Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva přednosty OK ČKAIT Ostrava přednesená na Valné hromadě

Zpráva přednosty OK ČKAIT Ostrava přednesená na Valné hromadě

Vážené kolegyně a kolegové, milí hosté.
Dnešní valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava je již v pořadí 17. Loňská se uskutečnila v těchto prostorách.

Datum konání: dne 28. 1. 2008
Počet členů oblasti: 2233
Účast členů na VHO: 228 členů a 28 hostů
% účasti: 10.2

Zpráva o činnosti naší oblasti má tyto body:
 1. Členská základna
 2. Činnost a jednání výboru oblasti:
 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
 4. Nové aktivity - Informační kancelář, soutěž MSK
 5. Spolupráce se zahraničím
 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů
 7. Výhled na další období činnosti

 1. Členská základna
  V současné době máme v ostravské oblasti 2259 členů, což představuje cca 8,5 % z celkového počtu členské základny ČKAIT. Oblastní uspořádání je v souladu s krajským systémem členění území České republiky a ztotožňuje se s hranicemi Moravskoslezského kraje.
  V roce 2008 přibylo celkem 73 nových členů, ale někteří stávající členové naopak zase zrušili autorizaci , nebo pozastavili, tak celkový nárůst činí pouze 26 osob. V současné době je podáno dalších 48 nových žádostí.
  Členové naši oblasti jsou zastoupeni také v představenstvu komory, dozorčí radě i ve stavovském soudu. Jedná se o 4 členy - (Pater, Sláčal, Jakubík, Lošťáková), dále členové pracují ve zkušebních komisích pro různé obory autorizace.


 2. Činnost a jednání výboru oblasti:
  Schůze výboru se konaly pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin. Na programu jednání byly běžné záležitosti týkající se provozu oblastní kanceláře, nových žádostí o autorizaci, spolupráce s dalšími partnery, zajišťování odborných akcí, seminářů, diskuze o připravovaných zákonech a pod. Jednání výboru se dle možností zúčastňovali i zástupci v Představenstvu ČKAIT, Dozorčích radách i Stavovského soudu z oblasti Ostrava. Průběžně byly vyhodnocovány úkoly stanovené v Usnesení VH ze dne 28. 1. 2008 a můžeme konstatovat, že byly splněny.
  Přednosta se pravidelně zúčastňuje zasedání představenstva regionální sekce Brno, kde se projednávají širší (nadoblastní) akce a problémy moravských oblastí. Jedná se např. o přípravu Inženýrského dne, Dne stavitelství a architektury a o přípravu nadoblastních odborných akcí, jako jsou zahraniční odborné exkurze. Rovněž posuzujeme témata CŽV s tím, že odezvy z jednotlivých oblastí slouží k doporučení témat na následující období.
  Dále v kanceláři probíhá kontrola deníků AO- loni pozváno ke kontrole 58 a skutečně zkontrolováno 41.
  Rovněž jsou řešeny, nebo předávány k dalšímu prošetření stížnosti na AO.
  Kancelář spolupracuje s ICO - jsou prodávány odborné publikace a to nejen členům za zvýhodněné ceny, ale i veřejnosti. Tržby za prodané publikace činily v loňském roce 86 tis. Kč.


 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
  Program CŽV dokončil v loňském roce 2. ročník III. běhu. V závěru bude tento běh vyhodnocen takto (viz www.ckait.cz - 5. Závěr III. běhu celoživotního vzdělávání):

  Pro naše členy jsme v loňském roce připravili celou řadu vzdělávacích odborných akcí se snahou pokrýt všechny obory členské základny. Podařilo se nám realizovat (podílet se na realizaci) 30 seminářů, konferencí a exkurzí s celkovou účastí 1414 osob.

  Informace svým členům o pořádání jednotlivých akcí zasíláme v dostatečném předstihu formou pozvánky (e-mailem + těm, kteří nemají možnost, zasíláme pozvánky poštou) - výběr je proveden dle tématiky a s návazností na oborové členění autorizace. Celkový přehled je také uveřejněn na naší Internetových stránkách. Žádám Vás tímto, stejně jako každý rok, abyste zkontrolovali, zda máte v kanceláři platnou e-mailovou adresu. Od loňského roku posíláme pouze e-mailové pozvánky s tím, že kdo nemá možnost přijímat el. poštu budeme mu posílat pozvánky dále poštou. Je však třeba se o tuto službu přihlásit. Dosud se přihlásilo 8 lidí z 500, kteří nemají možnost elektronické pošty.


