Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 10.2.2020

Zápis č. 2/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 10.2.2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková (částečně), Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Host: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT

Zahájení jednání:
Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu

 1. Kontrola úkolů, ukončené úkoly
  3/2016 - Ing. Bukovský – webové stránky ČKAIT – od února 2020 bude nový web komory; obsah bude podobný

 2. Vyhodnocení valné hromady oblasti konané 14. 1. 2020
  • přišly velmi dobré ohlasy na plynulý chod jednání valné hromady; také účastníci velmi kladně hodnotili, že témata byla uvedena předem a všichni se s nimi mohli tedy včas seznámit nebo si připravit diskuzi na tato témata
  • na příští valné hromadě oblasti Praha navrhujeme po konci zasedání v zadní části sálu raut pro všechny, kteří zůstanou až do konce zasedání

 3. Úkoly z valné hromady – Usnesení
  • výbor se zabýval všemi body schválenými v Usnesení z valné hromady ze dne 14.1.2020, především bodem C) Neprodleně zřídit komisi k zajištění relevantních vyjádření AO k havárii nosníků tělocvičny v České Třebové s možností jejího dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech

 4. Podněty na zasedání představenstva 13. 2. 2020 – Ing. Špačková
  • poslat všem 4 členům představenstva, kteří patří pod oblast Praha, žádost oblasti Praha o navýšení rozpočtu na rok 2020 a jeho zdůvodnění.

 5. Pracovní skupina oblasti Praha k havárii nosníků střechy tělocvičny v České Třebové
  • na základě Usnesení z valné hromady dne 14.1.2020 bylo výboru uloženo bodem C) Neprodleně zřídit komisi k zajištění relevantních vyjádření AO k havárii nosníků tělocvičny v České Třebové s možností jejího dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech
  • pracovní skupina by měla doporučit vhodné postupy pro členy komory v podobných případech, případně doporučit vhodné advokáty
  • vytvořit metodickou příručku – tzv. manuál, jak se mají členové chovat
  • členové výboru oblasti Praha žádají aktiv statiků ČKAIT o vyjádření ke kauze Česká Třebová, případně o projednání věcné stránky této kauzy
  • do pracovní skupiny se přihlásili tito členové výboru – Ing. Bukovský, Ing. Keim, Ing. Bořek, Ing. Synek, Ing. Novotný
  • první zasedání omezené pracovní skupiny se konalo 29. 1. 2020
  • členové výboru, kteří jsou delegáty, chtějí iniciovat v rámci diskuze další projednání kauzy Česká Třebová z hlediska etické stránky na Shromáždění delegátů 28. 3. 2020 – viz bod F) z usnesení valné hromady – Valná hromada oblasti Praha vyzývá vrcholné orgány Komory (představenstvo, Stavovský soud, Dozorčí rada): Aby se příslušné a odpovědné orgány ČKAIT neprodleně zabývaly etickou stránkou chování AO – členů Komory, zejména v případě havárie střešních vazníků haly tělocvičny v České Třebové

 6. Plán činnosti výboru 2020
  • Ing. Komínek bude přednášet na 2. pražském investičním fóru zaměřeném na dopravu o mostech; termín konání je 19. 2. 2020; napíše o tom článek do Z+i
  • výbor se zabýval plánem činnosti schváleném na valné hromadě 14. 1. 2020 – plán má celkem 9 bodů

 7. Valná hromada 2021
  • Jižní sál v Kongresovém centru Praha je v termínu 12. 1. 2021 už obsazen jinou akcí; volno je pouze až začátkem února; termín nesmí být shodný s termínem valné hromady v jiné oblasti
  • volný sál na úterý 12. 1. 2021 má např. Česká zemědělská univerzita; prověřit možnost konání např. v Pyramidě (možnost promítání i mimo sál, servírování občerstvení také mimo sál – aby hluk nerušil průběh zasedání apod.)
  • usnesení z příští valné hromady se bude psát přímo na místě na počítači, promítat na plátna a zároveň se bude odsouhlasovat finální znění přítomnými členy

 8. Výjezdní zasedání výboru do Berouna – jaro 2020
  • na příštím jednání 2.3.

 9. Rozpočet oblasti Praha na rok 2020
  • Ing. Bukovský – oblast Praha žádá představenstvo o navýšení rozpočtu na rok 2020 z důvodu nutnosti přijmout druhého administrativního pracovníka – oblast Praha potřebuje adekvátní počet pracovníků na počet členů (např. oblast Ostrava má 2 pracovníky na cca 3 000 členů, oblast Praha má 1,5 pracovníka na 10 100 členů)
  • oblast Praha má nejmenší rozpočet na počet členů (cca 10 100 členů) než ostatní oblasti
  • s navýšením počtu zaměstnanců vznikne potřeba také na nové prostory kanceláří, které nejsou dostačující; možnou variantou je pronájem kanceláří v Arcibiskupském semináři pro 3-4 osoby (tzn. stěhování z Domu ČKAIT)
  • nejlepší variantou je výměna za větší kanceláře v budově ČKAIT, horší variantou je stěhování do nájmu (např. Arcibiskupský seminář)
  • Ing. Bukovský pošle žádost na představenstvo a Ing. Mrázovi a ekonomickému mandatáři Ing. Motyčkovi ohledně zvýšení rozpočtu oblasti Praha na rok 2020 a také zdůvodnění této žádosti; jednání představenstva bude 13.2.

 10. Různé
  • oblast Praha obdržela děkovný dopis z Vojenského a Špitálního Řádu Svatého Lazara jeruzalémského za výtěžek z dobročinné Tříkrálové sbírky konané 7.2.2020 na dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech
  • Ing. Zídek informoval o možnosti uspořádání semináře v rámci CŽV o stlačeném vzduchu pro členy s oborem autorizace technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb; seminář zajišťuje firma Atlas Copco s r.o.
  • Česká společnost pro bezvýkopové technologie se obrátila na oblast Praha s přáním o navázání vzájemné odborné spolupráce a kooperace
  • elektronický deník autorizované osoby (dále eDAO):
   1. Ing. Špačková – je problém s číslováním stránek
   2. zatím přešlo na eDAO cca do 30 členů oblasti Praha
   3. dodatečně nelze opravit záznam; pouze lze dopsat dodatečně poznámku
   4. výbor jednohlasně odsouhlasil, že pan Ing. Tomáš Čapek nemusí zaplatit poplatek za zpětné zaslání poštou ukončeného papírového deníku AO z důvodu svého zdravotního stavu
  • Facebook oblasti Praha ČKAIT – moderátorem je Ing. M. Perlík, má přes 150 členů, do budoucna je v plánu vytvořit skupiny a zpracovat náměty k další činnosti oblasti
  • Ing. Novotný informoval o konferenci Izolace konané 6. 2. 2020 v rámci veletrhu Střechy 2020; potvrdil spolupráci i v roce 2021
  • Ing. Hnízdil – na Shromáždění delegátů 28. 3. 2020 bude předložena Studie proveditelnosti dostavby Domu ČKAIT v Praze; budou předloženy varianty řešení; delegáti budou rozhodovat co bude dalším krokem; jsou 3 varianty řešení – jenom nutné opravy, řešení vstupu a nástavby v 5. patře, nová budova na místě stávajícího parkoviště

 11. Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena na – 2.3.2020 od 16:30 hod. a 6.4.2020 od 16:30 hod.


Úkoly:
3/2016 – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – Ing. Bukovský – T: stálý
5/2016 – aktivní spolupráce se SŠ Dušní – Ing. Trnka ml., CSc.; Ing. Patáková – T: stálý
6/2016 – plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno – Ing. Špačková – T: stálý
27/2016 – spolupráce se SPŠS a SOU Kolín – Ing. Bořek – T: stálý
6/2018 – péče a spolupráce se školami – Ing. Novotný, Ph.D. – T: stálý
7/2018 – technická politika a BIM – Ing. Synek, Ph.D. – T: stálý
8/2018 – spolupráce s ČSSI – Ing. Trnka ml., CSc. – T: stálý
9/2018 – spolupráce s agenturou ČAS – Ing. Keim, CSc. – T: stálý
10/2018 – spolupráce s IPR Praha – Ing. Komínek – T: stálý
4/2019 – ekonomika oblasti Praha – Ing. Bukovský – T: stálý
1/2020 – pracovní skupina oblasti Praha k havárii nosníků střechy tělocvičny v České Třebové – členové výboru – T: stálý


Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 2. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.

Zapsala: Ing. L. Wiatrová

Schválil: Ing. L. Bukovský