Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva-Valná hromada Olomouc

Zpráva-Valná hromada Olomouc

Valná hromada Olomouc

Termín konání: 26.1.2010
Místo konání : Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Počet členů oblasti: 1260
Počet účastníků VHO: 124
Procento účasti: 9,8%

Čestní hosté:
 • Ing. Pavel Horák-náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Ing. Michaela Pruknerová-vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
 • JUDr. Eva Hyravá-vedoucí stavebního úřadu Olomouc
 • Ing. Jaroslav Havelka-ředitel Hospodářské komory v Olomouci
 • RNDr. Luděk Šťastný-ředitel Stavoprojektu Olomouc
 • Ing.arch. Pavel Vrba a Ing.arch.Milan Obenaus-zástupci ČKA
 • Ing. Jan Drábek-místopředseda oblastní pobočky ČSSI
 • Ing. Vilém Zeiner-ředitel Střední průmyslové školy stavební Lipník n.Bečvou

Za ČKAIT se jednání zúčastnili:
 • Ing. Pavel Křeček-předseda
 • Doc.Ing. Alois Materna,Csc., MBA-I.místopředsada
 • Ing. Lenka Zimová-ředitelka kanceláře Praha
 • Ing. Miroslav Loutocký-tajemník kanceláře Brno
 • Ing.arch. Zdenka Umlášková-členka výboru oblasti Brno
 • Marie Báčová-kancelář komory
 • Ing. Renata Karasová-IC ČKAIT
 • Ing. Jaroslav Karásek-čestný člen ČKAIT
 • Ing. Petr Opletal,CSc.-čestný člen ČKAIT

Výsledky plnění usnesení z VH roku 2009 byly zhodnoceny ve zprávě o činnosti:
 • činnost a hospodaření OK
 • zajištění CŽV na oblasti, 12 odborných akcí se zúčastnilo 893 členů, 13 prezentací firem s účastí 398 členů
 • program Panel, bylo vydáno 50 stanovisek k žádosti, což reprezentuje 2103 bytů
 • zastoupení členů ČKAIT v odborných komisích města Olomouc
 • spolupráce se stavebními úřady
 • spolupráce s Olomouckým krajem
  soutěž Stavba roku 2008 Olomouckého kraje
  publikace "Stavby Olomouckého kraje", to nejzajímavější od sametové revoluce
 • dostupnost norem
 • Den otevřených dveří-v Olomouckém kraji byl třetí ročník úspěšný
  Průmyslovou školu v Lipníku n. Bečvou navštívilo 150 zájemců
  Do přihlášených staveb našlo cestu 480 zájemců
 • Cena inženýrské komory 2009 - z oblasti nejsou přihlášeny žádné projekty

Návrh tezí činnosti činnosti pro rok 2010:
 • zajistit CŽV z programu I.pololetí a připravit program na II.pololetí z námětů členů oblasti zaslaných s návratkami na VH
 • spolupráce s Krajským úřadem při zajištění soutěže Stavba Olomouckého kraje 2010
 • naplňovat smlouvu o spolupráci s Krajským úřadem a Magistrátem města Olomouce
 • zajistit činnost Poradenského střediska-Program oprav panelových domů
 • spolupracovat s odbornými školami v kraji při zajišťování Dne otevřených dveří
 • spolupracovat a informovat poslance a senátory o legislativních návrzích změn

Diskuze:
 • Ing.Miroslav Machalec podal komentář k tematickému zájezdu do Číny v roce 2009 a k fotodokumentaci z tohoto zájezdu, která byla promítána v sále před zahájením VH
 • Ing.Antonín Marčák na téma "Profesionální úsilí aut.inženýra",podrobně popsal nedostatky projektové dokumentace tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod a na závěr podal podnět na disciplinární řízení na zpracovatele projektu.Přítomný předseda DR ČKAIT Ing.Jaromír Vrba,CSc.přislíbil, že podanou stížnost prověří
 • Ing.Jaroslav Havelka, ředitel OHK poděkoval za spolupráci a nabídl pořádání společných vzdělávacích akcí
 • Ing.Jaroslav Karásek, čestný člen ČKAIT, připoměl blížící se 20 výročí založení ČKAIT a doporučil při té přiležitosti vydat almanach s připomenutím filozofie a myšlenek, na kterých se komora budovala
 • Ing.Jiří Hovorka diskutoval na smutné téma korupce u veřejných zakázek a podal dva návrhy:
  • znovu zkusit prosadit, aby vylosovaný člen komory byl povinně členem výběrové komise každé veřejné zakázky
  • vytvořit komisi, která bude kontrolovat dokumentaci veřejných zakázek a pokud zjistí podezřelé skutečnosti, bude informovat komoru a zadavatele
 • Ing.Miroslav Najdekr,CSc. podpořil výzvu přednostky na obsazení členů zkušebních komisí na pozemní stavby z prováděcí a výrobní sféry

Náměstek hejtmana informoval shromáždění VH o zásadách územního rozvoje kraje, o programech kraje na zmírnění dopadu hospodářské krize.Kraj hledal úspory v provozu svého úřadu, co umožnilo zachovat plánované investice.Předsedovi ČKAIT Ing.Pavlu Křečkovi předal publikaci "Stavby Olomouckého kraje".V kuloárech hodnotili přítomni členové vystoupení pana náměstka jako věcné a systémové.
Předseda Ing.Křeček informoval o programových cílech představenstva, posílit profesi aut. inženýra a technika ve společnosti, zviditelnit ČKAIT v médiích, klást důraz na vzdělávání, prezentovat zajímavé stavby z krajů, spolupracovat s odbornými školami.
Podal návrh na udělování "Osobnost ČKAIT".Zmínil dobrou práci legislativní komise.
Drobné změny v legislativě-záměr povýšit povinnost investora oznamovací povinností projektantovi o zahájení stavby.Apeloval na členy ČKAIT, aby lehkovážně nerazítkovali dokumentaci.Představenstvo jedná o možnosti závaznosti ekonomického honoráře pro některé stavby.
Nově zvoleni delegáti na SD v Praze jsou součástí Usnesení z VH.
Pro možnost operativní komunikace se členy oblasti prosím všechny členy, kteří nám doposud e-mailovou adresu neoznámili, nebo adresu změnili, aby tak učinili.
Děkuji všem členům oblasti, kteří poslali náměty na CŽV a zúčastnili se valné hromady.

Ing. Anežka Najdekrová
přednostka oblasti ČKAIT Olomouc

03. 02. 2010