Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 13. 01. 2009 v Národním domě v Ústí n. L.

Zápis z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem, konané dne 13. 01. 2009 v Národním domě v Ústí n. L.

Jednání VHO se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, došlo pouze k dílčí změně pořadí jednacích bodů, Volby byly přesunuty za bod č. 2.
 1. Uvítání, slavnostní zahájení
  Provedl přednosta OK Ing. Martin Mandík. Přivítal přítomné hosty.

  Z dalších hostů přivítal zástupce SPŠSaOA v Kadani Ing. Zdeňka Hrdinu, zástupce SŠEaS v Chomutově Ing. Bohumila Rolla, místopředsedu KHK Ústí n. L. Ing. Františka Šimka, paní Danu Ondrouškovou ze vzdělávací agentury Intelli, a v neposlední řadě představitele ČKAIT - nového předsedu ČKAIT pana Ing. Pavla Křečka, ředitelku kanceláře Praha Ing. Lenku Zimovou, jednatelku IC ČKAIT paní Marii Báčovou a pana Radka Hnízdila. V přísálí se presentovaly firmy KNAUF, zastoupená Ing. Ladislavem Linhartem a TUV SUD, zastoupená p. Martinem Doležalem.

  Pro zpestření jednání bylo tradiční vystoupení, tentokráte skupina VETERÁNKY z TJ SOKOL Duchcov předvedly step aerobic.


 2. Organizační záležitosti, volby komisí
  Zvoleny vždy jednomyslně komise

  Mandátová: Anita Bartlová, Miroslav Sahulka, Ing. Josef Dvorský
  Návrhová: Ing. Zdeněk Avenarius, Ing. Vladimír Čapek, Ing. Josef Adamčík
  Volební: Ing. Rainer Scheffel, Ing. Zdeněk Zeman, Ing. Petr Urban

  Pracovní předsednictvo VHO: Ing. Martin Mandík, Ing. Jiří Zavoral, CSc., Ing. Pavel Křeček, Ing. Lenka Zimová,

  Řízením schůze pověřen Ing. Jiří Zavoral, CSc.

  Provedením zápisu pověřen Ing. Martin Mandík


 3. Zpráva přednosty OK o činnosti
  Zprávu přednesl přednosta Ing. Mandík. Za rok 2008 se počet členů v kraji zvýšil o 48, celkem počet členů 1 599. Prostory OK dnes využívá i Regionální pobočka SPS ČR a Komora soudních znalců Ústeckého kraje - sekce stavebnictví. Za rok 2008 bylo zkontrolováno 68 deníků AO. Dny stavitelství a architektury nebyly tak úspěšné jako v roce 2007, záštitu převzal Hejtman Ing. Šulc. Zapojilo se 6 SPŠ stavebních a podobných směrů, byly umožněny prohlídky řady staveb. V oblasti CŽV se uskutečnilo 31 akcí (11 přednášek a seminářů, 19 odborných presentací a 1 exkurze - 4. nejvyšší počet ze všech OK ) a zúčastnilo se 926 osob (o 14 více než v roce 2007). V roce 2008 se uskutečnil 4. ročník krajských soutěží Stavba Ústeckého kraje a Fasáda Ústeckého kraje, kde je OK spolupořadatelem.


 4. Zpráva Dozorčí komise DR ČKAIT
  Přednesl Ing. Fiala, o kontrole hospodaření v OK za rok 2008 a o činnosti Dozorčí komise DR zejména na úseku kontroly deníků AO.


 5. Vystoupení Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT
  Připomenul, že z ekonomického hlediska vykazuje Komora za rok 2008 velmi dobrý výsledek. Podporuje "investice" především do činnosti v krajích, na podporu Oblastních kanceláří tak, aby členové získali maximum doma.
  Dále hodnotil kladně spolupráci s MPO ČR - odborem stavebního řádu a odborem ÚP, ale co bude po výměně ministrů?
  Vysvětlil snahu Komory o změnu názvů oborů autorizace pro inženýry a jejich sloučení do 4 skupin. Důvodem neomezit současnou diskriminaci našich členů proti působícím osobám z EU, kteří mají daleko volnější přístup k výkonu povolání ve stavebnictví než občané ČR. Vyzval členy o pomoc a hledání cestiček k poslancům pro podporu návrhů.
  Dále se zabýval denními problémy členů - vysvětlil že dle dohody s ČKA není energetický audit automaticky součástí PD (obdobně jako EIA), osvětlil situaci kolem Koordinátorů BP a tlaků na projektanty (držet se textu vyhlášky, jen zásady). Informovalo vrácení pokuty za Výkonový a honorářový řád, nutno hledatcestu a zpracovat např. standardy.


 6. Vystoupení hostů
  Ing. Roll, SŠEaS Chomutov se zabýval odborným školstvím ve stavebních oborech. Mluvil i za cech klempířů a pokrývačů. Poukázal na praxi v cizině, kde firmy povinně přispívají na učňovské školství a další vzdělávání.


 7. Volby delegátů a náhradníků na SD 2009
  Na VHO bylo rozesláno 1599 pozvánek podle počtu členů v oblasti k 31. 12. 2008.
  Přítomno je 105 členů, což je 6,57 %.

  7.1. Volby výboru oblasti
  Členy výboru bylo zvoleno 10 členůi: Ing. Zdeněk Avenarius, Anita Bartlová, Ing. Josef Dvorský, Bc. David Jedinák, Ing. Martin Mandík, Ing. Miloslav Mikyna, Ing. Josef Ouvín, Ing. František Šimek, Ing. Jaroslav Vrba, Ing. Jiří Zavoral,CSc.

  7.2. Volby delegátů na SD 2009
  Zvoleno podle směrného čísla 12 delegátů: Ing. Zdeněk Avenarius, Anita Bartlová, Ing. Josef Dvorský, Bc. David Jedinák, Ing. Martin Mandík, Ing. Miloslav Mikyna, Ing. Josef Ouvín, Ing. Petr Sinkule, Ing. František Šimek, Ing. Jaroslav Vrba, Ing. Jiří Zavoral,CSc., Tomáš Zdvořáček.

  7.3. Volby náhradníků na SD 2009
  Zvoleno 6 náhradníků v pořadí: Ing. Vojtěch Plánička, Ing. Libor Chochol, Ing. Zdeněk Zeman, Ing. Dobromír Kaplan, Ing. Tomáš Rapp, Ing. Petr Svítil.


 8. Informační blok
  Paní Báčová z IC ČKAIT vystoupila s informací o přístupu k normám pro členy ČKAIT a platnosti ČSN a Eurokódů.


 9. Diskuse
  V diskusi vystoupili 2 účastníci.
  • Ing. Dvorský, člen ČKAIT a autorizovaný inspektor, se zabýval touto problematikou. Posteskl si nad nedostatkem zájemců, podivil se nad averzí stavebních úřadů.
  • Zdeněk Veverka, člen ČKAIT vyslovil nespokojenost s činností poslanců, senátorů, státní správy a pod. za nekvalitní zákony a související předpisy, se zvůlí úředníků státní správy a samospráv při stavebních řízeních. Ptal se , co udělala Komora pro zlepšení. Reagoval předseda ČKAIT Ing. Křeček, odvolal se na obsah svého hlavního projevu a zopakoval možnosti a kroky Komory dle skutečnosti.


 10. Usnesení
  Návrh na usnesení přednesl Ing. Avenarius. Usnesení bylo přijato 93 z 94 momentálně přítomnými ČKAIT na sále v době hlasování, 1 byl proti.


 11. Závěr
  Přednosta OK Ing. Mandík poděkoval přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení a neformální další diskusi.

zapsal: Ing. Martin Mandík
05. 02. 2009