Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 29.3.2023

ZÁPIS č. 2/2023
z jednání výboru oblasti ČKAIT Ústí nad Labem, konaného dne 29.3.2023
v jednací místnosti OK ČKAIT Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1

Přítomni:    V. Fůs, Ing. P. Hajdina, Ing. M. Mandík, Ing. L. Sahulka, Ing. R. Seidl (DK), Ing. J. Vrba, Ing. J. Zima

Omluveni:    Ing. V. Brunclíková, MBA, J. Ekrt, Ing. J. Filip, Ph.D., Mgr. Ing. D. Jedinák,  M. Koblížek (DK), T. Zdvořáček (DK)

Předmětem jednání bylo vyhodnocení VHO ČKAIT Ústí nad Labem, konané dne 2.2.2023 na Hradě v Litoměřicích a příprava akcí pro CŽV na 2. pololetí 2023.

1) Kontrola zápisu č. 1/2023 ze zasedání výboru ze dne 25.1.2023
Bez připomínek.

2) Vyhodnocení VHO ČKAIT Ústí nad Labem dne 2.2.2023

Valná hromada se opakovaně konala v Litoměřicích na Hradě. Po skončení VHO proběhla vernisáž výstavy „STAVBA A VODA“, která se uskutečnila v rámci konference VODA 2020. Po vernisáži pokračovala prohlídka vystavených panelů s komentářem zástupců vystavovatele.

Členové výboru se vyhradili vůči nevhodnému chování ředitele Ing. Hnízdila, Ph.D. při prezenci na valné hromadě vůči tajemnici, kterému někteří členové výboru a hosté byli svědky. Organizace valné hromady je každý rok na výborné úrovni, a to především díky i její práci.

Samotná VHO proběhla důstojně a bez zbytečných vystoupení či komentářů. Konání VHO na litoměřickém Hradě se opět osvědčilo, a proto se předpokládá konání příští VHO opět v Litoměřicích.

Výbor tímto děkuje hostům i členům ČKAIT za účast a vystoupení v diskuzi nebo v průběhu jednání či na vernisáži výstavy. A v neposlední řadě tajemnici OK Ústí nad Labem Bc. Veronice Pakantlové za bezchybné organizační zajištění valné hromady.

VHO se jako hosté zúčastnili:
-    Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT
-    Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT
-    Marie Báčová, odborný poradce ČKAIT
-    Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací
-    Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel – GrECo International s.r.o.
-    Mgr. František Černý – MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot
-    PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA Kadaň
-    Mgr. Ladislav Chlupáč, senátor
-    Ing. Anna Kodysová, MBA – člen Exekutivy ČSSI
-    Ing. Adam Vokurka – prezident ČSSI
-    Jaroslav Šimanovský – starosta ÚMO Severní Terasa
-    Ing. Kateřina Todtová – Stavební úřad Louny
-    Ing. Tomáš Trávníček, MPA – Stavební úřad Žatec

3) Plán CŽV na 2. pololetí 2023

Na další pololetí jsou předjednány webináře JUDr. Evy Kuzmové a Ing. Ludmily Zahradnické, CSc.

Úkol pro všechny členy výboru OK: Vyzvat členy ČKAIT v oblasti k aktivitě při zajišťování CŽV (např. informace či exkurze na významných stavbách v Kraji).

Dne 11.5.2023 proběhne exkurze „PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V KARLÍNĚ – RETENCE SPLAŠKOVÝCH VOD“. Jedná se o velice zajímavou stavbu, jelikož se stavěli dvě retenční podzemní nádrže o objemu 3.000 m3, ČSOV a odlehčovací komora.

Další připravované akce:
-    Rekonstrukce školního objektu – 3. Základní školy v Roudnici nad Labem – garanti Ing. Josef Filip, Ph.D. a Jan Ekrt
-    Společnost JABOR – výroba vaků, plachet apod., včetně možností využití – webinář
-    Obnova dožilých částí krovu, obnova a doplnění střešní krytiny, dům č.p. 15/7 „KALICH“ Mírové náměstí, Litoměřice – opakovaná exkurze vzhledem k velkému zájmu členů    

4)  Různé

4.1.      Nominace členů oblasti do Představenstva, Dozorčí rady a Stavovského soudu
    Výbor se jednomyslně shodnul na nominaci našich kandidátů do orgánů ČKAIT:
-    Představenstvo ČKAIT – Ing. Josef Filip, Ph.D.
-    Stavovský soud – Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
-    Dozorčí rada – není kandidát

Bc. Pakantlová zašle oběma kandidátům žádost o zaslání fotografie a strukturovaného životopisu.

4.2.      Shromáždění delegátů 21.10.2023
    Delegáti a náhradníci byli zvoleni na VHO ČKAIT Ústí nad Labem dne 2.2.2023.
    
    Delegáti:
-    Ing. BRUNCLÍKOVÁ Venuše, MBA
-    EKRT Jan
-    Ing. FILIP Josef, Ph.D.
-    FŮS Václav
-    Ing. HAJDINA Petr
-    Mgr. Ing. JEDINÁK David
-    Ing. MANDÍK Martin
-    Ing. SAHULKA Luděk
-    Ing. VRBA Jaroslav
-    Ing. ZIMA Jiří
-    ZDVOŘÁČEK Tomáš

Náhradníci:
-    Ing. BROŽKA Václav
-    Ing. BURSÍK Tomáš
-    Ing. JEŘÁBEK Michal
-    KOBLÍŽEK Michal
-    Ing. PLÁNIČKA Vojtěch
-    Ing. RAPP Tomáš
-    SEIDL Rudolf

Předseda OK ČKAIT ÚL Ing. Mandík byl zmocněn jmenovat ze zvolených náhradníků zástupce za zvoleného delegáta (který se nebude moci zúčastnit SD) náhradníka bez určení pořadí náhradníků na seznamu z VHO.

4.3.      Stavba Ústeckého kraje + Stavba dvacetiletí
Tradiční soutěžní přehlídka „Stavba Ústeckého kraje“ tentokráte bude uspořádána jako „Stavba dvacetiletí“ (jedná se o 10. ročník této krajské soutěže).

Generálním pořadatelem je i nadále OHK Litoměřice, odborným garantem je OK ČKAIT Ústí nad Labem. Novinkou je spoluúčast OP ČSSI Ústí nad Labem, která vypsala Cenu ČSSI, kterou může obdržet soutěžící, který je členem OP ČSSI Ústí nad Labem.

V současné době se dolaďují organizační náležitosti. Vyhlášení soutěže bude v dubnu. Jednání poroty soutěže se předpokládá dne 4.9.2023 a vyhlášení výsledků dne 8.9.2023 v rámci výstavy „Zahrada Čech“.

5)  Diskuze

5.1.      Účastníci se shodli na termínu příštího jednání Výboru OK ČKAIT Ústí nad Labem dne 7.6.2023 od 15.00 hodin.

5.2.      Dotaz člena OK ČKAIT Ústí nad Labem na možnost finančního příspěvku na účast na odborné exkurzi do Izraele., kterou pořádá OK Plzeň.

    Tajemnice Bc. Pakantlová osloví tajemnici z Plzně, jakým způsobem a v jaké výši přispívají svým členům na tuto akci.

    V případě poskytnutí finančního příspěvku členovi ČKAIT v oblasti, bude vyžadována prezentace z akce po návratu (fotodokumentace, popis, přínos profesi) nebo prezentace formou webináře či semináře.

Příloha:    prezenční listina
Zapsal:      Ing. Mandík

Obdrží:    
- výbor OK ČKAIT +  DK
- Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT