Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 6. 2. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Ladislav Čech, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,
Ing. Jindřich Pater

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 9. 1. 2020 byl schválen bez připomínek

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Připravované akce
• Seminář na téma „ Ocelové konstrukce pro neoceláře“ se uskuteční
• dne 17. 2. 2020 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant:
Dr. Ing. Tomáš Novotný, k dnešnímu dni je přihlášeno 50 osob
• Další připravovaný seminář na téma „ Větrání chráněných únikových cest“ se bude konat 17. 2. 2020, ve školící místnosti Ostravia, a.s.. Odborný garant: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA – děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství. Rovněž je přihlášeno 50 osob.

3. Zhodnocení VH OK Ostrava
Valná hromada se konala 21. 1. 2020 v Domě kultury města Ostravy dle programu uvedeného v pozvánce. Účast na VH 155 členů ( 5,4 %) a 23 hostů. Věkový průměr 62,2 let. Celkové náklady na VH ( pronájem sálu, občerstvení, ubytování hostů, poštovné a fotograf ) činily Kč 69 754,-. Pohoštění odpovídalo významu akce.
Výbor oblasti vzal na vědomí:
• Obsah zápisu z jednání VH, vypracovaný Ing. Dospivou, Ph.D.
• Usnesení VH – je uveřejněno na www.ckait.cz
• Úkoly uložené v Usnesení budou výborem oblastní kanceláře zajišťovány a jejich realizace pravidelně kontrolována
• Výbor oblasti rovněž příznivě ohodnotil účast zástupců z ústředí ČKAIT a jejich podíl na zdárném průběhu jednání
• Vystoupení hostů
Příští VH se uskuteční 19. 1. 2021, opět v úterý. Nebyl již volný sál .

4. Spolupráce s VŠB-TU Ostrava, FAST
Dne 31. 1. 2020 se konaly slavnostní promoce ve velkém sále Auly absolventů
navazujícího magisterského studijního programu v akademickém roce 2019/2020.
V rámci soutěže „Cena ČKAIT OK Ostrava o nejlépe zpracovanou a obhájenou
diplomovou práci pro rok 2020“ bylo vybráno celkem 6 diplomových prací, které byly
oceněny v celkové výší Kč 18 000,- z rozpočtu OK. Ocenění za OK ČKAIT předala
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Na VŠB-TU Ostrava, Fakultě strojní bude nově jmenován děkanem
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

5. Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů se uskuteční v sobotu dne 28. 3. V Praze. Zvolení delegáti
obdrží pozvánky, výbor oblasti vyzývá všechny, aby si již rezervovali tento termín
a Shromáždění se zúčastnili, budou probíhat volby do orgánů ČKAIT.

6. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna a do Prahy byly zaslány nové žádosti č. 1104276 – 1104295
a 6 obnovených žádostí.

7. Různé
 Výsledky hospodaření za 01-12/2019 – čerpáno bylo celkem 97 %, z toho režijní náklady 114 %, odborná činnost 72 %. Pro letošní rok je limit rozpočtu Kč 2 211 000,- z toho na režie Kč 1 318 000,- na odbornou činnost Kč 893 000,-
 Kontrola DAO bude probíhat v OK Ostrava dne 11. 2. 2020
 Výbor oblasti odsouhlasil pořízení klimatizace do 3 kanceláří OK
 Setkání zemí Visegradské čtyřky, tzv. „malá v4“ se uskuteční ve dnech 20.-23. 8. 2020
V Krakově. Za OK se zúčastní Ing. Bijok, Ing. Dospiva, Ph.D., Ing. Bura s partnery,
Ing. Pater, Jarcovjáková
 Slavnostní vyhlášení stavba „MSK“ bude 11. 6. 2020 opět na Landeku

Příští schůze výboru se uskuteční 5. 3. 2020 ( ve čtvrtek ) v 15.00 hod
v zasedací místnost OK ČKAIT Ostrava, 28. Října 150

Zapsala: Jarcovjáková