Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Druhou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPB D II) přejímá český právní řád novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Legislativní proces přijetí novely byl zahájen 29. 2. 2012, kdy návrh novely schválila vláda a předala jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Po projednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu vrátil návrh novely prezident republiky Poslanecké sněmovně. Ta přehlasovala veto prezidenta republiky na své 46. schůzi dne 19. 9. 2012. Po podpisu předsedou vlády byla novela publikována ve Sbírce zákonů ČR v částce 117/2012:

zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost novely je stanovena k datu 1. 1. 2013.

Novela upravuje energetické požadavky na budovy (novostavby i změny stávajících budov); určuje dokumenty, kterými se splnění energetických požadavků prokazuje (průkaz energetické náročnosti budov, energetický audit, energetický posudek). Stanoví požadavky na fyzické osoby – energetické specialisty – které mohou tyto dokumenty zpracovávat. Novela obsahuje 36 odkazů na prováděcí právní předpisy a 1 nařízení vlády. Prováděcí předpisy připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky. Je žádoucí, aby prováděcí předpisy byly připraveny tak, aby jejich účinnost mohla být stanovena k 1. 1. 2013. Bez prováděcích předpisů je novela zákona o hospodaření energií neproveditelná. Mezi nové prováděcí předpisy zákona o hospodaření energií bude patřit vyhláška upravující obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování, vyhláška stanovující kvalifikační požadavky na energetické specialisty a požadavky na výkon jejich činnosti a další. Stejně jako dosud u energetických expertů bude Ministerstvo průmyslu a obchodu provádět přezkušování energetických specialistů a vést jejich seznam. Podrobnější informace o přezkušování (zatím energetických expertů) a jejich seznam lze nalézt na webových stránkách MPO.

Zvlášť důležitá je nová vyhláška o energetické náročnosti budov, která nahradí stejnojmennou vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Nová vyhláška stanoví

 1. nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov,
 2. úroveň požadavků pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
 3. metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
 4. vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
 5. vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
 6. vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a
 7. umístění průkazu v budově.

Text vyhlášky bude zřejmě obsahovat několik odkazů na ČSN EN; ČSN a TNI (technické normalizační informace); příslušné TNI se rovněž teprve připravují.

Platnost průkazů energetické náročnosti budov podle současně platné právní úpravy (a rovněž podle přijaté novely) je 10 let. Znamená to, že dosud vydané průkazy zůstávají v platnosti.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ustavila pracovní skupinu pro EPBD II. Pracovní skupina připravuje odborné semináře, věnované nové právní úpravě energetické náročnosti budov v českých právních předpisech. Celodenní seminář bude věnován těmto hlavním okruhům:

 1. Umisťování staveb, architektonické řešení pasivních a téměř nulových domů
 2. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce pasivních a téměř nulových domů
 3. Technická zařízení pasivních a téměř nulových domů
V rámci semináře budou jeho účastníci seznámeni zejména s
 • principy a požadavky na umisťování a orientaci energeticky úsporných budov,
 • typologickými druhy budov, zejména vztahem a závislostí kvalitního architektonického řešení a energetického konceptu,
 • dopady ustanovení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií na energetickou náročnost budov,
 • novými prováděcími předpisy zákona č. 406/2000 Sb.,
 • metodami hodnocení ENB podle nových předpisů,
 • návrhy tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí pasivních a téměř nulových domů,
 • stavebními konstrukcemi, výrobky a materiály vhodnými pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie,
 • principy pasivního vytápění a chlazení budov,
 • volbou a kombinací zdrojů energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Semináře se budou postupně konat ve všech oblastech ČKAIT poté, co budou k dispozici nové prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií; tj. po uveřejnění prováděcích předpisů ve Sbírce zákonů. O termínech seminářů (pravděpodobně začátek roku 2013) budeme informovat prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT na první pololetí 2013. Pracovní skupina připravuje rovněž help desk k implementaci EPBD II (odpovědi na dotazy) na webových stránkách Komory, rubrika bude otevřena v roce 2013.


Pracovní skupina ČKAIT pro EPBD II
Prof. Karel Kabele, člen představenstva ČKAIT, předseda pracovní skupiny
Praha, 3. 10. 2012
03. 10. 2012