Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2020 ze zasedání představenstva 13. února 2020

Zápis č. 1/2020 ze zasedání představenstva 13. února 2020

Datum a začátek jednání: 13. února 2020, 10:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, Sokolská 1498/15, Praha 2.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 21. 11. 2019
  Představenstvo schvaluje zápis z 21. listopadu 2019 bez připomínek.

  Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními: přerušení výkonu rozhodnutí představenstva ČKAIT R1902-6, tedy o obnovení autorizace Ing. Radka Gregora – R2001-1 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam. Rozhodnutí per rollam o pravidlech na přechod na elektronický deník autorizované osoby – R2001-2 [10-0-5] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam. Rozhodnutí per rollam udělit finanční dar 150.000 Kč pro FSv ČVUT v Praze, pro FAST VUT v Brně a pro FAST VŠB-TU Ostrava – R2001-3 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno per rollam. Rozhodnutí per rollam o finanční podpoře výstavy Ročenka české architektury – R2001-4 [7-0-8] [pro-zdržel se-proti] – neschváleno. Rozhodnutí per rollam o udělení záštity soutěži Hala roku Akademik s finanční odměnou 10.000 Kč – R2001-5 [11-0-4] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.


 2. Kontrola úkolů
  U1904-1 – Prof. Hrdlička – Připravit pravidla pro přechod na el. deník AO a případně zpět – per rollam.

  U1901-2 – Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – seznámil přítomné s vývojem – úkol trvá.

  U1902-2 – Ing. Drahorád – Připravit návrh strategického plánu – připravil návrh strategického plánu, na některých valných hromadách byl diskutován a schválen. Jde o tři základní věci: komunikace; kvalita, odbornost a profesionalita; prestiž – úkol splněn.

  U1903-1 – Ing. Vaverka – Předložit návrh studie proveditelnosti dostavby budovy Komory – úkol splněn.


 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložena písemná informace ke 11. 2. 2020 byla vzata na vědomí:
    celkem Praha Brno
  Členů 31877 20327 11550
  žádostí 537 333 204
  usazené AO 270    
  hostující 1    
  Termíny slibů v Praze jsou 31. 3., 28. 5., 2. 7., 3. 11., 1. 12. 2020. Termíny slibů v Brně jsou 24. 4., 26. 6., 4. 12. 2020. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Předběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019

  Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, předal k dnešnímu jednání výsledky hospodaření ČKAIT k 31. 12. 2019, které ještě nejsou definitivní. Chybí zaúčtování některých drobných položek, proto lze vycházet z předložených dokumentů. ČKAIT hospodařila s celkovým ziskem cca 5 mil. Kč.
  Návrh daňového přiznání a účetní závěrka budou dokončeny v průběhu měsíce února. Budou projednány ekonomickou komisí ČKAIT před Shromážděním delegátů.

  4.2 Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2020

  Nejsou k dispozici výsledky hospodaření za měsíc leden t. r.

  4.3 Výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., v roce 2019

  Rovněž IC ČKAIT, s.r.o., dokončuje roční účetní závěrku a bude zpracovávat návrh daňového přiznání. Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., projedná tyto dokumenty dne 18. 3. 2020.

  4.4 Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020

  Na dnešním jednání představenstva ČKAIT byl předložen konečný návrh rozpočtu ČKAIT na letošní rok. V diskusi k němu byly některé položky upraveny. Výsledný návrh je vyrovnaný a bude takto předložen k projednání a schválení Shromážděním delegátů dne 28. 3. 2020 v Praze.
  Ing. Hnízdil předložil žádost výboru oblasti Praha na navýšení rozpočtu oblasti Praha na třetího zaměstnance oblasti. Žádost byla projednána a zvýšené nároky na limit režijních nákladů oblasti budou řešeny podle konkrétních údajů a budou kryty z rezervy rozpočtu.
  Ing. Křeček doporučuje předsedům finančně podpořit jednoho vítěze krajské soutěže Stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku – R2001-6 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  4.5 Dokumenty k projednání a schválení Představenstvem ČKAIT na nejbližším jednání (nejpozději do 30. 6. 2020)
  1. výsledné hospodaření ČKAIT v roce 2019 a návrh daňového přiznání,
  2. v roli valné hromady IC ČKAIT, s.r.o., výsledné hospodaření v roce 2019 a návrh daňového přiznání.

  4.6 Pojištění autorizovaných osob

  Byl proveden dotazníkový průzkum o pojištění soudních znalců z řad členů ČKAIT. Zájem od našich členů je, pojišťovací makléř GrECo může začít vyjednávat s pojišťovnou o podmínkách smlouvy.


 5. Hodnocení valných hromad 2020

  Valné hromady průběhem nijak nevybočovaly, průběh byl obvyklý, na některých oblastech se zajímavou diskuzí. Valnou hromadu ve Zlíně navštívil hejtman Jiří Čunek a představil stavbu krajské nemocnice. Valnou hromadu v Pardubicích navštívil hejtman Martin Netolický a komentoval vývoj nového stavebního zákona a chystané změny. Účast byla celkově nižší než v minulém roce.


 6. Prezentace ČKAIT, využití sociálních sítí

  Předseda požádal naši mediální manažerku o zpracování návrhu rozšíření komunikačních kanálů formou komerčního sdělení v denním tisku, na webových portálech nebo formou článků v odborných časopisech, využitím rozhlasu, nebo formou využití dalších sociálních sítí. Bude předloženo Shromáždění delegátů v rámci strategie.


 7. Nominace do orgánů ČKAIT

  V souladu s § 9 Volebního a jednacího řádu představenstvo navrhlo všechny kandidáty navržené z oblastních kanceláří do orgánů ČKAIT, čímž připravilo návrh kandidátky pro Shromáždění delegátů. Kandidátky budou zaslány delegátům s výroční zprávou.


 8. Shromáždění delegátů, výroční zpráva

  Výroční zpráva je připravena a je v tisku, bude s přílohami odeslaná min. 21 dní před Shromážděním delegátů. Jednání bude řídit 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, u předsednického stolu budou místopředsedové jako v loňském roce.

  Na Shromáždění delegátů je potřebné projednat a schválit:
  1. výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019,
  2. návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020,
  3. vytvoření fondů ze zisku pro rok 2020,
   Shromáždění delegátů v roce 2018 schválilo vytváření fondů ze zisku s hospodařením s našetřenými finančními prostředky v případě ztrátového hospodaření ČKAIT. Shromáždění delegátů schválilo možnost čerpat z fondu darů 200 tis. Kč a z fondu reprezentačního 100 tis. Kč. Pro letošní rok předložíme Shromáždění delegátů stejný návrh. Naplnění a čerpání fondu investičního bude závislé na tom, zda Shromáždění delegátů schválí přestavbu budovy v Sokolské v Praze a v jakém rozsahu. Musí být připraven návrh na financování v letošním roce a případně i příštím. Nejedná se o nákladové položky, které by zatížily rozpočet, ale o nároky na finanční prostředky ze zisku.
  4. návrh výše členských příspěvků v roce 2021.
   Představenstvo navrhuje ponechat členský příspěvek pro rok 2021 ve stejné výši jako dosud, a proto neprovádět žádné výrazné zásahy ve výdajích v mandatorní části rozpočtu – R2001-7 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.
  Delegátům bude s výroční zprávou za rok 2019 odeslán výsledný návrh strategického plánu pro roky 2020–2023 a studie proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT v Praze.
  Usnesení Shromáždění delegátů bylo v loňském roce průběžně plněno.

 9. Informace o rekodifikace stavebního práva, vypořádání připomínek AO

  Ing. Hladík informoval o přijatých připomínkách, jejich vypořádání a odeslání výstupu jako závazné a doporučující připomínky. Informoval o navržených změnách. V současné době byla vytvořena pracovní skupina při poslaneckém výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde budou řešeny a diskutovány největší rozpory návrhu.


 10. Řády ČKAIT

  Žádné změny řádů nebudou předloženy.


 11. Dostavba budovy Sokolská 15

  Ing. Vaverka informoval o zpracované studii proveditelnosti a navržených třech variantách. Studie je hotova a bude odeslána všem delegátům s výroční zprávou.


 12. Odvolací řízení

  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.


 13. Různé, informace z jednání
  Ing. Najdekr informoval o jednání Autorizační rady, kde na svém 305 zasedání rada nominovala komisi pro zkušební otázky (KARZO). Informoval o počtu odzkoušených uchazečů o autorizaci v roce 2019 a o úspěšnosti.

  Ing. Křeček předložil žádost výboru oblasti Praha na větší prostory. Předložil varianty řešení – přestěhování do větších prostor v budově Komory v Praze, nebo nalezení jiných prostor v pronájmu. Představenstvo doporučuje přestěhování v rámci budovy a předseda projedná možnost s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou.
  Dále informoval o snaze předsedy APG Ing. Hrdličky, aby geodeti byli autorizovanými osobami a jejich činnost přidat mezi vybrané činnosti do autorizačního zákona a stali se členy ČKAIT. Představenstvo tento návrh odmítá. Předseda bude na jednání s MMR , ČKA, ČUZK a Ing. Hrdličkou prezentovat tento závěr.

  Ing. Loukota informoval o jednání pracovních skupin pro digitalizaci stavebního řízení v současném stavebním zákoně s účinností 1. 7. 2023.

  Ing. Hnízdil navrhl zvýšit cenu stravenky pro zaměstnance – R2001-10 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Mandík předložil žádosti o záštity – InfraBIM v Polsku, Stavební veletrh Dělejme to chytře, a v rámci veletrhu Stavební konferenci na téma BIM – R2001-11 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Špačková vede elektronický autorizační deník a upozornila na nesprávné číslování stránek na exportované verzi do PDF určené pro tisk.

  Ing. Pejchal předložil návrh poroty Ceny Inženýrské komory 2019 – R2001-12 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Dále informoval o činnosti komise malého a středního podnikání. Komise připravuje seminář Vady a poruchy staveb 19. 3. na VUT Brno.

  Ing. Zdařilová informovala o udělených cenách v celostátní soutěži Stavba roku. V porotě skončila doc. Sedláková, novým předsedou je Ing. arch. Josef Vrana, nově je členkou poroty Ing. arch. Martina Hovořáková. Dále informovala o školení v oblasti bezbariérového řešení staveb.

  Ing. Zídek informoval o udělených záštitách konferenci Městské inženýrství 2020. Získal dotaci v celkové výši 350 tis. Kč. Konference a doprovodný program bude 18. – 20. června. Tématem konference bude Světlo a město.

  Prof. Materna pozval přítomné na ouverturu v úterý 25. 2. v předvečer Stavebních veletrhů – téma bude vnitřní prostředí budov, přednášející prof. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. a Ing. Petr Blasinski, Ph.D. Ouvertura bude na rektorátu VUT v Brně. 24. 3. bude další komise BIM. Je připravován projekt na zaměstnanost ve stavebním oboru z Norských fondů. 22. 4. bude Inženýrský den na téma odpovědnost autorizovaných osob.

  Ing. Špalek informoval o jednání komise ZZVZ. Dále informoval o účasti na Inženýrském dni v Mnichově. Dále informoval o iniciativě skupiny vedené Ing. Honzíkem, aby členové v oboru statika a dynamika získali oprávnění autorizovaného technika oboru pozemní stavby.

  Prof. Kabele informoval o jednání pracovní komise pro energetickou náročnost budov v letošním roce, členové komise sledují vývoj zákona o hospodaření energií. Plánuje na podzim uspořádat konferenci.Přehled úkolů:
U1901-2 - Ing. Loukota - Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. - 23. 4.

Následující zasedání: 23. 4. 2020, 12. – 13. 6. 2020 (Hradec Králové), 24. 9. 2020, 19. 11. 2020

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček