Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 13.9.2023

ZÁPIS č. 4/2023
z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 13.9.2023
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1

Přítomni:    Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. J. Filip, Ph.D., V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, Ing. R. Seidl (DK),  Ing. J. Vrba, T. Zdvořáček (DK), Ing. J. Zima

Omluveni:    J. Ekrt, Mgr. Ing. D. Jedinák, M. Koblížek (DK)

Jednání řídil předseda výboru oblasti Ing. Mandík, jednání proběhlo v souladu s programem pozvánky.

1) Kontrola zápisu č. 3/2023 ze zasedání výboru ze dne 7.6.2023
Bez připomínek.

2) Plán CŽV na 1. pololetí 2024 + informace o akcích na 2. pololetí 2023

Tajemnice Bc. Pakantlová informovala členy výboru o akcích celoživotního vzdělávání, které proběhnou ve 2. pololetí 2023:

Webináře:
02.10.2023 ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB (JUDr. Eva Kuzmová)
24.10.2023 POSTUPY A ODPOVĚDNOSTI PŘI REALIZACI STAVBY V POŽADAVCÍCH NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA (Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.)
06.11.2023 SPRÁVNÍ ŘÁD VE VAZBĚ NA STAVEBNÍ ZÁKON (JUDr. Eva Kuzmová)
04.12.2023 OBČANSKÝ ZÁKONÍK S VAZBOU NA VÝSTAVBU (JUDr. Eva Kuzmová)

Semináře:
19.10.2023 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK PODLE REVIDOVANÝCH TP 170 (Ing. Jan Zajíček)
22.09.2023 SEMINÁŘ K BEZBARIÉROVOSTI V RÁMCI AKCE „TÝDEN MOBILITY V ÚSTECKÉM KRAJI“ (Ing. Jana Košťálová, Ph.D.)

Exkurze:
21.09.2023 ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŠKOLNÍ ULICE čp. 1803 V ROUDNICI NAD LABEM
17.10.2023 REVITALIZACE OBJEKTU STARÉ RADNICE č.p. 171 LITOMĚŘICE A OBNOVA DOŽILÝCH ČÁSTÍ KROVU, OBNOVA A DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, DŮM č.p. 15/7 „KALICH“ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, LITOMĚŘICE

Webinář „Digitalizace ve stavebnictví“ zatím sjednán není. Mgr. Ing. Jedinák hledá vhodného přednášejícího a o výsledku jednání bude informovat.

Ing. Zima pozval přítomné na Děčínský dialog o vodě. Konkrétní datum konání ještě upřesní.

AO Ing. Sláma nabídl zajištění exkurze na dopravní stavbu, a to „DÁLNICE D7 CHLUMČANY“. Stavbu nového úseku dálnice plánuje ŘSD pro řidiče zprovoznit na konci roku 2023. Členové výboru se shodli na uskutečnění exkurze, a to 31.10.2023.

Ing. Zima informoval členy výboru o webináři firmy Jabor (kvalitní vaky a plachty), který měl proběhnout na podzim 2023. Z důvodu pracovního vytížení přednášejícího se webinář s velkou pravděpodobností bude konat v 1. pololetí 2024.

Ing. Zima navrhl na další pololetí připravit opět webinář Ing. Petra Víta, Spolek Aquarius. Členové výboru souhlasí.

3)  Příprava valné hromady 2024

Valná hromada se bude konat 25.1.2024 již tradičně v Litoměřicích na hradě.

V rámci voleb bude voleno nové vedení OK Ústí nad Labem (členové výboru + předseda). Proto je třeba zajistit větší počet členů volební komise pro sčítání hlasů.

Návrh složení jednotlivých komisí:

NÁVRHOVÁ KOMISE:    
Ing. Josef FILIP, Ph.D.
Ing. Petr HAJDINA
Mgr. Ing. David JEDINÁK

MANDÁTOVÁ KOMISE:    
Ing. Jiří ZIMA
Ing. Venuše BRUNCLÍKOVÁ, MBA
Jan EKRT

VOLEBNÍ KOMISE:        
Ing. Miloslav ČÁP, Ph.D.
Ing. Zdeněk ZEMAN
Milan ŠEBO
Ing. Jan LENNER
Mgr. Eduard ROLL
Ing. Vladimír KOLBABA
    
Členové výboru se dohodli, že vlastní volby budou na programu 1. poloviny valné hromady tak, aby bylo možné v klidu zpracovat výsledky voleb volební komisí.

Všichni přítomní členové výboru mají zájem kandidovat i na další volební období.

Ing. Mandík projedná účast na valné hromadě s prof. Ing. Pavlíkem, CSc.

Pro účastníky valné hromady bude opět zajištěna autobusová doprava z Ústí nad Labem do Litoměřic.

V předsálí hradního sálu bude vystaveno 15 panelů staveb, které soutěžily v soutěžní přehlídce Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje.

Bc. Pakantlová připomněla tradiční dárky pro účastníky valné hromady. Členové výboru se shodli na zhotovení podložky pod myš s logem ČKAIT.

4)  Různé

4.1.      Shromáždění delegátů 21.10.2023
V rámci SD budou volby členů Stavovského soudu, Představenstva a Dozorčí rady.

Ing. Filip, Ph.D. informoval, že kandidátka do Představenstva ČKAIT byla schválena. Za naši oblast kandiduje Ing. Filip, Ph.D.

T. Zdvořáček upozornil, zda by nestálo za zvážení navrhnout do Dozorčí rady i kandidáta OK Ústí nad Labem.

4.2.      Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje 2023
Vyhlášení 10. ročníku soutěžní přehlídky proběhlo slavnostně v rámci výstavy Zahrada Čech dne 8.9.2023 za účasti hejtmana Ing. Jana Schillera, starosty Litoměřic Ing. Radka Löwyho a dalších.

Vyhlášené stavby:
1. místo - PAVILON A LOUNY
2. místo - SVATOSTÁNEK ČESKÉHO VINAŘSTVÍ – GOTICKÝ HRAD LITOMĚŘICE
3. místo - MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA LOUNY

cena hejtmana ÚK pro bezbariérovou stavbu - RADNICE A KULTURNÍ DŮM CHLUMEC
cena OK ČKAIT Ústí nad Labem - AREÁL FIRMY HENNLICH s.r.o.
zvláštní cena OP ČSSI Ústí nad Labem - LIBOCHOVICE – REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ A PARKOVIŠTĚ

Hlavním pořadatelem je OHK v Litoměřicích, odborným garantem je OK ČKAIT Ústí nad Labem. Předsedou komise byl tradičně prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

4.3.      Výjezdní zasedání výboru OK Ústí nad Labem a OP ČSSI Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Jedinák předal kontakty na hvězdárnu a také na Monopol v Teplicích. Na jednání výboru bylo domluveno, že Bc. Pakantlová dořeší exkurzi na hvězdárně a Ing. Hajdina zajistí prohlídku historické budovy Monopol v Teplicích včetně pronájmu sálu pro jednání obou výborů. Pro všechny účastníky bude vypraven autobus z Ústí nad Labem do Teplic a zpět. Výjezdní zasedání proběhne 9.11.2023.

Příloha:     prezenční listina
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT