Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyhlášení 19. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2022

Vyhlášení 19. ročníku soutěže Ceny Inženýrské komory 2022

 1. Soutěž CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022 se vyhlašuje na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaném v roce 2022.
 2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na následujícím Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2023.
 3. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních resp. regionálních kanceláří ČKAIT.
 4. Do soutěže 19. ročníku CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022 budou přijaty přihlášky inženýrských návrhů (realizovaných staveb nebo projektů). Stavby musí být dokončeny v soutěžním roce 2022 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2020 a 2021. Přihlašovatel může také přihlásit realizovanou stavbu ve výše uvedeném období, pokud se na ní dříve podílel zpracováním projektové dokumentace (projekt).
 5. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT nebo byly oceněny na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním soutěžním roce 2022.
 6. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT.
 7. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty. Pokud jsou tito zapojeni do soutěže, nemohou být v příslušném hodnoceném ročníku členy hodnotitelské poroty.
 8. Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že je přihlašovatel, inženýrský návrh sám vypracoval nebo se na návrhu podílel. Jedná-li se o inženýrský návrh více zpracovatelů, musí být připojen písemný souhlas i těch zpracovatelů, kteří se na návrhu podíleli. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv.
 9. Přihlašovatel ručí v případě vyhodnocených inženýrských návrhů za správnost místa uložení diplomu, plakety a odpovídajícího přerozdělení případné finanční odměny podle podílu spoluautorů.
 10. Podané podklady musí být označeny jménem přihlašovatele.
 11. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je v elektronických médiích a výstavách v tuzemsku a zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů přihlašovateli. Osobnostní autorská práva budou zachována.
 12. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.
 13. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění členů ČKAIT a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná oblastní kancelář ČKAIT. Kancelář následně zrealizuje potřebné kontakty s případným přihlašovatelem ve smyslu podání přihlášky do soutěže.
 14. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže.
 15. ČKAIT vyhlašuje v rámci soutěže CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022 i tzv. Cenu veřejnosti. Tato cena nebude vyhodnocována hodnotitelskou porotou, ale vzejde z výsledku internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Přihlášené inženýrské návrhy soutěže budou za tímto účelem zveřejněny od dubna do června 2023 na webu ČKAIT. Inženýrský návrh s největším počtem internetových hlasů veřejnosti bude vyhodnocen na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2023 spolu s vyhodnocením CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022.
 16. Hodnotitelská porota při své činnosti je povinna dodržovat zásady „Vyhlášení 19. ročníku soutěže CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022“.
 17. Hodnotitelskou porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty měnit. V porotě budou zastoupeni členové ČKAIT, případně zástupci stavebních fakult vysokých škol. Přihlášené stavby nebo projekty v 19.ročníku CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022 bude posuzovat porota ve složení:
  Předseda poroty: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
  Členové poroty: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  Ing. Petr Chytil
  Ing. Radek Lukeš
  Ing. Čestmír Novotný
  Ing. Jindřich Pater
  Ing. Pavel Pejchal, CSc.
  Ing. Karel Vaverka
 18. Přihlašovatelé vyplní přihlášku formou elektronického formuláře a požadované přílohy zašlou e-mailem na adresu: informace@ckait.cz do 31.1.2023.
 19. Administrace přihlášek, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje ve spolupráci s předsedou poroty Středisko vzdělávání a informací ČKAIT v Praze do 28.2.2023.
 20. Hodnotitelská porota prostřednictvím předsedy je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany přihlašovatele.
 21. Kritéria soutěže
  Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:
  • původnost řešení
  • přínos životnímu prostředí
  • funkčnost řešení
  • technickou úroveň řešení
  • použití nové technologie
  • schopnost aplikace a realizace
 22. Vyhodnocení soutěže
  1. Posouzení zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede hodnotitelská porota.
  2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty.
  3. Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před Shromážděním delegátů ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně předloží představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT.
  4. Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2023 diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění podle rozhodnutí představenstva ČKAIT. Finanční ocenění se bude řídit vnitřními předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů.
  5. Hodnotitelská porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena.
  6. Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT. Vítězný inženýrský návrh bude oceněn v rámci postupů uvedených v bodech C a D.
 23. Přihláška do soutěže a její přílohy
  Přihláška do soutěže CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022 je samostatnou přílohou a nedílnou součástí soutěžních podmínek.
  Tato přihláška obsahuje:
  1. Vyplněný formulář do soutěže ČKAIT v elektronické podobě s údaji o přihlašovateli, inženýrském návrhu a seznam příloh.
  2. Přílohy v elektronické podobě dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení, zaslané na e-mail: informace@ckait.cz.
  3. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT.
 24. Vyhlašovatel 19.ročníku soutěže CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2022
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
  Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
 25. Organizační zajištění
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
  prostřednictvím Střediska vzdělávání a informací a Kanceláře ČKAIT
  Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
  tel.: 227 090 111
  e-mail: ckait@ckait.cz