Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroční zpráva OK ČKAIT Jihlava za rok 2011

Výroční zpráva OK ČKAIT Jihlava za rok 2011

Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2011. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2011 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi v Jihlavě dne 29. 11. 2011 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení. Podporou pro činnost oblasti Jihlava byla diskuse o náplni a hodnocení celoživotního vzdělávání členů, podněty a požadavky Členů oblasti, dotazy a stížnosti klientů a uplatňování usnesení představenstva komory, směřující do oblastní úrovně. Dále významnou podporou byla spolupráce v rámci regionální sekce Brno s oblastmi Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín. Oblast zajišťovala služby pro orgány ČKAIT, Dozorčí radu ČKAIT a Disciplinární senát ČKAIT. PLNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011

1. Shromáždění delegátů

Zúčastnilo se 6 delegátů z naší oblasti na Shromáždění delegátů 19. 3. 2011 v Praze v Národním domě.

2. Celoživotní vzdělávání

V roce 2011 pokračoval již III. tříletý běh celoživotního vzdělávání v rámci naší komory nás členů. V roce 2011 jsme zorganizovali a uskutečnili několik vzdělávacích akcí pro členy z naší oblasti. 15. února se konal seminář Autorizovaný inspektor, přednášející Ing Pavel Kaderka a Ing. Karel Vaverka. Celkem se semináře zúčastnilo 7 autorizovaných osob. Seminář byl úzce specializovaný, k vzhledem k počtu účastníků proběhl v zasedací místnosti komory na Seifertově ulici. 27. 9. 2011 jsme uskutečnili seminář na téma Koordinátor BOZ, garantem byl Ing Jindřich Pater, počet zúčastněných bylo 12 autorizovaných osob. Téma jsme zvolili dle požadavků dvou našich členů z Telče, kteří se však požadovaného semináře nezúčastnili, a 18.10. 2011 proběhl seminář Technické požadavky na výstavbu, přednášející Ing. Jitka Víchová. Na tomto semináři bylo přítomno 38 AO. Počet zúčastněných AO svědčí o aktuálnosti a potřebě tohoto tématu pro naši práci. V roce 2010 se zúčastnilo seminářích 151 autorizovaných osob v 5 - ti odborných seminářích, v roce 2011 se zúčastnilo na 3 seminářích celkem 57 osob. Menší zájem o semináře je z mého pohledu důsledek pozastavení akce: Zelená úsporám, která v roce 2010 přitáhla velký počet autorizovaných osob. Ve spolupráci s Ing. Mirvaldem PSM CZ, s.r.o proběhlo celkem 7 firemních prezentací s celkovou účastí 180 AO. Zde zaznamenáváme pokles 50 AO oproti r. 2010. V červnu jsme uskutečnili zahraniční leteckou exkurzi do Dublinu, Irsko. Zde byl připraven bohatý program ve spolupráci s cestovní kanceláři GABI z Hradce Králové a průvodkyní Janou Fischerovou. Dle ohlasu všech účastníků byla tato exkurze hodnocena velice kladně a dovoluji si touto cestou poděkovat slečně Janě za péči a za kvalitní přípravu této odborné exkurze. Celkem se zúčastnilo 26 autorizovaných osob a 12 ostatních. Na rok 2012 připravujeme semináře na téma:
  • V únoru se uskuteční seminář na téma Hygienické předpisy ve výstavbě. Přednášející bude Ing. Zuzana Mathauserová
  • na druhé pololetí připravujeme seminář opět z oblasti legislativy, téma upřesníme v průběhu roku.
V roce 2012 uskutečníme v termínu květen 2012 zahraniční leteckou exkurzi do Pobaltských republik. Jedná se o exkurzi po historických stavebních a technických památkách města s bohatou kulturní historii v zajímavé části Evropského kontinentu.

3. Spolupráce na vydávání tiskovin komory

V loňském roce jsme pracovali na příspěvkách pro Z+i a Stavenictví. V Z+i jsme informovali o dění v naší oblasti např. o soutěži Stavba Vysočiny, či o zkušenostech s odbornou exkurzí v komorovém tisku. Podílíme se na publikaci k 20. výročí vzniku Komory.

4. Spolupráce se samosprávou a státní správou

V roce 2011 jsme se opět podíleli společně se Stavebním sdružením Vysočina o.s., s Krajem Vysočina, krajskými reprezentacemi Svazu podnikatelů ve stavebnictví na soutěži Stavba Vysočiny 2010 a doprovodných soutěžích. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka. Uskutečnili jsme Společenské setkání stavařů na Vysočině společně s vyhlášením výsledků těchto soutěží. Setkání proběhlo 10. 6. 2011 v Humpolci ve Spolkovém domě se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Stavba vysočiny 2010 a doprovodných soutěží o nejlepší studentský projekt a soutěž učňů. Vyhlášení se účastnil hejtman osobně a poděkoval studentům a předal drobné dary za zpracování projektu Výstavba bytového objektu a úprava dvora Humpolec. Odborná porota ocenila stavby v několika kategoriích. V porotě za naší komoru byl Ing. Jaroslav Sojka. V kategorii pozemního stavitelství obdržela první místo stavba Villla Park Čechovka Havlíčkův Brod.

5. Ostatní spolupráce

Den otevřených dveří na některých stavbách a stavebních školách Kraje Vysočina proběhl v říjnu 2011. V rámci Dne otevřených dveří seznámili případné zájemce o studium stavebních oborů Střední průmyslová školy stavební v Havlíčkově Brodě.

6. Informovanost členů

V loňském roce 2011 jsme využívali komorového tisku, Z+i, dále stále ve větší míře využíváme internetu, ať celo komorových stránek s aktuálním seznamem pořádaných akcí, tak zasílání zpráv přímo na Vaše e-mailové adresy. Využíváme k informování Vás členu cca 500 e-mailových adres. Připomínky a náměty z návratek k dnešní valné hromadě nebyly. Děkuji zájemcům kteří se nám přihlásili se zájmem o práci v orgánech komory. Závěrem Vám přeji v letošním roce zdraví, štěstí a radost z práce Děkuji za pozornost. Ing. Jan Konicar Předseda OK Jihlava V Jihlavě dne 11.1.2012
18. 01. 2012