 4. Nové aktivity

  Informační kancelář
  V loňském roce 2008 bylo připraveno jak jsem vyjmenoval celkem 30 odborných akcí pro AO i ostatní odbornou veřejnost, (kde vybíráme vložné). Plán odborných akcí pro rok 2009 postupně naplňujeme. (viz příloha.) Největší akcí příštího roku bude odborná exkurze do Francie a Španělska, kterou Informační kancelář připravuje na 2. polovinu května 2009. Počítáme s účastí zájemců i z jiných oblastí.
  V Informační kanceláři jsou k dispozici odborné časopisy a literatura.
  Doufám, že i v dalších letech dokáže Inf. kancelář svou činností a zájmem AO, že do naší oblasti patří a je pro AO prospěšná.
  Za zmínku stojí, že již tradičně v OK ČKAIT Ostrava proběhlo závěrečné zasedání Rady pro podporu rozvoje profese a to ve dnech 16. - 17. září 2008 za spolupráce s IC ČKAIT Praha a IC OK ČKAIT Ostrava. Na zasedání byly prodiskutovány, upraveny ev. doplněny především poprvé zařazené pomůcky do Vám všem známého CD PROFESIS (2008), které jistě najdou odpovídající odezvu v členské základně Komory. S ohledem na zvětšení obsahu, vychází poprvé Profesis na nosiči DVD. Dovolím si Vás seznámit s novými pomůckami, aby případně Ti, kteří v Profesisu dosud nenašli co hledají, toto DVD taky otevřeli. Jedná se o zcela nové tituly:
  • Inženýrská činnost u technologických staveb
  • Stavební fyzika. Energetika budov
  • Stavby zdravotně - technické
  • Stavby hydrotechnické
  • Stavby meliorační
  • Obecná metodika posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky
  • Vedení provádění technologických staveb
  • Příručka pro analýzu hodnocení a ochranu konstrukcí proti účinkům výbuchu
  • Podmínky pro provozování autodopravy
  • Provozování a udržování budov
  • Vnitřní rozvody elektrotechnických komunikací v bytových domech
  Do činnosti Informační kanceláře bychom taky rádi zahrnuli možnost distribuovat - tj. on line tisknout normy pro naše členy v souvislosti s probíhající transformací technické normalizace v ČR. Dnes tuto službu již nabízí Dům techniky Ostrava.

  Další aktivitou inf. kanceláře bude spolupráce při organizaci a realizaci dalšího - "5. bienále industriální stopy", které vrcholově organizuje Ing. Zídek.


 5. Soutěž stavba roku MSK
  V loňském roce proběhlo druhé kolo soutěže stavba roku MSK. S ohledem na úspěšný průběh bylo rozhodnuto o pořádání dalšího ročníku. Soutěž je připravována v součinnosti s SPS, Obcí architektů, ČKAIT a MSK pod záštitou hejtmana. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.stavbamsk.cz
  Myslím, že o kvalitních stavbách je nutno hovořit a proto si dovolím zopakovat, jak dopadlo hodnocení staveb za rok 2008,
  Cenu Grand Prix 2008 - nejlepší stavba Moravskoslezského kraje získal "Římskokatolický chrám sv. Ducha v Ostravě Zábřehu".
  Zároveň tato stavba spolu s budovou "Železniční stanice Ostrava Svinov, rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží" získaly hlavní cenu v kategorii stavby občanské vybavenosti.
  Hlavní cenu v kategorii stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba "Zavěšený most na dálnici D 47 přes řeku Odru a Antošovické jezero".
  V kategorii průmyslové stavby obdrželo hlavní cenu "Opravárenské centrum pro opravu letadel Mošnov".
  V kategorii bytové domy obdržel titul Stavba roku "Apartmánový dům Lara", který se nachází v beskydské obci Čeladná.
  Za rodinné domy získal hlavní cenu "Rodinný dům ve Chvalíkovicích". Zvláštní cenou poroty byla oceněna stavba "Rekonstrukce hlavní budovy městského koupaliště v Opavě".
  Porota udělila i několik čestných uznání. Laické veřejnosti se nejvíce líbil "Rodinný dům v Opavě - Kylešovicích".
  Pro druhý ročník soutěže byla připravena novinka v podobě Ocenění děkana stavební fakulty VŠB - TU Ostrava za nejlepší diplomovou práci, která přichází s novým nekonvenčním způsobem řešení. Ocenění bylo uděleno diplomové práci na téma "Pasivní rodinný dům".


 6. Spolupráce se zahraničím
  Ve dnech 11. až 13. července 2008 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců Malopolské oblastní komory inženýrů ve stavebnictví z Krakova se zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblastní kanceláře Ostrava.
  Setkání proběhlo ve vazbě na Dohodu o příhraniční spolupráci s Malopolskou oblastní komorou inženýrů ve stavebnictví v Krakově,
  V čele osmičlenné polské delegace, která nás v červenci navštívila, byl Dr., inž. Zygmunt Rawicki, prezident MOIIB a člen širšího vedení Polské komory inženýrů ve stavebnictví ve Varšavě. naši, rovněž osmičlennou delegaci vedl přednosta oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok a ústřední orgány Komory zastupoval Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.
  Podrobný referát o průběhu a náplni setkání je uveřejněn v Z+i, který jste všichni dostali.


