Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2018.09.10

Zápis výboru 2018.09.10

1. Kontrola úkolů u minulého jednání
Všechny úkoly 1.pol.2018 byly splněny.
2. Informace z jednání představenstva - viz zápis na webové stránce ČKAIT.
3. Plán práce (ve Zpravodaj č.4/2018)
12.9.2018 Stavařský pohár v pétanque – turnaj pořádaný jako upoutávka na 10. ročník PRESA jižní Čechy. Organizuje OP ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT a SPS ČR.
13.9.2018: exkurze na D3 ve spolupráci s Jihočeskou mostařskou unií Ing. Pumprem. K dnešnímu dni přihlášeno 15 AO.
19.-20.9.2018 Sucho a hospodaření s vodou – konference organizovaná ČSVH ve spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT ČB
20.9.2018 Nový SZ + navazující vyhlášky + standardy činností ČKAIT: akce zajištěna, přednášející Ing. Věra Třísková JČKÚ, Ing. Pavel Štěpán ČKAIT.
28.-30.9.2018 Pasivní domy jižní Moravy: exkurze organizačně zajištěna.
18.10.2018 Impregnace konstrukčního dřeva: ve spolupráci s OK ČKAIT seminář organizují zástupci firmy Bochemie Wood Care
23.10.2018 Novela vodního zákona + vyhl. 183 ze dne 13.8.2018 MZE – organizuje ČSVH ve spolupráci s OK ČKAIT.
15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích; Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje - seminář organizovaný ve spolupráci s OP ČSSI České Budějovice
29. a 30.11.2018 Defekty budov: konference VŠTE ČB ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, OK zajistila 2 referáty (Ing. Masopust, firma MESSI).
8.12.2018 Advent Nové Hrady: zajišťuje OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT. Program se dopřesňuje.
b) rok 2019
Předseda žádá členy výboru o náměty na semináře a exkurze v rámci CŽV. Termín do příští schůze.
4. Různé
Pracovní jednání ZT: a OK ČKAIT
Ing. Hladík a Ing. Hodina podali informaci o jednání delegace výborů ČKAIT s kolegy ZT: v Linci dne 31.8.2018.
Účast ZT: prezident komory DI Kolbe, ředitel kanceláře Mgr. Leitner, ved.sekcí DI Thürriedel, DI R.Wernly
Účast ČKAIT: Ing. Frant. Hladík – předseda oblasti, členové Ing. J.Hodina, Ing. T. Otepka, Ing. J.Schandl
Projednáno bylo:
- 20 let trvání spolupráce ČKAIT a ZT:
- Předání medaile 25 let ČKAIT prezidentovi Kolbemu
- Poděkování signatářům smlouvy o spolupráci Ing. Schandlovi a Ing. Hinterwirthovi
- Katalog ZT: pro oceňování duševní práce členů ZT: jako podkladu pro výběrová řízení
- Podrobnosti PD pro stavební řízení v Horním Rakousku
- Možnost uspořádání putovní výstavy v sídle ZT: v Linci v r.2019
- Výměna odborných časopisů vydávaných Komorami
- Termíny příštích akcí
Výjezdní jednání výborů ČKAIT a ČSSI: 12.10.2018-13.10.2018 v Nových Hradech. Program s organizačními pokyny budou zaslány v pozvánce. Platby: člen ČKAIT formou cestovného, doprovod 600 Kč/os.
Námět a cíl:
- příprava plánu CŽV pro r. 2019 (náměty seminářů)
- příprava PRESTY: 10. ročník, období 2016 -2018.
- odborná exkurze
PRESTA 2016-2018: členové výboru schválili spoluúčast ČKAIT na organizování soutěžní přehlídky, v současnosti probíhá příprava dle schváleného harmonogramu. Výbor schválil Soutěžní podmínky.
Rozpočet oblasti: průběžné čerpání dle předpokladu.
Cena Inženýrské komory 2018 – přihláška a pokyny na www.ckait.cz , uzávěrka přihlášek 31.10.2018
Příspěvek na akci CŽV: na žádost AO Zdeňka Sedláčka výbor odsouhlasil příspěvek ve výši 30% ceny na odbornou exkurzi „Stavby severních Čech a rozhledny“ organizovanou OK ČKAIT Jihlava.
Projekt Celoživotního vzdělávání ČKAIT: koncem letošního roku končí VI. běh CŽV ČKAIT (2016 – 2018). Informace zveřejněna na www.ckait.cz

12. 09. 2018