Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 4/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 4/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 4/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:


Nový stavební a změnový zákon byl schválen. Začíná chaos

Stavební a navazující změnový zákon byl schválen a vyhlášen v červenci 2021. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nevzala v potaz kritické připomínky senátorů a na své 111. schůzi konané 13. července 2021 schválila stejné znění nového stavebního zákona, které 4. června odeslala do Senátu PČR.


Stavební zákon nabývá účinnosti postupně

Pro mnohé bylo překvapením, že druhý den po vyhlášení nového stavebního zákona přestaly platit stavební uzávěry starší patnácti let. Územně plánovací dokumentace s datem vzniku před 1. lednem 2007 budou platné jen do konce roku 2028 a u těch mladších přestanou platit některá ustanovení.


I změnový zákon má výjimky a nabývá účinnosti postupně

Od ledna 2022 bude možné odpojit budovy připojené na teplovody i bez stavebního povolení. Podmínkou ale bude uhradit veškeré náklady včetně zůstatkové ceny. Ochrana bonitního zemědělského půdního fondu ztratila nejvyšší prioritu hned od 1.8.2021. Nově postačí zohlednit a naplnit vhodná opatření na zadržení vody v krajině. I podlimitní záměr nyní podléhá ze zákona zjišťovacímu řízení EIA.


Bezpečnost práce ve stavebnictví je často podceňována

Ve stavebnictví se každý rok stane téměř tři tisíce pracovních úrazů, z toho je šestnáct až třicet smrtelných. K nejrizikovějším patří práce ve výškách, kde se stane 65 % fatálních nehod. V roce 2019 vedly pracovní úrazy ve stavebnictví k neschopnosti celkem 185 tisíc dní.


Státní odborný dozor nad bezpečností práce se po 53 letech mění

Od 1. července 2022, kdy nabude nový zákon č. 250/2021 Sb. účinnosti, se ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a současně s ním i všechny níže uvedené prováděcí vyhlášky. Původní vyhlášky budou nahrazeny nařízeními vlády, jejíž návrhy z června 2021 má ČKAIT k dispozici. Termín vydání ve Sbírce zákonů zatím není znám.


Stavební zákon, živelní pohroma, povolování a kolaudace rodinných domů

V souvislosti s živelní pohromou na jižní Moravě přinášíme výklad § 177 stavebního zákona, který upravuje tzv. mimořádné postupy. Text vychází dále z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj z 2. července 2021, aktuálně zveřejněných informací příslušných stavebních úřadů v Břeclavi a Hodoníně konzultovaných s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, i praktických zkušeností na místě.


Prognóza cen stavebních prací s ocelí

Nedostatek stavebního materiálu vede k dalšímu růstu cen. Příčin je však více. Jednou z těch hlavních je i prudký růst cen emisních povolenek v návaznosti na boj se změnami klimatu. To se odráží nejen v nákladech na výrobu ocelových konstrukcí, ale i v nárůstu cen stavebních prací využívajících ocel.

09. 09. 2021