Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 7/2022 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 19.9.2022

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Milan Komínek, Ing. Martin Perlík, Ing. Jan Bořek, Ing. Lubomír Keim CSc., Ing. Jaroslav Synek Ph.D.

Omluveni: Ing. Michael Trnka CSc. ml., Ing. Vojtěch Ježek, doc. Ing. Marek Novotný Ph.D.

Tajemnice: Kateřina Pazderková

 

PROGRAM:

 Plnění plánu činnosti výboru oblasti Praha na rok 2022

 1. Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Vzdělávání pokračuje, nyní se připravují přednášky pro 1. pololetí roku 2023
 1. Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací
 • Spolupráce se zlepšuje
 1. Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS
 • Spolupráce pokračuje
 1. Spolupráce se středními a vysokými školami
 • Ing. Bořek připraví (uspořádá) exkurzi pro studenty SPŠ Kolín, výbor souhlasí, že bude financovat dopravu na exkurzi
 1. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní těchto akcí.
 • Spolupráce funguje
 1. Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN
 • Ing. Keim sleduje situaci a informuje členy výboru
 • Výbor projednal problematiku ČSN online, není možnost kopírovat texty a obrázky, nelze použít jiné programy než od firmy ADOBE
 • Výbor zveřejňuje možnost revize obsahu norem ČSN – zařídí Ing. Bukovský přes Technickou komisi, je nutné zajistit autora
 1. Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení
 • Ing. Synek informuje, že schéma je zpracováno, je třeba sjednocení pojmů a sjednocení měrných jednotek
 1. Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR PRAHA)
 • Vyšla změna Pražských stavebních předpisů, technické předpisy se nemusí dodržovat, pokud jde o sázení stromů v ulicích
 1. Výběr advokátů, se kterými jsou zkušenosti při řešení problémů AO
 • Seznam advokátů je hotov, na web umísťuje oddělení IT ČKAIT, tabulka je přílohou tohoto zápisu
 1. Konference Jakost PS
 • Konference se bude konat v únoru 2023
 1. Konference Fotovoltaiky zejména z pohledu požární ochrany budov
 • Konference se bude konat 1.11.2022 formou moderované diskuse v budově ČKAIT i online
 1. Valná hromada oblasti Praha
 • Bude se konat 28.2.2022
 • Je potřeba připravit program – body k jednání, do příštího zasedání členové výboru připraví
 1. Shromáždění delegátů
 • Členové výboru vyzývají kandidáty, aby při hlasování na SD souhlasili se zvýšením členského poplatku na provoz Komory a zabezpečení servisu pro členy
 • Členové výboru prosí delegáty o hojnou účast
 • Na příští SD je třeba mít více náhradníků – dát výzvu do příští rozesílky oblasti
 • Výbor prodiskutoval distribuci pozvánek a hlasovacích lístků pro delegáty a doporučuje:
 1. hlasovací lístky vydávat až na místě SD
 2. podklady posílat pouze elektronickou formou

 

 

 1. Různé 
 • Předseda oblasti informoval o vyúčtování oblastní kanceláře Praha. Členové navrhují, aby na příští rok byla navýšena v rozpočtu částka na odbornou činnost
 • Vánoční posezení bude 12.12 2022 od 18:00 h v restauraci Šenkovna Pub.
 • Členové výboru odsouhlasili, aby se na stránky oblasti Praha dávali i vzdělávací akce, které nejsou zapsány v CŽV
 • Ing. Bukovský vyzval členy výboru, aby vyúčtovali náhrady za práci pro výbor za 1. pololetí roku 2022
 • Členové navrhují, aby IC ČKAIT mohlo řešit odborné posudky projektových dokumentací jako komerční činnost pro orgány státní správy
 • Výbor zaznamenal stížnosti členů ČKAIT na webové stránky ČKAIT: nepřehlednost, špatné vyhledávání, např. doba trvání členství již ukončených autorizací. Doby účinnost autorizací, veřejná databáze je zřejmě v neshodě s požadavky zákona č. 360/1992 Sb.

 

Předseda výboru Ing. Bukovský poděkoval přítomným za aktivní práci.

Termíny zasedání výboru oblasti Praha v roce 2022, vždy v 16 hodin v budově ČKAIT: 17.10., 7.11., 12.12.

 

Zapsala: K. Pazderková

Schválil: Ing. Ladislav Bukovský