Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 4/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 25.4.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jaroslav Synek, Ph. D., Ing. Lubomír Keim CSc.,

Online: Ing. Michael Trnka, CSc. ml., Ing. Jan Bořek, Ing. Marek Novotný Ph. D.,

Tajemnice: Kateřina Pazderková

Omluveni: Ing. Vojtěch Ježek

 

PROGRAM:

Gratulace Ing. Janu Bořkovi k 70. narozeninám

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Vzdělávání probíhá průběžně
 • Ing. Keim navrhuje pořádání více přednášek o BIM

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • Možnost napsat články do Z+I
 • Sehnat další autory článků

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Memorandum CACE a ČKAIT – spolupráce pokračuje
 • Spolupráce ČAS a ČKAIT – sponzorovaný přístup k normám bude i nadále

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Ing. Trnka zajistí příspěvek na exkurzi střední školy v Dušní ulici
 • Ing. Novotný chce přednášet na SPŠ Josefa Gočára, Ing. Bukovský přednášku domluví

 

 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Byl aktualizován seznam specialistů oblasti Praha, kteří spolupracují s HZS Praha a Středočeský kraj při haváriích

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Komora by měla řešit cíle technické politiky v souvislosti s novými právními předpisy a normami
 • Výbor chce znát koncepci požární ochrany – nové pohony aut
 • Výbor doporučuje systémově přistupovat ke všem oblastem technické politiky související se stavbami
 • Je potřeba stanovit normy pro stavební výrobky
 • SVI osloví členy TNK, kteří jsou AO, aby spolupracovali na normách 

 

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
 • Sledování pokračuje

 

 1. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)
 • 29.4. pořádá OK Praha v budově ČKAIT kulatý stůl na téma: Fotovoltaika na historických budovách, bude se účastnit Ing. Arch. Kasl, pracovníci NPÚ, zaměstnanci magistrátu Hl. m. Prahy. UCCEB. PSAS a další.
 • IPR – v polovině května bude vyhodnocení soutěže o zhotovitele Filharmonie na Vltavské

 

 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
 • Výbor schvaluje, aby se seznam advokátů dal na zabezpečenou část webu ČKAIT pro oblast Praha

 

 1. Výjezdní zasedání členů výboru
 • Zasedání se uskuteční na podzim

 

 1. Různé
 • Ing. Perlík žádá samostatnou rozesílku členům oblasti Praha o FB ČKAIT oblast Praha a Středočeský kraj – výbor souhlasí
 • Seznámení členů výboru s vyúčtováním. Členové jsou seznámeni, ale nesouhlasí s nedostatečným rozpočtem na odbornou činnost, je nejdůležitější pro členy. Ing. Bukovský projedná s předsedou Ing. Špalkem zvýšení rozpočtu
 • Členové výboru se seznámili s výsledky hodnocení přednášky Mgr. Čevelové a považují, i přes kritiku, webinář za úspěšný
 • Každý člen výboru vymyslí otázky (cca 15), které by bylo vhodné dát na web ČKAIT a odpovědět na ně – informace pro členy i širší veřejnost
 • Výbor doporučuje, aby článek na webu ČKAIT „Nabídka práce pro Ukrajinu“ byl doplněn o odkaz na stránky Hl. m. Prahy na toto téma: https://pomocukrajine.praha.eu/cz/hledam-pomoc-clanek/64/chci-zamestnat-ukrajince nebo na stránky úřadu práce. Členové upozornili na funkčnost současného řešení
 • výbor doporučuje dát na stránky ČKAIT vlajku Ukrajiny v návaznosti na nabídku práce pro Ukrajince

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský