Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výbor oblasti Praha ČKAIT upozorňuje na nedostatky nařízení č. 10/2016 hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy)

Výbor oblasti Praha ČKAIT upozorňuje na nedostatky nařízení č. 10/2016 hlavního města Prahy (tzv. pražské stavební předpisy)


Nedostatky nařízení č. 10/2016 hlavního města Prahy
(tzv. pražské stavební předpisy), kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze s účinností od 1. 8. 2016


Upozorňujeme na skutečnost, že nařízení v odst. 2 § 85 nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy dočasně „oživuje“ nařízení č. 11/2014 hl. m. Prahy, které neprošlo notifikací!

Dále upozorňujeme na některé požadavky nařízení, které podle našeho názoru mohou ohrozit bezpečnost uživatelů staveb, zejména:
 • § 17 odst. 3 – přisvětlení přechodů spínané nezávisle na síti okolního osvětlení vytváří riziko, že za osvětleným přechodem nebude viditelný neosvětlený chodec či překážka a bude docházet k nehodám, takový přístup ohrožuje chodce ve městě. Jedná se o rozpor s TKP 15 (2015) Příloha č. 1 čl. II. 1. 2. a čl. II. 4. a v rozporu s ČSN EN 13201-2:2016 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky příloha 2.

 • § 17 odst. 7 – nepřípustné umístění protihlukových stěn a valů v zastavitelném území, proč toto omezení na periferii? To se mají odstranit protihlukové stěny a valy u bytových domů např. u Evropské v Praze 6?

 • § 44 odst. 1 – snížení světlé výšky obytných místností až na 2,4 m v kombinaci s omezeným požadavkem na větrání vytváří riziko rozvoje plísní a významně zhoršuje kvalitu staveb a hygienické podmínky ve stavbách.

 • § 44 odst. 3 – užívá neznámý a nedefinovaný termín podkrovní podlaží, chybí však zcela požadavek na výšku podkrovních místností.

 • § 45 odst. 1 požaduje při navrhování bytů proslunění minimálně 80 % navrhovaných bytů, tedy u 20 % bytů je přípustné omezit požadavky na přístup přímého slunečního záření do bytů. To znamená významné snížení přístupu denního světla do bytů, a to jak v centru, kde by to bylo v některých případech ještě pochopitelné, ale i na periferii, kde není k tomuto omezení jakýkoliv důvod (kromě ekonomiky developerských projektů).

 • § 45 odst. 1 požaduje též proslunění pobytových místností, což je zcela nový a neobvyklý požadavek, zcela chybí metodika posuzování proslunění pobytových místností. To se bude žádat o výjimku u každé budovy administrativní či u každé budovy se zdravotnickým zřízením?

 • § 45 odst. 7 bezdůvodný požadavek na součet ploch okenních otvorů, vycházejících ze skladebných rozměrů oken. Řádné denní osvětlení lze zajistit i menšími okny (záleží na velikosti místnosti, tloušťce stěny, podílu neprůsvitných konstrukcí v okně, vnějším stínění aj.). Samotná velikost okna osvětlení negarantuje, ani k tomu není nezbytnou podmínkou. Požadavek je zbytečný.

 • § 46 odst. 1) – požadavek na větrání obytných a pobytových místností je nedostatečný, je požadován průtok vzduchu 15 m3/ osoba, je menší tedy významně menší než ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.

 • § 47 odst. 2 umožňuje odvádět spaliny venkovní stěnou pouze s povinností respektovat zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., i pro spotřebiče, pro které to není podle ČSN 734201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv přípustné – pro spotřebiče na pevná paliva, a to i bez ohledu na místo vyústění odvodu spalin v návaznosti na okna a sousední stavby; neobsahuje konstrukční požadavky ani odvolání na normové hodnoty, ČSN 734201:2010 navíc nebyla publikovaná jako určená.

 • § 47 odst. 6 Volně stojící komíny musí z hlediska plynotěsnosti splňovat požadavky podle normy uvedené v § 84. Z toho vyplývá, že ostatní komíny (tedy komíny v domech) být plynotěsné nemusí?

 • § 56 schodiště obsahuje požadavky značně odchylné od požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V čl. 6 přílohy 1 např. připouští ve stavbách individuálního bydlení a pro rekreaci šířku schodišťového stupně v odůvodněných případech snížené až na 0,18 m, z čehož vyplývá přípustná výška stupně 23,5 cm; v těchto stavbách a bytech může být schodiště široké 0,75 m, a to ještě omezené madlem či zábradlím o 0,1 m, tedy zůstane průchozí šířka 0,65 m. Průchodná šířka rampy musí být nejméně 0,9 (1,5 m podle vyhlášky 398/2009 Sb.), taková rampa nemusí být bezpečně použitelná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • § 64 ochrana před bleskem je definována natolik obecně, že ji bude nutno zřídit ve všech domech a to i tam, kde to není nezbytné. V předpise chybí požadavky na výpočet řízení rizika a na zřízení základového zemniče. Nejasná formulace může významně ovlivnit pojišťování budov a v případě požadavku plnění pojistné události způsobené bleskem může rozdílnou interpretací docházet k ekonomickým škodám na straně vlastníků domů.

 • § 83 výjimky – lze snížit minimální požadované světlé výšky obytných a pobytových místností dané § 44 odst. 1 až 4, což způsobí omezení užitného objemu místností a může ohrozit bezpečné užívání v kombinaci s nedostatečnou výměnou vzduchu.

 • Příloha 1 část 6 schodiště
  • Sklon schodiště v budovách s více než 3 byty je určen na max. 35° (28° podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), schodiště tedy méně pohodlné a obtížněji uživatelné zejména pro osoby s omezením pohybu, seniory a děti.
  • Průchodná šířka rampy musí být nejméně 0,9 m (1,5 m podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), taková rampa nemusí být bezpečně použitelná pro osoby s omezením pohybu a orientace.

 • Předpisy neobsahují specifické požadavky pro stavby pro obchod, ubytovací zařízení, pro skladování, garáže, servisy a opravny motorových vozidel, stavby školských a tělovýchovných zařízení a čerpací stanice pohonných hmot.

 • Předpisy neobsahují dostatečné požadavky na konstrukce a jejich funkční detaily, např. na výplně otvorů a na lehké obvodové pláště. Chybějící požadavky mohou mít ekonomický dopad v případě reklamací na autorizované osoby.

 • Chybí požadavek na výšku podlahy obytných místností nad terénem v okolí domu a na výšku podlahy nad hladinou podzemní vody, a to ani odkazem na určené normy, nerespektování této zásady je podle dlouholetých zkušeností jednou z hlavních příčin pronikání vlhkosti do chráněných konstrukcí podlah a stěn v takových bytech.

 • Předpis užívá názvy ulice a cesty, není kompatibilní v termínech se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení řeší pojmy územního plánování a územního řešení, které by měly být součástí územního plánu, zavádí nejednoznačné regulativy určující prostorové limity staveb. Používá nejednoznačné požadavky pojmy „zpravidla“, „obvykle“ či „přiměřeně“. Zavádí nejednoznačné výškové regulativy, nejednoznačnost požadavků vytváří podmínky pro možné korupční jednání stavebníků i dalších osob.

 • Nařízení zavádí nejednoznačná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Direktivně požaduje budování zahuštěného města bez ohledu na potřeby obyvatel a lokality.

 • V oznámení č. 81/16 ÚNMZ o určených normách publikovaném ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2016 jsou uvedeny normy v neshodě se Seznamem ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. (http://www.mmr.cz/getmedia/d42b21e7-a774-4df5-a46c-93e1f4a5beec/Seznam-CSN-aktual-k-15-9-2013.pdf):

 • oproti seznamu ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. je pro stavby v Praze určeno o celkem 47 norem méně, nejsou uvedeny jako určené

  1ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
  2ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
  3ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
  4ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů
  5 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
  6 ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
  7 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
  8 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
  9 ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
  10 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
  11 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
  12 ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot
  13 ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot
  14 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
  15 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
  16 ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření
  17 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
  18 ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení –Kategorie hotel
  19 ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do
  20 ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do
  21 ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně
  22 ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do
  23 ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy
  24 ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na
  25 ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav
  26 ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
  27 ČSN EN 13 978-1 Betonové prefabrikáty – Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na
  28 ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky
  29 ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky
  30 ČSN EN 1775 ed.2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak je menší
  31 ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy
  32 ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem Část 2: Řízení rizika
  33 ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
  34 ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
  35 ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  36 ČSN EN 81-2 + A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  37 ČSN EN 81-21+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  38 ČSN EN 81-28 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  39 ČSN EN 81-3 + A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  40 ČSN EN 81-31 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  41 ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  42 ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů
  43 ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
  44 ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
  45 ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
  46 ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
  47 ČSN ISO 4190-1 Zřizování elektrických výtahů

Tučně zdůrazněné požadavky mohou způsobit ohrožení bezpečnosti uživatelů.
20. 07. 2016