Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB.

VYHLÁŠKA Č. 503/2006 SB.

K častým dotazům ohledně podávání formulářů žádostí a podání MMR ČR sděluje, že vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, je i v současné době stále platná a její formuláře jsou využitelné pro různá podání. Je vždy na stavebním úřadě, aby posoudil úplnost a aktuálnost podání ve vazbě na novelizovaný stavební zákon, a v případě potřeby vyzval k doplnění podání o chybějící náležitosti (např. nová forma prokázání souhlasu vlastníka podle § 184a stavebního zákona). Podle ustanovení § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích.

 

U nových institutů, které byly do stavebního zákona doplněny novelou, a pro jejichž podání budou stanoveny nové formuláře v novelizované vyhlášce č. 503/2006 Sb., lze do doby účinnosti novely citované vyhlášky činit podání bez formuláře, s využitím obecné úpravy správního řádu o náležitostech podání (§ 37) a žádosti (§ 43) a úpravy náležitostí oznámení a žádostí podle stavebního zákona (§ 86 odst. 1 a 2, § 94c odst. 1, § 94l odst. 1 a 2, § 94s odst. 1 a2, § 96 odst. 3, § 96a odst. 2).

 

Jako pomůcku pro stavebníky zveřejňuje MMR ČR  formuláře zcela nových podání a těch, u kterých jsou stanoveny zcela nové přílohové části na stránce

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb

01. 02. 2018