Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis jednání výboru 18.3.2024

ZÁPIS SJEDNÁNÍ VÝBORU ČKAIT dne 18.3.2024 v oblastní kanceláři ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nově zvolený předseda oblasti Ing. František Konečný, Ph.D. přivítal členy výboru na prvním jednání výboru, kde naváže na úkoly dané plánem činnosti.

 1. Kontrola úkolů z minulého jednání

  Úkoly jsou průběžně plněny.

  • 15.2.2024 Vodní zákon v návaznosti na nový stavební zákon - seminář organizovala ČSVH
  • 22.2.2024  Konstrukční systémy ve stavebnictví – tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití – seminář byl zrušen z důvodu malého zájmu. Seminář zařadíme do plánu ve 2.pol.2024.
  • 5.3.2024  Veletrh úspor energií ve Welsu: organizovala ECČB ve spolupráci s OK ČKAIT.

 2. Vyhodnocení valné hromady 2024

  Valná hromada se uskutečnila dne 28.2.2024 za účasti 120 autorizovaných osob a řady vzácných hostů. VH na svém jednání zvolila 9-členný výbor, 11 delegátů a 4 náhradníky na Shromáždění delegátů a 3 členy Dozorčí komise. Předsedou pro volební období 2024-2026 byl zvolen Ing. František Konečný, Ph.D. Zápisy z VH byly zaslány do kanceláře ČKAIT Praha. Usnesení VH je zveřejněno na https://www.ckait.cz/valna-hromada-2024-usneseni


 3. Aktualizace Řádů ČKAIT

  Předseda informoval o úkolu na změnu Řádů ČKAIT. Členové výboru obdrželi tištěné „Řády ČKAIT 2023“, aktuální znění je na https://www.ckait.cz/rady

  Připomínky a podněty lze zasílat do 31.3.2024 na cb@ckait.cz


 4. Volba místopředsedy oblasti

  Přímou volbou byl počtem hlasů 8, 1 se zdržel. Zvolen místopředsedou oblasti Ing. Radek Lukeš. 


 5. Plán práce 1. pol. 2024

  21.3.2024  Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech: organizuje SPŠ Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT, předseda soutěžní poroty Ing. Stanislav Hronek, slavnostního zahájení se zúčastní Ing. František Konečný, Ph.D.

  • 26.-27.3.2024  Konference Dřevostavby: organizuje VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT. Přednášku ke SZ a vyhláškám zajistí Ing. Fr. Konečný, Ph.D.
  • 28.3.2024  Mostní konstrukce – historie, současnost a budoucnost – seminář: organizuje Jihočeská mostařská unie ve spolupráci s OK ČKAIT. K dnešnímu dni je přihlášeno 27 AO. Za oblastní kancelář se zúčastní Ing. František Konečný, Ph.D.
  • 11.4.2024  Stavební zákon + vyhlášky: seminář organizuje OK ČKAIT Č. Budějovice, přednáší Ing. František Konečný, Ph.D. K dnešnímu dni je přihlášeno 60 AO.
  • 16.5.2024  Vždy to nejlepší vnitřní prostředí - exkurze a seminář: organizuje OK ČKAIT ve spolupráci s Zehnder Group Czech Republic s.r.o. K dnešnímu se nikdo k účasti neregistroval.
  • 2024 Novinky v požární bezpečnosti staveb – Ing. Konečný projedná možnost realizace semináře/webináře

 6. Různé
  • 20.2.2024 Výroční členská schůze OP ČSSI, za výbor oblasti se zúčastní Ing. František Konečný, Ph.D.
  • 21.3.2024 Výroční členská schůze ČSVH, za výbor oblasti se zúčastní Ing. František Konečný, Ph.D.
  • Pracovní jednání s ZT: Linec: předběžně bylo plánováno na 16.5.2024. Další navržený termín je 9.5.2024 s exkurzí na D3 v části tunelu Pohůrka. Možnosti zjistí Ing. Jankovcová. Termín a program pracovního jednání je nutné včas předložit vedení kanceláře v Linci.
  • ZEVO Chotíkov : Ing. Radim Zajíček zaslal podklady pro možnou prohlídku spalovny v Plzni. O návrhu lze uvažovat pouze při zařazení v rámci vícedenní exkurze do oblasti západních Čech.
  • Informace z legislativy: předseda informoval členy výboru o aktuálním stavu projednávání prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.