Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - seminář

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - seminář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.  Účastníci budou v rámci programu seznámeni se základními pojmy věcných práv v občanském zákoníku a způsobem, jak s těmito právy pracovat v řízeních podle stavebního zákona. Posluchačům bude vyložen rozdíl mezi soukromým právem a právem veřejným, dále bud pozornost věnována pojmu stavba a jejímu rozdílnému pojetí dle stavebního zákona a občanského zákoníku,  věcným právům a jejich vazbě na účastenství v řízeních dle stavebního zákona. Dále budou vysvětleny principy vztahující s k veřejným seznamům a k souhlasu vlastníka dle § 184a stavebního zákona. Ve výkladu nebude chybět zaměření na praktické problémy, se kterými přicházejí stavební úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vztahu občanského zákoníku a stavebního zákona.

Program:

  1. blok: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona – zásady soukromého práva, rozdíl mezi právem veřejným a soukromým
  2. blok: Věci a jejich rozdělení – věci movité a nemovité
  3. blok: Pojem stavby – rozdíl mezi stavbou podle soukromého a veřejného práva, stavba jakou součást pozemku, stavba dočasná, související přechodná ustanovení
  4. blok: Absolutní majetková práva – věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, bytové vlastnictví, věcná práva k cizím věcem
  5. blok: Veřejné seznamy – zásada materiální publicity, poznámka rozepře
  6. blok: Omezení vlastnického práva, rozhrady, nezbytná cesta
  7. blok: Věcná práva ve vazbě na účastenství v řízení podle stavebního zákona
  8. blok: Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona
  9. blok: Vedení správního řízení s neznámým vlastníkem – postup stavebního úřadu, určení opatrovníka, vydání rozhodnutí
  10. blok: Diskuze, dotazy

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 12.9. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012164 Lubomír Mrštný
2 0013287 Pavel Fotr
3 0010693 Ing. Libor Perník
4 0002357 Ing. Josef Stanislav
5 0013268 Ing. Nikola Vrzalová
6 0013200 Zdeněk Štěch
7 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
8 0301460 Bc. Lukáš Sháněl