 7. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů

  Po oživení ekonomiky se činnost našeho Regionální poradenského střediska zvýšila:

  v roce 2006 bylo zpracováno 76 žádostí
  s počtem modernizovaných bytových jednotek 2 598 b.j.
  s celkovými investičními náklady402 mil. Kč
   
  v roce 2007 bylo zpracováno 192 žádostí
  s počtem modernizovaných bytových jednotek5 211 b.j.
  s celkovými investičními náklady879 mil. Kč
   
  v roce 2008 bylo zpracováno 154 žádostí
  s počtem modernizovaných bytových jednotek3 462 b.j.
  s celkovými investičními náklady656 mil. Kč

  Uvidíme jaký vývoj bude v dalším období s ohledem na světovou ekonomickou krizi.


 8. Výhled na další období činnosti
  Celková koncepce činnosti naší oblastní kanceláře se naplňuje již dlouhodobě a chceme v tomto směru pokračovat i v tomto roce. Půjde zejména o programy týkající se:
  • zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek, seminářů a odborných exkurzí v intencích Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
  • spolupráce se všemi našimi dosavadními partnery, zejména pak
   • se Stavební a Strojní fakultou VŠB-TUO (účast ve vědecké radě - 1 člen)
   • Středními průmyslovými školami stavebními
   • Českým svazem stavebních inženýrů
   • Svazem podnikatelů ve stavebnictví
   • Domem techniky Ostrava-Mariánské Hory
   • Ostravské výstavy, a.s. Ostrava
   • Obec architektů ČR
   • ARR
   • živnostenskými úřady
   • stavebními úřady
   • zahraničními partnery
   • a dalšími oblastními orgány.
  Připravovaný plán odborných akcí na I. pololetí roku 2009 zatím obsahuje 11 položek s tím, že bude nadále doplňován a upřesňován v průběhu roku dle návrhů a požadavků našich členů. Viz termínová listina.

  Je potěšující neustálý zájem našich členů o odborné akce a vzdělávání. Ve srovnání s jinými oblastmi se stále řadíme v tomto směru na přední místo.
  Ve své činnosti se budeme i nadále opírat o ty členy, kteří mají zájem s námi aktivně spolupracovat, neboť jedině touto formou jsme schopni udržovat dobrý standard našeho postavení v rámci ČKAIT.


 9. Závěr
  Na dnešní valné hromadě také hodnotíme naši činnost. Mohu konstatovat, že byly splněny úkoly kladené na oblastní kancelář usnesením VH z roku 2008 a usnesením shromáždění delegátů z téhož roku.
  Kopie usnesení z VH 2008:
  Valná hromada ukládá:
  Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2008 a to zejména:
  • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
  • udržovat a dále rozvíjet spolupráci se Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
  • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2008 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební a Strojní fakultou VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
  • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
  • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
  • nadále vyřizovat žádosti o získáni autorizace
  • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou
  Rovněž hospodaření kanceláře dopadlo dobře - dodrželi jsme všechna ekonomická kriteria.

  Dnešní Valná hromada je volební. Stávající výbor tímto končí svou práci a jeho místo zaujme výbor dnešní VH nově zvolený. Hodnocení činnosti v minulém období patří Vám, členům ČKAIT a vrcholovým orgánům. Pro zajímavost uvádím, že v období od 2005 do 2008 jsme uskutečnili 138 odborných akcí s celkovou účastí 9 154 osob, navázali úzkou spolupráci s našimi zahraničními partnery a udržovali spolupráci s partnery domácími. Snažili jsme se, abyste neměli pocit, že komora je pouze jakási nutnost pro získání živnosti či příslušné funkce v zaměstnání, ale že s komorou, která přináší stále nové informace a snaží se formou celoživotního vzdělávání nás všechny udržovat na vysoké odborné úrovni, je lépe než bez ní.
  Dovolte, abych na závěr poděkoval všem členům výboru, kteří přispívali podle svých možností k dobrému jménu komory a k dobré naší vzájemné spolupráci. Zvláště pak děkuji paní Ing. Mileně Ondrušové a panu Karlu Pastuzskovi, kteří se po 8 a 5 letech činnosti rozhodli, že v dalším období již nebudou do výboru oblasti kandidovat. Pevně věřím, že zůstaneme nadále v kontaktu, neboť naše vzájemné vztahy byly vždy velice korektní a přátelské.
  V neposlední řadě děkuji také tajemnici paní Jarcovjákové a pracovnici inf. kanceláře paní Jarolímové, za jejich práci na vysoké profesionální úrovni.
  Dovolte, abych vám všem popřál do nového roku pevné zdraví hodně zdaru a úspěchů při uplatňování vašich odborných znalostí a zkušeností.
  Pokud Vás některá pasáž zprávy o činnosti zaujal, tak kompletní znění si můžete přečíst na webových stránkách komory.
  Děkuji za pozornost.

  Ing. Svatopluk Bijok
  přednosta oblastní kanceláře

09. 02. 2009