Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4.ledna 2010

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4.ledna 2010

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 4.ledna 2010 Přítomni: Ing. Svatopluk Zídek Ing. Miloslav Rychtář Jana Jágrová Ing. Václav Nedvěd Ing. Pavel Pospíšil Omluveni: Ing. Stanislav Potůček, všichni přítomni Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9.listopadu 2009 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu ze 7.prosince 2009 - Úkoly uložené dne 7. prosince byly všechny splněny a to následovně : školení 9.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle EN 1991“ přednesl Prof. Holický – Kloknerův ústav) Účast 44 přítomných z toho 40 členů ČKAIT - Prověřena možnost případné účasti navržených kandidátů na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 20. Března – všichni navržení se mohou účastnit. - Ing. Zídek se účastnil řádné redakční rady časopisu Stavebnictví dne 14.12.09 2/ Informace o jednáních - Dne 8.12. byla v Betlémské kapli udělena v průběhu zasedání Vědecké rady ČVUT Ing. Zídkovi Šolínova medaile za dlouholetou spolupráci ČSSI a Fakulty stavební ČVUT - Dne 16.12. proběhla závěrečná hodnotící schůzka poroty „Inovace roku 2009“. - Informace o výsledcích hospodaření OK ČKAIT KV do 28.12.2009. Limit OK celkem čerpán na 83,79 %. 3/ Nové úkoly - Dne 14.ledna se koná v Brně řádné jednání redakční rady časopisu Z+i. - Nejbližší seminář celoživotního vzdělávání se koná dne 19.1. „Legislativa životního prostředí“ (Ing. Eliška Vršecká KÚ KV), přednášku uvede garant semináře manažer RSS Ing. Vlášková. - Dne 19.ledna se Ing. Zídek účastní řádného zasedání Rady pro normalizaci a měření ÚNMZ. - Ve dnech 21.-22.ledna se zúčastní delegace ČSSI (Ing. Zídek) a ČKAIT (Ing. Křeček) jednání Inženýrského dne Bavorské inženýrské komory - Dne 2.února se koná ve 14 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje. - Dne 15. února se uskuteční řádná schůze výboru OK ČKAIT a hlavním bodem programu bude vyhodnocení Valné hromady ČKAIT Karlovarského kraje, uskutečněné dne 2.února 2010 v Krajské knihovně. - Příprava Valné hromady OK ČKAIT Karlovy Vary. Výbor přednese na VH následující návrh kandidátů a náhradníků jednání shromáždění delegátů dne 20.3.2010 v Praze. Navrhuje jako delegáty : 1. Ing. Václav Nedvěd 2. Ing. Pavel Pospíšil 3 . Ing. Stanislav Potůček 4. Ing. Miloslav Rychtář 5. Ing. Martin Šafařík 6. Ing. Svatopluk Zídek Jako náhradníky : 1. Ing. Tomáš Buriánek 2. Stanislav Sýkora, 3. Ing. Vratislav Šteiner Valnou hromadu bude moderovat tradičně Ing. Rychtář (scénář připraví Ing. Zídek).. Jednotlivé body programu přednesou : 1. Zahájení, schválení pořadu jednání, přivítání hostů Ing. Rychtář 2. Volby komisí – mandátové, volební a návrhové Ing. Rychtář 3. Zpráva přednosty OK ČKAIT Karlovy Vary o činnosti v roce 2009 Ing. Zídek 4. Zpráva předsedy ČKAIT o činnosti ČKAIT v roce 2009 Ing. Křeček 5. Vystoupení hostů Řídit vystoupení hostů bude Ing. Rychtář 6. Zpráva Dozorčí rady OK ČKAIT Karlovy Vary Přednese Ing. Śafařík 7. Návrh plánu činnosti oblasti Karlovy Vary v roce 2010 Ing. Zídek 8. Diskuse k předneseným zprávám Diskusi bude řídit Ing. Rychtář 9. Zpráva mandátové komise Přednese předseda volební komise, předpoklad Ing. Potůček 10. Volba zástupců oblasti pro shromáždění delegátů 2010 Volbu bude řídit předseda volební komise – předpoklad Ing. Pospíšil 11. Diskuse Bude řídit Ing. Rychtář 12. Přijetí usnesení Valné hromady OK ČKAIT v Karlových Varech Přednese předseda návrhové komise, předpoklad Ing. Nedvěd 13. Závěr Ing. Zídek Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 15.února 2010 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek V Karlových Varech 5.1.2010 Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
05. 01. 2010