Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ č.05_2011

ZPRAVODAJ č.05_2011

ODBORNÉ AKCE
10. listopad 2011 Eurokód 7 PRO GEOTECHNIKU, ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas 14-18 hod.,
Seminář bude zaměřen na problematiku rizik při návrhu a výstavbě stavebních jam, speci-fické postupy navrhování, metody a technologie speciálního zakládání staveb. Informační centrum ČKAIT vydává publikaci „Rizika prací speciálního zakládání jam“, která je určena široké odborné veřejnosti, tedy zejména projektantům, zhotovitelům staveb a investorům. Autorem publikace a přednášejícím na semináři je Doc.Ing.Jan Masopust z FSV ČVUT Praha.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT- 1 bod. Vložné 500 Kč (členové ČKAIT a ČSSI oblasti ČB zdarma). Garant akce: ČSSI, ing.Karel Kocina

11.listopad 2011 DEFEKTY BUDOV
Katedra techniky a aplikovaných věd VŠTE v Č.Budějovicích pořádá spolu se společností DEK, a.s. a Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Obalový plášť“ (ploché střechy terasy, šikmé střechy, vestavby, balkóny, lodžie a spodní stavba) a „Obsah jednání“ (kritické případy, příčiny defektů, zkušenosti z oprav a poučení z chyb). Informace a přihlášky na tel. 608237471, chaloupkova@email.vstecb.cz

8.prosinec 2011 ADVENTNÍ SETKÁNÍ ve Strakonicích
Letošní již 11. adventní setkání nám pomohli zorganizovat naši členové ze Strakonic s tímto zajímavým programem: odjezd z ČB autobus.nádraží ve 14.00 hod. (stanoviště č.12). Sraz účastníků v 15 hod. na 1.nádvoří hradu, procházka městem a prohlídka rekonstruované části hradu na reprezentativní a kulturní prostory (účast v PRESTĚ 2011), přijetí starostou města v Rytířském sále, kulturní vystoupení folklorního souboru Prácheňáček a na závěr společná večeře v Hradním sklípku. Předpokládaný odjezd ze Strakonic ve 20 hod. Přihlášky našich členů a rodinných příslušníků včetně zaplacení vložného do 30.11.2011.
Vložné 350 Kč, členům ČKAIT/ČSSI výbor odsouhlasil dotaci 100 Kč.
Garant: ing.Jiří Neumitka

PŘIPRAVUJEME
VALNÁ HROMADA ČKAIT - se uskuteční v Art IGY (KC Bazilika)
18.ledna 2012 od 15 hod. Datum a hodinu si prosím poznamenejte v diáři
Pozvánku s programem obdržíte postou.

únor 2012 ČSSI - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - termín bude upřesněn

únor 2012 ČSVH - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE- termín bude upřesněn

24.únor 2012 PLES STAVBAŘŮ, garant SPS ČR

16.únor 2012 Novela vyhl. č. 23 O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Novela řady ČSN 73 08 a navazujících předpisů, teorie a praxe.
Přednáší plk.Ing.Brabec HZS Jihočeského kraje, Ing.Burant OBO Bettermann, s.r.o.
Garant: Pavel Otruba

15.březen 2012 ZÁSADY PRO PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Praktické zásady pro navrhování oprav panelových domů, jejich statické posuzování, pří-klady chybných návrhů ve vztahu na systémy panelových domů užívaných v jižních Če-chách. Přednáší ing.Václav Honzík, ing.Luděk Němec, ing.Alena Hynková. Garant: ČKAIT

2.březen 2012 ZÁJEZD NA VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2012 DO WELSU
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v pátek 2. března a v sobotu 3. března oblíbený autobusový zájezd na Veletrh úspor energií do hornorakouského Welsu (cca 40 km za Lincem). Jedná se o jeden z největších veletrhů v Evropě, na kterém se prezentují výrobci a dodavatelé z oblasti energeticky efektivního stavebnictví, vytápěcí a sanitární techniky. Důležitým tématem veletrhu jsou také obnovitelné zdroje energie. ECČB nabízí cenově zvýhodněné vstupenky na veletrh a organizované prohlídky veletrhu v češtině. Bližší informace na tel.: 387 312 580 (organizační garant: Isabela Houdková) nebo na www.eccb.cz.

19.4.2012 PROFESIS 2012 - základní informace k novému způsobu aplikace
Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod.,
Od ledna 2012 je plánováno převedení Profesisu na internet. Na semináři představíme nový způsobu vyhledávání. Předností Profesisu na síti budou průběžně aktualizované právní předpisy a dokumenty, jejichž změny budete moci sledovat a dotazovat se přímo autorů.
Přednáší ing. Šárka Janoušková, ing.Radek Hnízdil. Garant: Informační středisko ČKAIT.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

EXKURZE NA STAVBU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU
Dne 27.07.2011 uspořádala českobudějovická kancelář ČKAIT odbornou exkurzi na stavbu části IV. železničního koridoru v úseku nádraží Č. Budějovice – Nemanice I. Exkurze se zúčastnilo celkem 18 zájemců. Zástupci prováděcí firmy informovali účastníky exkurze o nejdůležitějších stavebních objektech, které byly budovány během letošního roku. Jednalo se zejména o 3 nové mosty a s nimi související stavební objekty.
Ing. Radek Lukeš

PLAVEBNÍ CESTA – splavnění řeky Vltavy v úseku České Budějovice - České Vrbné
U přístaviště pod Dlouhým mostem se sešlo 67 účastníků, z toho 43 AO ČKAIT, 3 ČSSI, 4 ČSVH a 17 rodinných příslušníků. Po cca 35 minutové plavbě a chvilce čekání na uvolnění plavební komory lodí plující v protisměru, zažili účastníci též prázdnění a plnění plavební komory nového objektu na VD České Vrbné. Pan Ing. Martin Kaiser z Povodí Vltavy, s.p. závodu Horní Vltava v ČB, jenž je správcem tohoto díla, provedl účastníky rekonstruovaným jezem, plavební komorou, ochranným přístavem se zdvihacím mostem na komunikaci k jezu. Vysvětlil též základní principy obsluhy a pro-vozu tohoto VD se základními technickými údaji. V návaznosti pan Jakub Prüher z SK vodní slalom seznámil účastníky s rekonstrukcí umělé slalomové dráhy nesoucí jméno Lídy Polesné. Dráha je umístěna do starého koryta řeky Vltavy a využívá spádu jezu.
Podrobnosti k tomuto VD České Vrbné na řece Vltavě najdete v časopise Stavebnictví č.05/2011.
Ing. František Hladík

STAVBA ROKU 2011
U příležitosti Dnů stavitelství a architektury proběhlo v Senátu dne 3.10.2011 slavnostní vyhlášení výsledků 19.ročníku soutěže Stavba roku. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a kom-plexní realizace stavebního díla, od projektového řešení přes hrubou stavbu až po řemeslný detail. Nadace ABF vydala katalog, jež letos informuje i o regionálních soutěžích. Za jihočeský region se prezentují oceněné stavby 6.ročníku soutěžní přehlídky PRESTA jižní Čechy.

ZA STAVBAMI SEVEROZÁPADNÍCH ČECH 23.-25.9.2011
Trasa prvního dne zájezdu byla směrována na tu část pražského okruhu, která je právě rok ve zkušeb-ním provozu a jak jsme se přesvědčili, výrazně urychluje průjezd Prahou při cestě do severních a západních Čech. Stavba vykazuje několik českých unikátů: nejdelší tunely, nejvyšší most, nejdelší mostní estakáda. Dalším bodem programu byla prohlídka nejhlubšího povrchového hnědouhelného dolu Bílina. Upravenými terénními auty jsme projeli až do místa s nejnižší nadmořskou výškou na území ČR - 32 m.n.m. Při pohlídce 250 m vysoké těžební stěny jsme mohli sledovat jak geologický profil území, tak i těžební postupy a organizaci dopravy vytěžené hlušiny a uhlí. Ve 20 m vysoké uhelné sloji jsou patrné i stopy po dřívějším dolování hlubinným způsobem.
Děkanský kostel v Mostě - tato Národní kulturní památka ze 16.stol. s mimořádně cennými klenbami ve stylu vladislavské gotiky byla přesunuta v roce 1975 z dolového pole na místo mimo městskou zástavbu. Technické parametry přesunu – 12 tis.t po dráze 841 m - jsou zapsány v Guinessově knize rekordů. V sousedství byl postaven nový dřevěný kostel. Tento svatostánek Pravoslavné církve je zde na památku 43 tis. rumunských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Díky ochotě arcibiskupství jsme si mohli tento objekt, ještě před otevřením pro veřejnost, důkladně prohlédnout.
Druhý den jsme si mohli prohlédnout stavbu přemostění Ohře na silnici R6, popsanou v Z+i. Ve městě Loket jsme viděli dům letos nominovaný na titul Stavba roku a projeli jsme po silnici R6, jejíž projekt byl oceněn Cenou Inženýrské komory.
Příjemným překvapením bylo město Cheb, které bylo za poslední roky značně zvelebeno. Originální je časová osa dokumentující 950 let známé historie města, provedená v dlažbě pěší zóny. Naproti tomu historická část města Jáchymov, kde jsme navštívili muzeum v bývalé mincovně, stále chátrá, stejně tak jako hotel a rozhled-na na Klínovci, kam jsme se zajeli též podívat.
Nedělní program byl věnován návštěvě Karlových Varů a prohlídce relikviáře Svatého Maura v Bečově nad Teplou.
Celé naše cestování provázelo krásné počasí babího léta a dobrá nálada všech 40 spokojených účastníků.
Ing.Jíří Schandl

INFORMACE ČLENŮM SPS

Možnost bezplatné prezentace v rámci projektu
Tímto krokem bude možné s nulovou investicí získat nové zákazníky a zakázky. www.externiste.cz je webem určeným profesionálům z různých oborů k jejich prezentaci a nabídce služeb širokému spektru zájemců o spolupráci. Web navštěvují personalisté, majitelé firem i soukromé osoby, pokud potřebují pomoc a spolupráci s externími odborníky.
V nejbližší době bude probíhat kampaň na Internetu (na Facebooku i v dalších médiích i v tisku), které chys-táme, aby se Externiste.cz stal běžným pomocníkem pro společnosti i soukromé osoby při hledání jakékoliv odborné pomoci.
Celý projekt je zatím neziskový a bezplatný, do budoucna bude financován z placené inzerce a nadstandard-ními zápisy.
Pokud byste měli zájem o další informace, můžete se obrátit na pana Lejska, vedoucího projektu Externiste.cz na mail Info@externiste.cz, nebo 603 234 598.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS

INFORMACE ČLENŮ ČSVH

27. ledna 2012 DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany si Vás dovoluje pozvat na den otevřených dvěří, který se uskuteční v pátek 27. ledna 2012 od 8 do 17 hodin. Příjďte se podívat na vodňanskou rybářskou školu, která patří k unikátům nejen v České re-publice, ale i v rámci celé střední Evropy. K dispozici budou mimo jiné prohlídky odborných laborato-ří. V učebně chemie se seznámíte s přístroji ke stanovování vlastností vody, v biologii poznáte zají-mavé technické zázemí včetně USB mikroskopu a stereomikroskopu. Uvidíte i ukázku živých vod-ních bezobratlých a preparovaných živočichů. V učebně hydrobiologie bude představen i přístroj na určování věku ryb z jejich šupin. Za zmínku stojí také dvě akvarijní místnosti – jedna s našimi domá-cími druhy ryb, i těmi méně známými, a druhá místnost s klasickými tropickými akvarijními rybkami, včetně několika rarit. Zájemci o studium mohou získat informace o našich dvou studijních zaměře-ních – Chov ryb a Vodní stavby v rybářství. Bude možné i zakoupit odbornou literaturu, např. učeb-nici Hydrobiologie nebo Vodní hospodářství.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Pokud Vám tento den nevyhovuje, a přesto byste se k nám chtěli přijet podívat, prohlídky rybářské školy lze po vzájemné domluvě uskutečnit i kdykoli jindy. Více in-formací na www.srs-vodnany.cz nebo rybarskaskola@srs-vodnany.cz či na tel.: 383 382 410.
Ing. Karel Dubský, SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

