Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Z činnosti oblastní kanceláře Praha a středočeský kraj po valné hromadě v lednu 2010

Z činnosti oblastní kanceláře Praha a středočeský kraj po valné hromadě v lednu 2010

Oblastní kancelář Praha a Středočeský kraj sdružuje nejvíce členů ze všech oblastí, téměř devět tisíc. Vedení oblasti sdílí společný objekt s ústředím ČKAIT a má tedy možnost využívat při odborných přednáškách i přednáškový sál v Sokolské ulici. Ve své odborné činnosti kromě přípravy vlastních akcí úzce spolupracuje s ČSSI oblastní pobočkou Praha a s Informačním centrem ČKAIT. Jedná se o:

  • pravidelná školení v rámci celoživotního vzdělávání
  • cyklické přednášky o zajímavých projektech a realizovaných stavbách se konaly pravidelně dvakrát až třikrát měsíčně (kromě letních prázdnin)
  • odborné exkurze na vybrané stavby - na D8, na pražský dálniční okruh a stavbu výškového objektu na Pankráci

Na odborné akce jsou členové Komory zváni individuelně dle odborného zaměření rozesíláním pozvánek elektronicky.

Každoroční setkání s vedoucími Odborů výstavby městských částí Prahy se uskutečnilo v květnu na téma "Zateplení stavebních objektů v památkově chráněných zónách Prahy".

Velikost oblasti omezuje možnost běžného osobního styku a proto se i letos uskutečnila dvě výjezdní zasedání výboru a to na jaře na Kladně a na podzim v Benešově. Na výjezdní zasedání byli pozváni členové ČKAIT bydlící v příslušných okresech. Na obou zasedáních se rozvinula zajímavá a podnětná diskuse.

Úzká spolupráce se středními odbornými školami je další aktivitou výboru oblasti. Přednosta výboru se účastnil, jako člen komise, školního kola soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) na Střední průmyslové škole stavební v Dušní ulici. Je nutno konstatovat, že úroveň prezentovaných prací byla mimořádně vysoká. Nejlepší práce byly odměněny odbornými knihami, které poskytlo vedení oblasti. Kromě toho průmyslovým školám, na základě jejich požadavků, poskytla naše oblast zdarma odborné publikace vydávané Informačním centrem.

Členové Pražské oblasti zasedali i letos ve státních zkušebních komisích pro závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského i doktorandského studia.

Vybraní členové oblasti poskytli letos několikrát odbornou pomoc Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje při haváriích a požárech stavebních objektů. Tato činnost, ačkoliv je časově náročná - k problémům většinou dochází pozdě večer a nebo o svátcích - je z odborného hlediska zajímavá a podnětná.

V říjnu navštívila Prahu skupina osmnácti členů Bulharské inženýrské komory. Účastníci zájezdu byli přijati v ústředí ČKAIT v Sokolské ulici, představitelé obou Komor ze vzájemně informovali o činnosti Komor. Po oficielní části setkání se v zasedacím sále při kávě rozvinula velice zajímavá diskuse.

Na přípravě nových Standardů projektových prací se podílí několik členů pražské oblasti.

22. 11. 2010