Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada Olomouc - zpráva

Valná hromada Olomouc - zpráva

Valná hromada Olomouc

Termín konání: 24.1.2012
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Počet členů oblasti: 1350
Počet účastníků VHO: 122
Procento účasti: 9,04%
Čestní hosté:
 • Ing.Pavel Horák-náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • JUDr.Eva Hyravá-vedoucí stavebního úřadu Olomouc
 • RNDr.Luděk Šťastný-ředitel Stavoprojektu Olomouc
 • Ing.arch.Pavel Vrba -zástupce ČKA
 • Ing.arch.Milan Obenaus-zástupce ČKA
 • Ing.LadislavJaneček,CSc.-předseda KS SPS v Olomouckém kraji
 • Ing.Zdeněk Janečka-krajský manažér SPS
 • Ing.Jan Drábek-předseda oblastní pobočky ČSSI
Za ČKAIT se jednání zúčastnili:
 • Ing.Pavel Křeček-předseda
 • Ing.Jindřich Pater-místopředseda
 • Ing.Lenka Zimová-ředitelka kanceláře Praha
 • Ing.arch.Zdenka Umlášková-členka VO Brno a členka Stavovského soudu
 • Ing.Miroslav Loutocký – předseda Redakční rady Z+i ČKAIT
 • Ing.arch.Vladimír Klajmon-člen VO Brno
 • Ing.Jaroslav Karásek-čestný člen ČKAIT
 • Ing.Petr Opletal,CSc.-čestný člen ČKAIT.
Výsledky plnění usnesení z VH roku 2011 byly zhodnoceny ve zprávě o činnosti:
 • činnost a hospodaření OK
 • zajištění CŽV na oblasti, 11. odborných akcí se zúčastnilo 457 členů, 13. prezentací firem s účastí 472 členů
 • program Nový Panel a Zelená úsporám, bylo vydáno 27 stanovisek k žádosti, což reprezentuje 810 bytů
 • zastoupení členů ČKAIT v odborných komisích města Olomouc
 • spolupráce se stavebními úřady
 • spolupráce s Olomouckým krajem soutěž Stavba roku 2010 Olomouckého kraje a její vyhodnocení v březnu 2011
 • zkušenosti odvolacího orgánu kraje,nedostatky v projektových dokumentacích- přednáška je připravena v I.pololetí 2012
 • Den otevřených dveří-v Olomouckém kraji na stavbách a průmyslových odborných školách.OK byla účastná na SPŠ Lipník n.Bečvou s informacemi a materiály ČKAIT.
 • Cena inženýrské komory 2010-z oblasti je přihlášen projekt „Vysokoškolský kampus a inovační centrum Olomouc od firmy Statika Olomouc,Ing.Lemák,Ing.Koiš.
Udělení medailí členům ČKAIT oblasti Olomouc u příležitosti 20-tého výročí ČKAIT
Medaile byly uděleny panu Ing.Jaroslavu Karáskovi a panu staviteli Karlu Dolákovi.

Zráva Dozorčí rady ČKAIT.
Předseda DR ČKAIT Ing.Jaromír Vrba,CSc.,přednesl výsledky kontrola na OK a informoval o činnosti DR ČKAIT Praha.
Návrh tezí činnosti pro rok 2012:
 • zajistit CŽV z programu I.pololetí a připravit program na II.pololetí z námětů členů oblasti zaslaných s návratkami na VH
 • spolupráce s Krajským úřadem při přípravě soutěže Stavba Olomouckého kraje 2012
 • naplňovat smlouvu o spolupráci s Krajským úřadem a Magistrátem města Olomouce
 • zajistit činnost PIS, pokud budou programy vyhlášeny
 • spolupracovat s odbornými školami v kraji při zajišťování Dne otevřených dveří
 • spolupracovat a informovat poslance a senátory o legislativních návrzích změn
 • spolupracovat na systémovém přístupu k návrhu a realizaci nízkoenergetických a pasívních domů
 • po platnosti novely zákona o veřejných zakázkách zajistit informace pro členy ČKAIT o vzdělávacích programech,které zákon upravuje a účasti autorizovaných osob v procesu zadávání a hodnocení veřejných nadlimitních zakázek
 • sledovat investiční akce Šantovka, investice v ul Šlechtitelů, Regeneraci sídliště Povel, Tyršův most v Přerově, Staroměstská kasárna v Olomouci, Wellnes centrum Jeseník, Větrná elektrárna v moravské Třebové s možností exkurze,Tramvajová trať Trnkova
Výsledky voleb na VH 2012 oblasti Olomouc:

