Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.1.2020

Zápis č. 1/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 13.1.2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová, Ing. Eva Patáková (na počátku schůze)
Omluveni: Ing. Milan Komínek, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Zahájení jednání
Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
 1. Kontrola úkolů, ukončené úkoly
  3/2016 - Ing. Bukovský – webové stránky ČKAIT – asi od ledna 2020 bude nový web komory; obsah bude podobný

  7/2018 - BIM – 2. kulatý stůl RK Praha k BIMu se konal 16.12.2019 v Domě ČKAIT v Praze; jednání se zúčastnili zástupci ČKAIT (Ing. L. Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka, paní Báčová), MMR (Ing. Žanet Hadžič), MPO (Ing. Petr Serafín), agentura ČAS (Mgr. Zdeněk Veselý, Jaroslav Nechyba), CzBIM (Ing. Petr Matyáš), ÚRS Praha (Ing. Daniel Cihelka), Metrostav (Ing. Filip Kalina) a zástupci firem projektujících v BIM; cílem kulatého stolu byla výměna zkušeností autorizovaných osob při využívání různých datových standardů a zkušenosti s nimi při navrhování a provádění staveb, jejich obsahu a požadavků na data z úrovně státní správy; hlavní téma jednání bylo Datový standart modelu (stavby); Ing. Keim – 1 datový standard, kterému se musí všichni přizpůsobit; Ing. Bukovský – MPO připravuje zákon o BIMu – BIM by byl nejdříve povinný pro nadlimitní veřejné zakázky a poté i pro všechny ostatní; Ing. Synek poslal na MPO dokument o klasifikačním systému

  13/2019 - členové výboru – návrh na nové delegáty a náhradníky delegátů oblasti Praha – úkol splněn

  14/2019 - členové výboru – plán činnosti výboru na rok 2020 – úkol splněn

  15/2019 - členové výboru – návrhy na kandidáty do představenstva, Dozorčí komise, Dozorčí rady a Stavovského soudu – úkol splněn

 2. Příprava valné hromady konané v úterý 14.1.2020 v Kongresovém centru Praha
  • zkouška AV techniky VH proběhla 13.1.2020 od 14:00 v Kongresovém centru – zúčastnili se Ing. Bukovský a Ing. Wiatrová
  • začátek zasedání je od 15:00; členové výboru se dostaví na 14:00, aby vítali pozvané čestné hosty a členy oblasti Praha
  • svou účast potvrdili tito čestní hosté – doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (I. náměstek primátora Prahy pro oblast územ. rozvoje), Tomáš Prokeš (zástupce ředitele Odboru Koncepce BIM ČAS), Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (prezident ČSSI)
  • omluvili se tito čestní hosté – Mgr. Ondřej Boháč (ředitel IPR), brig. gen. Ing. Roman Hlinovský (ředitel HZS hl. m. Prahy), MUDr. Zdeněk Hřib (primátor hl. m. Prahy), Jaroslav Nechyba (ředitel Odboru Koncepce BIM ČAS), PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (ředitel ú.o.p. NPÚ Praha), Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (hejtmanka Středočeského kraje), Mgr. Jiří Skalický (ředitel odboru památkové péče MHMP), plk. Ing. Miloslav Svatoš (ředitel HZS Středočeského kraje)
  • občerstvení bylo objednáno pro cca 450 osob
  • 14-15:00 bude promítání videí ČKAIT a Stavby roku 2019; poté budou promítány přílohy výroční zprávy, kandidátky delegátů a kandidátů do orgánů komory
  • dary členům – pravítka, bloky A5, propisky a kalendář ČKAIT České a Slovenské stavby století 2020
  • bod 7) programu Pozvánky na valnou hromadu (Projednání záležitostí členů ČKAIT podle jejich vlastních podnětů a formulace závěrů) – autoři podnětů do diskuze budou vyzváni, aby vystoupili se svými příspěvky v délce cca 2 minut (body A až S); kdokoliv další se může v rámci diskuze přihlásit
  • výbor konstatuje, že Valná hromada oblasti Praha konaná 14.1.2020 je připravena

 3. Návrh kandidátů do komisí – návrhová, mandátová, volební
  • mandátová komise – výbor navrhl tyto členy – Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Bc. Petr Šmejkal
  • návrhová komise – výbor navrhl Ing. Jana Bedrníčka, Ing. Marii Večeřovou
  • volební komise – výbor navrhl Ing. Vladimíru Špačkovou, Ing. Marka Novotného, Ph.D.

 4. Návrh kandidátů do Představenstva, Dozorčí rady, Dozorčí komise a Stavovského soudu

  výbor doporučil vhodné kandidáty ze členů oblasti Praha, kteří se přihlásili emailem na výzvu (zároveň poslali své životopisy) a mají zájem kandidovat do některého z orgánů ČKAIT; volit bude Shromáždění delegátů 28. 3. 2020

  Doporučení kandidáti oblasti Praha:
  Představenstvo:
  1. 0004138 – Ing. Ladislav Bukovský
  2. 0011843 – Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
  3. 0003472 – prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  4. 0007983 – Ing. Lubomír Keim, CSc.
  5. 0000019 – Ing. Pavel Křeček, FEng.
  6. 0008955 – Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.
  7. 0008625 – Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
  Stavovský soud:
  1. 0007569 – Ing. Karel Hegenbart
  2. 0000061 – Ing. Jan Korbel
  3. 0005881 – Ing. Richard Motyčka
  4. 0008812 – Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
  5. 0000178 – Ing. Milan Skyva
  Dozorčí rada:
  1. 0000014 – prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
  2. 0007083 – Ing. Václav Novotný
  3. 0005387 – Ing. Rudolf Ptáček
  Dozorčí komise – náhradníci:
  1. 0007083 – Ing. Václav Novotný
  2. 0005387 – Ing. Rudolf Ptáček
  3. 0009438 – Ing. Radek Sottl

  Dále se přihlásili následující zájemci o kandidaturu:
  do představenstva – Ing. Vojtěch Ježek (0001751), doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš (0008721), Ing. Václav Novotný (0007083)
  do Stavovského soudu – doc. Ing. Roman F. Vávra, Ph.D. (0012888)
  do Dozorčí rady – Ing. arch. Jan Melichar (0009692)

 5. Delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů 28. 3. 2020
  • výbor doporučil 63 delegátů a 10 náhradníků na Shromáždění delegátů konaném v sobotu 28.3.2020; seznam bude vyvěšen na valné hromadě a také promítán na plátnech v sále; Ing. Patáková oznámila, že nebude delegátem; seznam delegátů bude zveřejněn na webových stránkách oblasti Praha

 6. Výroční zpráva oblasti za rok 2019
  • výroční zpráva bude přítomným členům a čestným hostům předána písemně na A4 u prezenční listiny, přílohy výroční zprávy budou vyvěšeny a promítány na plátnech, předseda Ing. Bukovský bude ústně výroční zprávu komentovat a doplní ji
  • výroční zpráva za rok 2019 + Přílohy výroční zprávy budou poté zveřejněny na webu komory společně s usnesením valné hromady a plánem činnosti výboru na rok 2020

 7. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2020
  • členové výboru doplnili a odsouhlasili plán činnosti na rok 2020
  • Ing. Komínek bude prezentovat jako 1. místopředseda výboru plán činnosti na rok 2020 na valné hromadě 14.1. přítomným členům a hostům

 8. Různé
  • nová administrativní pracovnice oblasti Praha od 2.1.2020 je paní Dagmar Melounová – dmelounova@ckait.cz, tel: 227 090 121 (paní Barcíková přestoupila na místo pokladní)
  • Ing. Patáková informovala výbor o svoji rezignaci na člena výboru z rodinných důvodů
  • Ing. Bukovský – komunikační aplikace Facebook pro členy oblasti Praha – oblast Praha má adresu https://www.facebook.com/groups/ckaitpraha/; moderátorem je Ing. Martin Perlík; příspěvky aktivně doplňuje také Ing. Synek a Ing. Bukovský; skupina bude přístupná pro všechny členy ČKAIT; už se přihlásilo více než 120 členů
  • rozpočet oblasti Praha na rok 2020 – Ing. Bukovský informoval, že limit odborné činnosti na rok 2020 je nízký (nezohledňuje navýšení honorářů přednášejícím od 1.1.2020); předběžné výsledky hospodaření za rok 2019 jsou k dispozici
  • Ing. Bořek zajišťuje s kolegou přednášky na téma – Teoretický a praktický návrh odhlučnění a tlumení u základů strojů; plánují se 4 přednášky asi pro cca 10 osob, řeší se osnova; konání může být např. ve 2. patře Domu ČKAIT nebo na ČVUT
  • spolupráce výboru ČKAIT Praha s ČSSI o.p. Praha – 7. 1. 2020 se konal tradiční dobročinný Tříkrálový koncert v Praze; výbor souhlasí s proplacením navržených nákladů

 9. Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena na – 10. 2. 2020 16:30 hod. a 2. 3. 2020 16:30 hod.

Úkoly:

3/2016 – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – Ing. Bukovský – T: stálý
5/2016 – aktivní spolupráce se SŠ Dušní – Ing. Trnka ml., CSc.; Ing. Patáková – T: stálý
6/2016 – plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno – Ing. Špačková – T: stálý
27/2016 – spolupráce se SPŠS a SOU Kolín – Ing. Bořek – T: stálý
6/2018 – péče a spolupráce se školami – Ing. Novotný, Ph.D. – T: stálý
7/2018 – technická politika a BIM – Ing. Synek, Ph.D. – T: stálý
8/2018 – spolupráce s ČSSI – Ing. Trnka ml., CSc. – T: stálý
9/2018 – spolupráce s agenturou ČAS – Ing. Keim, CSc. – T: stálý
10/2018 – spolupráce s IPR Praha – Ing. Komínek – T: stálý
4/2019 – ekonomika oblasti Praha – Ing. Bukovský – T: stálý

Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 1. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.

Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský