Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti oblasti České Budějovice za rok 2008

Zpráva o činnosti oblasti České Budějovice za rok 2008

Naše oblast má k 31/12/2008 1527 řádných členů, za uplynulý rok se počet členů zvýšil o 44, přičemž nově přijatých žádostí bylo 78 a z různých důvodů ubylo 34 členů. Z počtu autorizovaných osob je 54% AI, 46% AT/S, poměr mezi jednotlivými obory se nemění a podle oborů je to 55% PS a další pořadí 16% TPS, 9 %VS a 7% DS a 13% devět zbývajících oborů.

Výbor oblasti pracoval ve složení 10 členů, a to jmenovitě bez titulů Vladimír Dufek, Marie Hladíková, František Hladík, Tomáš Chromý, Jan Jelínek, Bohumil Kujal, Pavel Otruba, Ivan Štětina, Jiří Schandl a Jiří Straka. Sešel se v průběhu roku 7 krát, z toho jednou na výjezdním zasedání. Řešil plán odborné činnosti, přípravu valné hromady, aktivity k programu PANEL, zajištění Dne stavitelství a architektury, přípravu 5.ročníku Přehlídky stavebních realizací PRESTA a zejména účast naší oblasti na Dnech evropského dědictví jejich celostátní centrum bylo tentokráte v Českých Budějovicích. Členové výboru a další autorizované osoby pracovali v různých orgánech Komory a to František Bostl ve Stavovském soudu a v oblastní pobočce Společnosti pro stavební právo, František Hladík v Představenstvu a jako předseda legislativní komise ČKAIT, Tomáš Chromý v radě pro rozvoj profese jako zpracovatel PROFESISU, Jiří Schandl v redakční radě časopisů Z+i a IK a jako zpracovatel publikace AI a AT v procesu výstavby, Jiří Straka jako zástupce Komory pro program PANEL a Jan Křiváček a Jiří Pražák v dozorčí komisi. Dále Jan Jelínek a Bohumil Kujal působí jako členové zkušebních komisí. Řada našich členů se zapojila do přípravy a realizace odborných akcí, do spolupráce s Krajským úřadem a obecními úřady v místě, do přeshraniční spolupráce s Horním Rakouskem, dále zpracovala příspěvky do odborných časopisů, působila při podpoře vzniku a vyhlášení studijního oboru stavitelství - stavební management na Vysoké škole technické a ekonomické v Č.Budějovicích. Jsou to zejména kolegové Dufek, Jelínek, Kujal, Hladíková, Hodina, Hronek, Nedbal, Otruba, Straka, Štětina, a další.

Oblastní kancelář zajišťuje své služby tajemnicí pí Kovalovskou a v úředních hodinách i přednostou oblasti. Styk s veřejností a autorizovanými osobami je zajištěn nejen v úředních hodinách, které jsou v pondělí a středu, ale i ostatních pracovních dnech. Oblastní kancelář též zabezpečuje služby pro členy výboru, pro dozorčí komisi při řešení stížností a při kontrole deníků autorizovaných osob, pro Informační centrum při distribuci a prodeji odborných publikací a pro organizaci odborných akcí v rámci celoživotního vzdělávání a též pro program Regenerace panelových domů, kde bylo zpracováno 50 souhlasných stanovisek pro získání dotace

Úkoly z Usnesení minulé valné hromady byly splněny a s VŠTE byla uzavřena dohoda o spolupráci. Zprávy o realizovaných akcích byly průběžně zveřejňovány v oblastním Zpravodaji a v časopise Z+i.
¨
S krajským úřadem Jihočeského kraje máme uzavřenu Dohodu o spolupráci. V jejím rámci jsme poskytli všem stavebním úřadům v kraji informační CD ROM PROFESIS a informovali je o záležitostech týkajících se působnosti autorizovaných osob. Pomohli jsme při organizaci křtu pamětní mince Stádleckého mostu. Ve spolupráci s ECČB jsme se podíleli na semináři Pasivní a nízkoenergetické domy.

S magistrátem města České Budějovice jsme uzavřeli dohodu o partnerství pro zajištění Dnů evropského dědictví. V rámci této dohody jsme zajistili exkurzi po trase koněspřežní železnice z Českých Budějovic do rakouského Kerschbaumu, které se zúčastnili i kolegové z Komory architektů a inženýrů Horního Rakouska a Salzburku. Vydali jsme informační letáky o významných osobnostech Jihočeského kraje - o Vojtěchu Lannovi, který je k dispozici u prezence a o Františku Křižíkovi. Údaje o technických památkách v kraji jsme poskytli pro potřeby zveřejnění na webových stránkách informačního centra města Českých Budějovice. Spolupracujeme s nově vzniklou VŠTE a odbornými školami v kraji, s nimiž jsme uspořádali Dny otevřených dveří v rámci akce Den stavitelství a architektury.

Vás členy Komory informujeme o plánovaných akcích, o důležitých záležitostech Komory a uskutečněných akcích oblastním Zpravodajem, který 2x ročně dostáváte poštou a 5x ročně máte možnost si ho stáhnout z internetu.

Podstatnou část odborné činnosti včetně programu CŽV organizujeme ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů. V minulém roce jsme zajistili 13 akcí, z toho bylo 7 přednášek a seminářů, 2 exkurze a návštěvy výstav a 4 společenská akce. Nejzajímavější akcí byl seminář k euronormám s profesorem Holickým z ČVUT. Toto téma budeme opakovat i v letošním roce.

Ing. Jiří Schandl
přednosta oblastní kanceláře

04. 03. 2009