Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 5/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 16.5.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Jan Bořek

Online: Ing. Jaroslav Synek Ph. D., Ing. Vojtěch Ježek

Omluveni: Ing. Marek Novotný Ph. D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 

 1. Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Výbor požaduje dávat na stránky oblasti přehled vzdělávacích akce ve formě tabulky, která se bude mazat po její účinnosti
 • Ing. Komínek informuje, že IC ČKAIT bude pořádat 7.6.2022 seminář: Základní informace o podmínkách FIDIC

 

 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • Ing. Komínek informuje, že časopis Stavebnictví a Z+I je rozesíláno v počtu 5500ks v digitální formě, zbytek v tištěné formě
 • Členové výboru se shodují, že je dobře, že časopisy vycházejí v tištěné podobě –zejména jako prezentace Komory

 

 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Velmi se rozvíjí spolupráce s ČKA

 

 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Spolupráce pokračuje

 

 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Připravuje se smlouva mezi ČKAIT a HZS o spolupráci. Zajišťuje Ing. Bukovský

 

 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Je potřeba neustále hledat AO, kteří by byli ochotní spolupracovat na přípravě norem

 

 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
 • Sledování vývoje Portálu stavebníka

 

 1. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)
 • kulatý stůl na téma: Fotovoltaika na historických budovách – navázána spolupráce s Ing. Hromádkovou vedoucí Stavebně technického oddělení magistrátu Hl. m. Prahy

 

 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
 • Výbor schvaluje, aby se seznam advokátů dal na zabezpečenou část webu ČKAIT pro oblast Praha ve formě tabulky, jako je to na webu ČKA

 

 1. Různé
 • Ing. Perlík informuje, že po rozesílce o informaci o FB oblasti Praha přibylo 80 členů skupiny
 • Návrh Ing. Ježka, aby bylo znovu projednáno hodnocení semináře Mgr. Čevelové se zamítá, bylo projednáno na minulém zasedání výboru
 • Každý člen výboru vymyslí otázky (cca 15), které by bylo vhodné dát na web ČKAIT a odpovědět na ně – informace pro členy i širší veřejnost
 • Ing. Bořek navrhuje, aby bylo skončeno distanční jednání výboru. Výbor souhlasí. Pokud bude mít některý člen závažný důvod k distančnímu jednání, oznámí to dopředu a bude vytvořeno online připojení
 • Ing Keim navrhuje, aby body k projednání byly zasílány na kancelář oblasti a zapracovány do programu a nebyly řešeny emailovou komunikací. Členové souhlasí

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 13.6., 12.9., 10.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský