Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pardubice
25. leden 2012

Změna v termínu konání semináře!!!

Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 22.3.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin OK Pardubice

ČKAIT
19. leden 2012

Česká dopravní stavba a technologie roku 2011

Cílem soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku 2011 je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohou být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu na území ČR v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. KATEGORIE SOUTĚŽE: A) DOPRAVNÍ STAVBY A 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů) A 1.1 stavby nad 150 mil. Kč A 1.2 stavby do 150 mil. Kč

Jihlava
18. leden 2012

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 11. 1. 2012

Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2012 Volby nového výboru OK Jihlava-zvoleni Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Pohanka Leoš,Honzárek Libor,Ing.Bolcek Svatopluk,Ing.Musil Zdeněk. Do DK Brno byl zvolen Ing.Fr.Kavina. Valná hromada bere na vědomí: Informaci předsedy prof.Ing.A.Materny,CSc.,MBA-prvního místopředsedy ČKAIT o činnosti komory

Jihlava
18. leden 2012

Výroční zpráva OK ČKAIT Jihlava za rok 2011

Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2011. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2011 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi v Jihlavě dne 29. 11. 2011 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení.

Praha
10. leden 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V LÉTECH 2009 AŽ 2011

Oblast Praha soustřeďuje členy ČKAIT bydlící v Praze a ve Středočeském kraji, což tvoří jednu třetinu členů Komory, tedy více než 9000 autorizovaných inženýrů a techniků. Oblast Praha prožila během posledního volebního období zajímavý vývoj, který se jenom málo projevil na venek, ale výrazně zasáhl do vnitřní struktury vedení oblasti.

Pardubice
9. leden 2012

Valná hromada oblasti Pardubice

se koná v pondělí 16.1.2012 od 15:00 hodin v Domě Techniky, náměstí Republiky 2686. OK Pardubice

Karlovy Vary
6. leden 2012

Valná hromada 1.2.2012

„Ve středu dne 1. února 2012 se od 14.00 hodin bude konat ve společenskému sálu Krajské knihovny v Karlových Varech Valná hromada naší oblasti. Srdečně zveme k účasti všechny naše členy.“