Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zvolení delegáti schválili prodloužení funkčního období orgánům ČKAIT

Zvolení delegáti schválili prodloužení funkčního období orgánům ČKAIT

Představenstvo ČKAIT, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a odložení volebního Shromáždění delegátů, požádalo zvolené delegáty o hlasování per rollam o návrhu: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného Shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány.

K 25. 3. 2020 (konec tříletého funkčního období) hlasovalo 179 delegátů z 200 a bez výjimky kladně.

27. 03. 2020