ZHODNOCENÍ AKCÍ

STAVEBNÍ ZÁKON VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ – GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM GIS
Termín: 5. října 2011; místo: ČEVAK a.s. České Budějovice; pořadatel: ČSVH ve spolupráci s JČKÚ
Přednášející: Ing. Zídková, Ing. Jindra, CSc. – oba AQUASERV s.r.o. a RNDr. Petr Horn, Ph.D. – JČKÚ
Co je to GIS? Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území. Z hlediska vodního hospodářství to znamená orientace tohoto systému na vodní hospodářství v nejširším slova smylsu. Informace a záznamy o VH objektech v současné době, ale také pro výhledová řešení.
Akce je určena převážně pro pracovníky obecních úřadů a provozovatele VH objektů. Jednání zahájil Ing. Karel Vlasák – člen rady životního prostředí a zemědělství Jihočeského kraje, dále Ing. Bohumil Kujal – předseda ČSVH. Celá akce proběhla za významné pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje Č. Budějvocie a to zejména Ing. Karla Vlasáka člena rady ŽP a zemědělství Jč. Kraje. Počet účastníků byl včetně přednášejících 35, což neodpovídá počtu obcí v Jč. Kraji, které by potřebovaly seznámit se s tímto systémeme. Povinnost obcí s RP je doplňovat nová data, nebo neplatná data rušit, vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (§ 6 a další).
Během přednášek byly vzneseny různé dotazy, např. jak může obec využívat tohoto systému pomocí internetu a to od kterého data a za jakou cenu.
Ing. Vlasák hodnotil velice pozitivně činnost ČSVH z hlediska jeho spolupráce s Jihočeským krajem a organizováním různých školení pro mlé obce a obce s rozšířenou působností, v cemž je potřebné i nadále pokračovat. Nejvýzanmějším poskytovatelem GIS pro vodní hospodářství v Jihočeském kraji se společnost AQUASERV s.r.o. Úroveň přednesených témat byla velmi vsoká a přednášející doplňovali svoje přednášky názornou obrazovou prezentací. Společnost AQUASERV s.r.o. uspořádal v předsálí výstavku strojně technologického zařízení na čištění vrtaných studní.
Závěrem byl konstatován velký význam systému GIS pro vodní hospodářství obcí a je uvažováno s opakováním obdobného školení v roce 2012.
Ing. Bohumil Kujal

VODNÍ ZÁKON
Termín: 8. září 2011; místo: ČEVAK a.s. – ul. B. Němcové 12/2, České Budějovice
Semináře se zúčastnilo 31 vodohospodářůa byl uspořádán ve spolupráci s OK ČKAIT Č.Budějovice a ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje.
V úvodu byly předneseny základní principy vodního práva a o platném povoleních nakládání s vodami. Bylo konstatováno, že na začátku roku došlo ke transformaci zemědělských vodohospodářských správ, na s.p. Povodí a Lesy ČR s.p.
Byly uváděny praktické případy odběrů vody z vrtů, povrchových vodotečí a vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodotečí.
Každé vodní dílo je stavba a musí mít platné povolení nakládání s vodami. Bylo objasňováno co je to nakládání s vodami, jak se prodlužuje povolení pod. Bylo projednáno o kolektorech pro tepelná čerpadla, o „Plánech povodí“ a bylo informováno o tom, že MMR připravuje Metodický pokn pro tepelná čerpadla.
S platností od 1.8.2010 balené ČOV do 50 EO opatřené označením CE nepotřebují k výstavbě povolení, stačí ohlášení.
Vodohospodářský úřad musí dbát o platný orkuh účastníků řízení. Občanská sdružení se mohou účastnit VH řízení, pokud mají VH činnost zahrnutou ve svých stanovách a pokud o účast v řízení požádal. Platnost účasti v řízeních trvá 1 rok, pak musí požádat znovu. U liniových VH staveb se stavební povolení nepožaduje, pokud se nemění trasa. Udržovací práce na VH dílech vyžadují ohlášení, což se vztahuje i na odstraňování nánosů.
Ochranná pásma vodních zdrojů s průměrným ročním odběrem větším než 10.000 m3 se stanová opagtřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájeme.
Posluchači byly seznámeni s tím, kdo jsou odběrně způsobilé osoby, co jsou záplavová území, byli také informováni o sržkových vodách a povinnostech odvádění dešťových vod.
Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zakázáno. Jsou však povoleny výjimky. Zkoušky vodotěsnosti nádrží se mohou provádět od srpna 2010 pouze osobou oprávněnou (MŽP). Existuje-li soustava vodních děl, může správce povodí požádat o zpracování manipulačního řádu.
V semináři bylo pojednáno mnoho dalších náležitostí „Vodního zákona“ a v diskusi se projevily některé dotazy, které neřeší Vodní zákon. Např. se jednalo o změnu kvality podzemních vod vlivem tepelných čerpadel…apod. Rovněž se projevila potřeba terminologického vzděláváno vodohospodářských pracovníků. Seminář ukázal potřebu opakovaného VH vzdělávání nejenom v tomto zákonu.
Vysokou úroveň semináře zajistila Jaroslava Nietscheová, promovaná právnička z Povodní Vltavy-Praha, která je spoluautorem projednávaného zákona a Ing. Hana Zahradníková vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Krajského úřadu Jihočeského kraje, která uvedla mnoho VH názoru z pohledu krajského pracovníka.
Ing. Bohumil Kujal

TECHNICKÉ NORMY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Termín: 12. října 2011 v Informační centrum ČKAIT Praha; pořadatel: ČSVH ve spolupráci s IC ČKAIT Praha; přednášející: Ing. Fremrová Lenka, Ing. Kaisler Jiří, Ing. Pudil Jiří
Seminář byl určen hlavně vodohospodářským inženýrům a technikům – členům ČKAIT i dalším vodohospodářům. Přítomno bylo 40 účasníků včetně přednášejícíh.
Úvodem bylo sděleno, že Česká republika je členem Evropskéo výboru pro normalizaci (CEN) od roku 1997 a postupně zavádí EN do soustavy českých norem. EN jsou vydávány ve 3 jazykových verzích a jedním z problémů při jejich zavádění do praxe v ČR jsou překlady do českého jazyka.
Bylo projednáváno o současném stavu ČSN, ČSN EN, TNV (technické normy vodního hospodářství), revidovaných a připravovaných normách. Zpracovtelem TNV je převážně Hydroprojekt CZ a.s. Praha. TN nejsou právně závazné. Jejich dostupnost, jakož i dalších norem je prostřednictvím specializovaných prodejen, nebo přes internet a to on-line pro jednotlivce, nebo on-line pro firmy. Členové ČKAIT mají za určitý poplatek, internetový přístup k normám, cenově zvýhodněný. Byla jmenovaná celá řada ČSN pro vodárenské a čistírenskou potřebu a to jejich současný stav, revidovaný a výhledový.
Bylo vzneseno několik dotazů, jako např. rozpor mezi obsahem cementu a vzniku trhlin v betonových konstrukcích, zejména když se jedná o vodotěsné železobetonové konstrukce, dále dotaz na ochranná pásma vodních zdrojů, na něž není odpovídající norma na existenci normy na dezinfekci pitné vody UV zářením.
Závěrem bylo konstanováno, že vzdělávání vodohospodářských odborníků v oblasti norem, eurokódů apod. má velký význam pro projektování a realizaci vodohospodářských staveb a bude nutné tomuto věnovat zvýšenou pozornost. To platí zejména pro celoživotní vzdělávání a vodohospodářských pracovníků – členů ČKAIT. Ing. Bohumil Kujal

08. 11. 2011