Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 25.1.2023

ZÁPIS č. 1/2023
z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 25.1.2023 v jednací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1

Přítomni:    Ing. V. Brunclíková, MBA, J. Ekrt, V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Mgr. Ing. D. Jedinák, Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, Ing. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, T. Zdvořáček (DK), Ing. J. Zima

Omluveni:    Ing. J. Filip, Ph.D., M. Koblížek (DK)

Předmětem jednání byla příprava na VHO ČKAIT Ústí nad Labem, konané dne 2.2.2023 již opakovaně na Hradě v Litoměřicích.

 1. Kontrola zápisu č. 4/2022 z výjezdního zasedání výboru ze dne 22.11.2022

  Nebyly přijaty žádné úkoly.

 2. Volby delegátů na SD ČKAIT v Praze dne 21.10.2023

  Výbor navrhuje jako delegáty členy současného Výboru oblasti – tj. 10 členů. Do celkového počtu 11 delegátů bude doplněn seznam o kandidáta, který obdrží nejvíce hlasů při volbách na VHO. Zájem projevili dosud tito členové:

  • Ing. Václav Brožka
  • Ing. Tomáš Bursík
  • Ing. Michal Jeřábek
  • Michal Koblížek
  • Ing. Vojtěch Plánička
  • Ing. Tomáš Rapp
  • Ing. Rudolf Seidl
  • Tomáš Zdvořáček

  Výbor projednal způsob hlasování při volbách delegátů na SD 2023. Hlasování bude provedeno aklamací. O členech výboru bude hlasováno společně. O dalších delegátech bude hlasováno jednotlivě, 11. delegátem bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Ostatní budou náhradníky bez rozlišení pořadí.

  Předseda výboru oblasti bude mít právo vyslat jako náhradníka na SD 2023 kteréhokoliv zvoleného kandidáta.

 3. Nominace členů oblasti do Představenstva, Dozorčí rady a Stavovského soudu

  Předseda oblasti na valné hromadě sdělí členům informaci o tom, že na SD 2023 proběhne volba členů do Představenstva, Dozorčí rady a Stavovského soudu. Kdo by měl zájem o kandidaturu, může do 15.3.2023 informovat kancelář OK ČKAIT Ústí na Labem, aby mohla nominovat případné zájemce do orgánů Komory.

  Výbor oblasti nominuje do Představenstva Ing. Josefa Filipa, Ph.D. a do Stavovského soudu Ing. Miloslava Čápa, Ph.D.

 4. Doprava na VHO

  Bude zajištěna autobusová doprava z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět.

 5. VHO 2024

  Výbor oblasti se shodl na termínu konání valné hromady v roce 2024. Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 25.1.2024 opět na Hradě v Litoměřicíh. Bude se jednat o volební valnou hromadu, kde bude volen nový výbor oblasti.

 6. Různé

  Ing. Zima potvrdil, že v rámci VHO 2023 bude zahájena výstava VODA 2020, která bude přístupna až do konce února 2023. Zahájení výstavy proběhne ihned po skončení jednání valné hromady. Záštitu nad výstavou poskytl senátor Mgr. Ladislav Chlupáč.

  Byl sjednán nový termín jednání výboru, a to 29.3.2023 od 15.00 hodin.

 

Příloha:    prezenční listina
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    

 • výbor OK ČKAIT +  DK
 • Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT