Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 9.1.2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2019 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Připravované akce
První seminář na téma „ Ocelové konstrukce pro neoceláře“ se uskuteční
dne 17. 2. 2020 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant:
Dr. Ing. Tomáš Novotný

3. Příprava VH OK
Termín konání: 21. 1. 2020 (úterý)
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, společenský sál
Program jednání: dle pozvánky, byly rozeslány v prosinci 2019 všem členům,
kteří mají mail, ostatním poštou vč. pozvaným hostům
Návrh na pracovní předsednictvo: Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Alois Materna,
CSc. MBA, Ing. František Mráz, Ing. Jindřich Pater,
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Svatopluk Bijok,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Řízení VH: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Referát o činnosti: Ing. Svatopluk Bijok
Návrh na členy mandátové komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková,
Ing. Vlastimil Reichel
Návrh na členy volební komise: Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal,
Ing. Kamil Škrobánek
Návrh na členy návrhové komise: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný,
Ing. Kamil Šamárek
Návrh delegátů na Shromáždění delegátů: dle kandidátky z roku 2019 + 5 náhradníků
Návrh kandidátů do vrcholových orgánů ČKAIT: Ing. Pater, Ing. Zdařilová,Ph.D.,
Ing. Šmiřák, Ing. Dospiva, Ph.D., Ing. Bura, Ing. Pieszka
Prezenci účastníků: Ing. Ladislav Čech od 13.15 hod., presenční listiny připraví OK
Seznam pozvaných hostů dle roku 2019 vč. Krakova, Katovic a zástupců kraje
Občerstvení pro 200 osob zajistí OK v rozsahu VH 2019, večeři pro pozvané hosty zajistit v hotelu Harmony
Příprava zprávy pro DR + DK Brno a provedení kontroly hospodaření OK – předseda výboru, pracovnice OK + pověření zástupci DR a DK ( Ing. Šmiřák, Ing. Sedláček )
Termín kontroly bude 17.1.2020
Ubytování hostů v hotelu Harmony Club zajištěno
Vystoupení hostů bude limitováno na max. 5 minut
Fotograf je zajištěn

5. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104270 – 1104275
a 7 obnovených žádostí.

6. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-11/2019 – čerpáno bylo celkem 84 %, z toho režijní náklady 99 %, odborná činnost 63 %
 VŠB-TU Ostrava, FBI připravuje 29. 1. 2020 slavnostní setkání u příležitosti dokončení rekonstrukce prostor na FBI
 Ing. Čech je expert přes BIM, spolupráci s pí. Bačovou

Příští schůze výboru se uskuteční 6. 2. 2020 ( ve čtvrtek ) v 15.00 hod
v zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. Října 150

Zapsala: Jarcovjáková