Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 24.1.2024

ZÁPIS č. 1/2024
z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 24.1.2024
v jednací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1

Přítomni:    
Ing. V. Brunclíková, MBA, Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. (člen Stavovského soudu); J. Ekrt, Ing. J. Filip, Ph.D., V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, Ing. J. Vrba, T. Zdvořáček (DK), Ing. J. Zima

Předmětem jednání byla příprava na VHO ČKAIT Ústí nad Labem, která se bude konat dne 25.1.2024 na Hradě v Litoměřicích.

1) Kontrola zápisu č. 5/2023 z výjezdního zasedání výboru ze dne 9.11.2023:
Bez připomínek.

2) Pozvánky na valnou hromadu:
Pozvánky byly rozeslány elektronicky všem členům oblasti, kteří mají v databázi uvedenou e-mailovou adresu. Ostatním členům, kteří nemají v databázi uvedenou e-mailovou adresu, byla pozvánka zaslána poštou. Poštou byla též rozeslána pozvánka všem hostům. Rozeslání pozvánek proběhlo 12.12.2023. Do dnešního dne potvrdilo svou účast na valné hromadě 80 autorizovaných osob a 12 hostů.

3) Organizační záležitosti:
Za předsednickým stolem budou – Ing. Filip, Ph.D. (z pověření předsedy ČKAIT Ing. Špalka), Ing. Hnízdil, Ph.D – ředitel Kanceláře ČKAIT, Ing. Mandík a Ing. Vrba.

Na VH potvrdil účast i člen DR Ing. Jírovský.

Během valné hromady proběhne prezentace studentských prací ateliéru SEHO a zároveň v přísálí bude probíhat i samotná výstava těchto prací. V hradním sále budou umístěny panely ze soutěže STAVBA DVACETILETÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 2023.

4) Volby delegátů na SD ČKAIT v Praze dne 19.10.2024

Výbor projednal způsob hlasování při volbách delegátů na SD 2024. Volba delegátů proběhne aklamací. Výbor navrhuje, aby jako delegáti byli přednostně vysláni členové zvoleného výboru, doplněné o ostatní kandidáty dle jejich časových možností k účasti na SD. Zájem projevili dosud tito členové:
-    Ing. Venuše Brunclíková, MBA
-    Ing. Tomáš Bursík
-    Jan Ekrt
-    Ing. Josef Filip, Ph.D.
-    Václav Fůs
-    Ing. Petr Hajdina
-    Bc. Jan Jaša
-    Mgr. Ing. David Jedinák
-    Ing. Michal Jeřábek
-    Michal Koblížek
-    Ing. Jiří Kubelka
-    Ing. Martin Mandík
-    Ing. Tomáš Rapp
-    Ing. Luděk Sahulka
-    Ing. Rudolf Seidl
-    Petr Veselý
-    Ing. Jaroslav Vrba
-    Tomáš Zdvořáček
-    Ing. Jiří Zima

5) Volby do výboru oblasti

Volby výboru OK budou provedeny jako tajné.  Předseda volební komise Ing. Čáp, Ph.D. před samotnými volbami vysvětlí všem přítomným AO na příkladu, jak řádně vyplnit volební lístek, aby byl platný. Poté AO odevzdají volební lístky do uzavřené volební schránky a následně proběhne sčítání hlasů, které zajistí šestičlenná volební komise ve složení:
-    Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
-    Ing. Vladimír Kolbaba
-    Ing. Jan Lenner
-    Ing. Eduard Roll
-    Milan Šebo
-    Ing. Zdeněk Zeman

Z nově zvoleného výboru si členové zvolí předsedu a místopředsedu oblasti.

Zájem o kandidaturu do výboru projevili tito členové:
-    Ing. Venuše Brunclíková, Ph.D.
-    Ing. Martin David
-    Jan Ekrt
-    Ing. Josef Filip, Ph.D.
-    Václav Fůs
-    Ing. Petr Hajdina
-    Bc. Jan Jaša
-    Mgr. Ing. David Jedinák
-    Michal Koblížek
-    Ing. Jiří Kubelka
-    Ing. Martin Mandík
-    Ing. Luděk Sahulka
-    Petr Veselý
-    Ing. Jaroslav Vrba
-    Ing. Jiří Zima

6)  Doprava na VHO

Na VHO je zajištěna autobusová doprava z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět. Autobus bude přistaven ve 13:50 na parkovišti Interhotelu Bohemia. Autobusovou dopravu využije 13 autorizovaných osob.

Příloha:    prezenční listina
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT