Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
16. srpen 2023

Budovy čeká bezemisní revoluce. Dotkne se i starších staveb.

TZ 17/2023: Sotva jsme si zvykli, že budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie, objevuje se nový požadavek Evropské unie. Budovy by měly mít nulové emise uhlíku. To znamená další zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a sledování vlivu zabudovaného stavebního materiálu na produkci skleníkových plynů. Novinkou jsou také požadavky na důsledné dodržování kvality vnitřního prostředí, pas pro renovaci budov nebo využití digitálního deníku budovy. Jde jen o část změn, které má přinést již čtvrté zásadní přepracování evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive of the European Union – EPBD). Její finální schválení se očekává do konce roku 2023. Vzhledem k zásadnímu dopadu na české stavebnictví sleduje vývoj také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

ČKAIT
16. srpen 2023

Zvýšení hygienických limitů hluku nemusí ohrožovat zdraví obyvatel

TZ: 16/2023 O pět až třináct decibelů se nařízením vlády č. 433/2022 Sb., které nabylo účinnosti 1. července 2023, zvýšily hlukové hygienické limity pro dopravní stavby. Vzhledem k tomu, že decibel je logaritmická jednotka, kdy zvýšení o 3 decibely znamená dvojnásobnou hlukovou zátěž, vypadá to na první pohled jako skokové zvýšení přípustného hluku. Také proto na nařízení negativně reagovala řada měst a obcí. Přesto však nejde o změnu, která by nutně snižovala komfort obyvatel nebo je ohrožovala na zdraví. Dokonce se totiž ani nedá říci, že limity hluku jsou reálně zvýšeny. Naopak je možné konstatovat, že nové limity jsou nižší než ty původní.

ČKAIT
9. srpen 2023

Pravidla pro používání elektronického deníku autorizované osoby

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě připravila technické podmínky pro zavedení elektronického deníku autorizované osoby (dále e-DAO). Každá autorizovaná osoba (AO), která se rozhodne pro používání e-DAO dostane individuální chráněný přístup k centrálnímu úložišti e-DAO a technický návod k obsluze.

ČKAIT
4. srpen 2023

Pohyb po historických centrech měst je pro nevidomé často slepou uličkou

TZ 15/2023: ​ Jen obtížně se v historických centrech měst orientují nevidomí a slabozrací občané a turisté. Dokládá to dosavadní praxe, kdy jim pohyb značně komplikují například neoznačené schody, chybně provedené značení nebo osazení prosklených prvků, neidentifikované rozměry a povrchy staveb nebo nedokonalé, či dokonce přerušované vodicí linie. Bohužel se to často týká i nově opravených veřejných prostranství. Stav, kdy jsou nevidomí vystaveni značným komplikacím a nezřídka i riziku úrazu, by se ale měl změnit.

ČKAIT
7. červen 2023

Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR

TZ 14/2023: Do 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022 se přihlásilo 74 skvělých staveb. Všechny přihlášené stavby byly v těchto dnech zveřejněny na stránce cik.ckait.cz. Můžete hlasovat a vybrat stavbu, která získá Cenu veřejnosti. Hlasování veřejnosti bude probíhat až do konce srpna. Odborné posouzení přihlášených staveb probíhá v červnu. Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na sobotu 21. října při příležitosti Shromáždění delegátů ČKAIT.

ČKAIT
5. červen 2023

Nový stavební zákon rozvolňuje výstavbu – přínosy i nedostatky ukáže až praxe.

TZ 13/2023: Polovičatý. Tak hodnotí výsledek úpravy nového stavebního zákona v podobě jeho schválené věcné novely autorizovaní inženýři a technici. Věcná novela ve Sbírce zákonů vyšla právě dnes – 5. června. Nejde přitom jen o faktické konsensy týkající se rychlosti povolovacího řízení, mj. v návaznosti na digitalizaci, nebo kvalitu výstavby. Skutečný přínos nebo rizika rekodifikace stavebního práva ve skutečnosti budou definovat až stavebně-technické prováděcí předpisy, které budou projednávány teprve v následujících měsících. A zároveň doba, jež po 1. 7. 2024, kdy se začne nový stavební zákon aplikovat, prověří dopad liberálnějších podmínek výstavby na veřejný zájem. A to včetně sousedských vztahů.

ČKAIT
25. květen 2023

K lepší dostupnosti bydlení v ČR mohou přispět i modulární systémy dřevostaveb

TZ 12/2023: Co se skrývá pod pojmem dostupné bydlení? Za první republiky se důstojný domek dal získat za cenu jednoho ročního platu zaměstnance Baťových závodů ve Zlíně. I po letech jsou tamní „dělnické“ kolonie stále obdivované pro svou architekturu a urbanismus i dobový standard. Současná situace je diametrálně odlišná: v Praze na nový byt vloni nestačilo již ani 17 průměrných hrubých ročních platů. O rozevřených nůžkách mezi nabídkovou cenou nových bytů a domů a kupní silou obyvatel České republiky už byly napsány stovky článků. Stávající vládní návrh na snížení DPH u bytů na 12 % je spíše symbolickou finanční korekcí.

ČKAIT
12. duben 2023

Ceny PRESTA dokládají kvalitu i inspirativní řešení výstavby v regionech

TZ 8/2023: Rekonstrukce historického domu, rozšíření lázní, most přes řeku nebo vodní nádrž na potoku. Soutěžní přehlídka dokončených staveb PRESTA se sice vztahuje pouze na díla realizovaná v Jihočeském kraji, zároveň ale dokládá kvalitu inženýrských, technických a stavebních profesí v regionech. Šestice vítězů v hlavních kategoriích a několik zvláštních cen pro stavby dokončené mezi lety 2020–2022 přesvědčivě ukazují mimořádnou kvalitu, hospodárnost, vysokou přidanou hodnotu i samotný vývoj tuzemského stavebnictví. Výsledky cen PRESTA Jižní Čechy byly oficiálně zveřejněny v úterý 11. dubna v Českých Budějovicích.