsobili při zajištění chodu Komory Pk, neboť po téměř 17 letech v čele OK ČKAIT Pce v této funkci končí.

Ing. Vlastimil Klazar – člen DR ČKAIT – ve svém vystoupení popsal hlavní problémy, které v minulém roce řešila DR.

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček komentoval řadu otázek v činnosti ČKAIT – rozpočet za rok 2008 a pro rok 2009, novelu zákona č. 360/1992 Sb. (§5), VHŘ ČKAIT, zhodnocení „Dne stavitelství a architektury“....

Vystoupení hostů:
Na VH vystoupili 4 hosté:

 • 1. místohejtman Pk Ing. R. Línek nastínil priority rozpočtu kraje pro r. 2009, komentoval čerpání finančních prostředků z evropských fondů a ocenil spolupráci mezi Pk a OK ČKAIT Pce.
 • Primátor Pardubic Ing. J. Deml kritizoval zákon o rozpočtovém určení daní, popsal změny ÚP Pardubic a vysvětlil postoj radnice k nejdiskutovanějším stavbám v Pardubicích.
 • F. Vacek z KHK nastínil názory HK na současnou ekonomickou recesi a kritizoval chování bank a nepřiměřené ceny energií.
 • Doc. V. Doležel z DFJP zhodnotil pozitivní spolupráci mezi DFJP a ČKAIT a popsal záměry fakulty ve vzdělávacím procesu.

Diskuse:
V diskusi vystoupilo celkem 7 diskutujících.
 • Předseda SPS Pk Ing. J. Požár podrobně popsal návrhy SPS na zmírnění ekonomické krize.
 • Ředitel VOŠS a SOŠS Vysoké Mýto Ing. P. Vacek informoval VH o záměru pořádat přípravné kurzy před konáním autorizačních zkoušek.
 • Garant autorizačního oboru S+D Ing. V. Zima, CSc. formuloval požadavek na vznik pomůcek pro navrhování staveb pomocí eurokódů - konkrétní řešené příklady.
 • Člen výboru Ing. J. Kopsa podrobně popsal problémy v běžné činnosti projektanta a zdůraznil potřebu větší závaznosti VHŘ ČKAIT.
 • Vedoucí stavebního úřadu ve Svitavách P. Čížek popsal své zkušenosti s činností AO a dále se dotkl některých problémů stavebního zákona.
 • Jednatel stavební firmy STAPS Žamberk Ing. Jiří Musil popsal problémy činnosti menších regionálních zhotovitelských firem a vyslovil obavy z dopadu ekonomické krize na svoji firmu.
 • Projektant p. Svoboda kritizoval rozpočtové provizorium Pk a dále jednání některých investorů.

VH ČKAIT Pardubice zvolila nový výbor a kandidáty DR v tomto složení:

výbor OK ČKAIT Pce : Pavel Čížek, Ing. Drahomír Ježek, Ing. Radim Loukota, Ing. Jiří Musil, Ing. Miroslav Němec, Ing. Pavel Vacek.
Výbor ze svého středu zvolil Ing. Radima Loukotu předsedou a Ing. Drahomíra Ježka místopředsedou výboru ČKAIT Pardubice.

Kandidáti DK: Ing. Ladislav Burša, Ing. Čestmír Novotný.

Usnesení VH – VH ukládá výboru OK ČKAIT Pce:

 • publikovat průběh a závěry VH,
 • hájit práva AO,
 • pořádat v rámci CŽV cestou IC ČKAIT semináře o aktuální problematice a prezenční akce zejména českých firem,
 • nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví,
 • formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením,
 • podporovat a průběžně vyhodnocovat program CŽV AO, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě,
 • aby prosazoval u vedení ČKAIT vytváření podmínek pro možnost používání VHŘ včetně doporučených cenových standardů,
 • aby prosazoval u vedení ČKAIT vypracování návodu na zjednodušený postup návrhů jednoduchých stavebních konstrukcí dle eurokódů pro použití AO.

VH žádá vedení ČKAIT aby:
 • vytvářelo podmínky pro možnost používání VHŘ včetně doporučených cenových standardů,
 • zajistilo vypracování návodu na zjednodušený postup návrhů jednoduchých stavebních konstrukcí dle eurokódů pro použití AO.

Ing. Vlastimil Moucha
OK ČKAIT Pardubice
09. 02. 2009