Do výboru oblasti v tajných volbách byly zvoleni:
Ing.Jiří Dan,Ing.Jiří Kožušníček,Ing.Michal Majer,Ing.Anežka Najdekrová,Ing.Zdeněk Rozsypal,Ing.Petr Staněk,Ing.Jiří Švub,Ing.Jan Tomek,Ing.Milan Válek
náhradníci: Ing.Antonín Zajíček,Petr Krejčí

Kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT Brno byly zvoleni:
Václav Mastný,Ing.Radovan Mikula,Ing.František Macháček

Delegáty na Shromáždění delegátů 17.3.2012 v Praze byly zvoleni:
Ing.Jiří Dan,Ing.Michal Majer,Ing.Anežka Najdekrová,Ing.Zdeněk Rozsypal,Ing.Jiří Švub,Ing.Zdeněk Tomek,Ing.Milan Válek,Ing.Jaromír Vrba,CSc.,Ing.Antonín Zajíček
náhradníci: Ing.Jiří Kožušníček,Václav Mastný,Petr Krejčí

Diskuze:
 • Ing.Ladislav Janeček,předseda KS SPS v Olomouckém kraji, přečetl zprávu Františka Havlenu z roku 1932 ze schůze Společenství stavitelů,ve které se často vyskytují termíny – hospodářská krize, stavební krize, mezinárodní a vnitropolitická krize – všechno co dnešní účastníci v investiční činnosti zažívají. Diskusní příspěvek zakončil doporučením věnovat se a pracovat odborně, flexibilně a nepodléhat negativním zprávám, ať jsou i pravdivé.Podařilo se domluvit poradni sbor pro premiéra, na problémy stavebnictví.
 • Ing.Stanislav Horák mluvil o medializaci a množství připomínek k realizovaným dopravním stavbám. Odborníci z řad ČKAIT by podle jeho názoru neměli chybět v Komisi pro posuzování kvality dopravních staveb.
Předseda Ing.Křeček poděkoval za práci všem členům ČKAIT v těžkém období. Při připomenutí 20 let znovuobnovení komory poděkoval ČSSI, která byla iniciátorem a navrhovala ze všech oblastí členy do nově se tvořících orgánů a komisí.V současnosti má komora dobré postavení a doporučuje nadále sílu komory prosazovat v odbornosti, solidnosti a etice.Podařilo se vypracování Standardů ve spolupráci s architekty. Honorářový řád pro vybrané stavby,tak jak platí v Německu a řeší to největší zaklínadlo „nejnižší cena“,zatím leží na ministerstvu. Apeloval na aktivní přístup k aktivu ČKAIT Pozemní stavby.V novele zákona o veřejných zakázkách bude soutěž o návrh-důležitý termín pro členy ČKAIT. Informoval o připomínkách a změnách v novele Stavebního zákona.
Náměstek hejtmana Ing.Pavel Horák podal podrobnou informaci o investičních akcích rozestavěných v minulých letech i nově naplánovaných a zdůvodnil nutnost úvěru kraje. Řešení odpadového hospodářství po vzoru vyspělých států.Zastavit skládkování, polovina odpadu zůstává nevytříděná.V ČR je již věcný návrh zákona k předložení vládě, kde je navrženo řešení ekonomickým stimulem a návrh na vybudování spalování odpadu. Olomoucký kraj zahájil přípravy spalovacího zařízení, je zpracovaná studie proveditelnosti variantně.Hledají se lokality i soukromí investoři.Do roku 2015 musí mít obce nový územní plán. Pan předseda Křeček po této informaci apeloval na pana náměstka, aby zpracovatelé územních plánů přizvali autorizované inženýry z oborů ke zpracování. Děkuji panu náměstkovi Horákovi, že aktivity ČKAIT podporuje. Nově zvoleni členové oblasti,kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT v Brně a delegáti na SD v Praze jsou součástí Usnesení z VH.
Pro možnost operativní komunikace se členy oblasti prosím všechny členy, kteří nám doposud e-mailovou adresu neoznámili, nebo adresu změnili, aby tak učinili.
Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali náměty na CŽV a zúčastnili se valné hromady.

Ing.Anežka Najdekrová
předsedkyně oblasti ČKAIT Olomouc
30. 01. 2012