Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výzva MPO – Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)

Výzva MPO – Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS)

Upozorňujeme na novou výzvu ministerstva průmyslu a obchodu č. NPO 3/2023 s názvem Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-EKIS), která byla vyhlášena dne 12. 4. 2023.

Cílem neinvestiční dotace poskytované předem v režimu de minimis je podpora poradenských a konzultačních služeb v oblasti zvyšování energetické účinnosti, šetrného zacházení s energetickými zdroji a podpory energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která splní ve výzvě předepsané požadavky. Kvalifikačním požadavkem v případě členů ČKAIT je autorizace v příslušném oboru, ve kterém bude poskytováno poradenství.

Formy poskytování poradenských služeb:

 • osobní konzultace – poskytnuté M-EKIS v terénu nebo v poradně M-EKIS, je-li zřízena;
 • on-line (video) konzultace;
 • i-EKIS (webové) konzultace – poskytované formou odpovědi na webové dotazy;
 • speciální typ konzultace dotační asistence (dále DA) - zpracování žádosti o dotaci na energeticky úsporné opatření z vhodného programu a její podání;
 • speciální typ konzultace Návrh energetických opatření pro rodinný dům(dále NEO-R) a Návrh energetických opatření pro bytový dům (dále NEO-B);
 • speciální typ konzultace Komunitní energetika (dále KE) a Návrh energetických opatření pro obce (dále NEO-O).

Dotace je stanovena:

 • jednotnou sazbou 1 000 Kč za 1 konzultační hodinu, tedy za čas, kdy probíhá osobní, on-line nebo i-EKIS konzultace;
 • jednotnou sazbou 1 000 Kč za 1 speciální konzultaci typu „dotační asistence“ (DA), tj. za zpracovanou a prokazatelně podanou žádost o dotaci v programech na úsporu energie;
 • jednotnou sazbou 8 000 Kč za 1 speciální konzultaci typu „Návrh energetických opatření“ (NEO-R) pro rodinný dům;
 • jednotnou sazbou 16 000 Kč za 1 speciální konzultaci typu „Návrh energetických opatření“ (NEO-B) pro bytový dům;
 • podmínky poskytování a úhrady služby KE a NEO-O budou stanoveny v samostatné výzvě, bude-li vypsána.

Maximální výše dotace na 1 žádost 1 600 000 Kč

Dotace je vyplácena po jednotlivých dávkách v maximální výši 400 000 Kč. Každé další navýšení je možné nejvýše o 400 000 Kč po vyúčtování předchozí dávky, až do vyčerpání maximální výše dotace.

Ukončení podávání žádostí: 30. 9. 2023

Související informace

Podrobné informace k podávání žádostí, k poskytování poradenských služeb, podmínky a pravidla pro činnost M-EKIS jsou uveřejněny na stránkách www.mpo-efekt.cz.

Doporučení členům ČKAIT

Připomínáme autorizovaným osobám – zájemcům o dotaci jejich vysokou osobní odpovědnost ve smyslu veřejnoprávním a postavení odborníka ve smyslu soukromoprávním. Při poskytování poradenských služeb musí brát v úvahu stavbu/budovu ve všech souvislostech, zejména z hlediska plnění základních požadavků na stavby a technických požadavků na stavby.

Speciální typy konzultací vyžadují písemný produkt, který by měl být na úrovni odborného posudku. Odborný posudek by měl být opatřen razítkem autorizované osoby a zapsán do Deníku AO.