Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT
5. září 2023

Stále dokonalejší cihly začínají dělat starosti statikům

TZ 19/2023: Stále dokonalejší akustické nebo tepelněizolační vlastnosti mají cihly, které přicházejí na tuzemský trh. Jejich výrobci se tím snaží vyjít vstříc poptávce trhu a stoupajícím nárokům na nízkou energetickou náročnost staveb. Paradoxně to ale komplikuje práci statikům, neboť moderní zdicí prvky mohou být křehčí a mít nižší únosnost. Navíc často chybí detailní technické informace včetně uvedení vhodného použití na stavbách. Při volbě zdicího materiálu by se mělo například zohlednit, kde jsou umístěna velká okna nebo průchody, neboť tyto otvory oslabují zděné stěny. Změny se týkají i spojovacího materiálu – namísto malty se používají montážně jednodušší zdicí pěny nebo lepidla. Téma se dotýká všech účastníků výstavby, velkých a malých stavebníků nebo i firem, které používají moderní zdicí prvky u jednoduchých nebo složitějších staveb a konstrukcí.

ČKAIT
4. září 2023

Stavba roku 2023 vyhlásila nominace

Do letošního ročníku Stavba roku 2023, kterou společně vypisují Nadace ABF, ČKAIT, MPO a SPS, se přihlásilo 110 staveb z ČR a dvě ze zahraničí. V pondělí 4. září byly v dopravní hale Národního technického muzea zveřejněny názvy 38 staveb nominovaných na hlavní ocenění. Nominace předávali i představitelé ČKAIT. Blahopřejeme investorům, projektantům i zhotovitelům všech 38 nominovaných staveb. Seznam všech staveb nominovaných na cenu Stavba roku 2023:

ČKAIT
28. srpen 2023

Požárů fotovoltaik přibývá. Podle ČKAIT lidé podceňují bezpečnost instalací

TZ 18/2023: Celkem 45 požárů fotovoltaických systémů v celé České republice evidoval Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům fotovoltaických elektráren. V předchozích letech jich bylo nanejvýš 15 ročně.

ČKAIT
16. srpen 2023

Budovy čeká bezemisní revoluce. Dotkne se i starších staveb.

TZ 17/2023: Sotva jsme si zvykli, že budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie, objevuje se nový požadavek Evropské unie. Budovy by měly mít nulové emise uhlíku. To znamená další zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a sledování vlivu zabudovaného stavebního materiálu na produkci skleníkových plynů. Novinkou jsou také požadavky na důsledné dodržování kvality vnitřního prostředí, pas pro renovaci budov nebo využití digitálního deníku budovy. Jde jen o část změn, které má přinést již čtvrté zásadní přepracování evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive of the European Union – EPBD). Její finální schválení se očekává do konce roku 2023. Vzhledem k zásadnímu dopadu na české stavebnictví sleduje vývoj také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

ČKAIT
16. srpen 2023

Zvýšení hygienických limitů hluku nemusí ohrožovat zdraví obyvatel

TZ: 16/2023 O pět až třináct decibelů se nařízením vlády č. 433/2022 Sb., které nabylo účinnosti 1. července 2023, zvýšily hlukové hygienické limity pro dopravní stavby. Vzhledem k tomu, že decibel je logaritmická jednotka, kdy zvýšení o 3 decibely znamená dvojnásobnou hlukovou zátěž, vypadá to na první pohled jako skokové zvýšení přípustného hluku. Také proto na nařízení negativně reagovala řada měst a obcí. Přesto však nejde o změnu, která by nutně snižovala komfort obyvatel nebo je ohrožovala na zdraví. Dokonce se totiž ani nedá říci, že limity hluku jsou reálně zvýšeny. Naopak je možné konstatovat, že nové limity jsou nižší než ty původní.

ČKAIT
9. srpen 2023

Pravidla pro používání elektronického deníku autorizované osoby

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě připravila technické podmínky pro zavedení elektronického deníku autorizované osoby (dále e-DAO). Každá autorizovaná osoba (AO), která se rozhodne pro používání e-DAO dostane individuální chráněný přístup k centrálnímu úložišti e-DAO a technický návod k obsluze.

ČKAIT
4. srpen 2023

Pohyb po historických centrech měst je pro nevidomé často slepou uličkou

TZ 15/2023: ​ Jen obtížně se v historických centrech měst orientují nevidomí a slabozrací občané a turisté. Dokládá to dosavadní praxe, kdy jim pohyb značně komplikují například neoznačené schody, chybně provedené značení nebo osazení prosklených prvků, neidentifikované rozměry a povrchy staveb nebo nedokonalé, či dokonce přerušované vodicí linie. Bohužel se to často týká i nově opravených veřejných prostranství. Stav, kdy jsou nevidomí vystaveni značným komplikacím a nezřídka i riziku úrazu, by se ale měl změnit.

ČKAIT
7. červen 2023

Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v ČR

TZ 14/2023: Do 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022 se přihlásilo 74 skvělých staveb. Všechny přihlášené stavby byly v těchto dnech zveřejněny na stránce cik.ckait.cz. Můžete hlasovat a vybrat stavbu, která získá Cenu veřejnosti. Hlasování veřejnosti bude probíhat až do konce srpna. Odborné posouzení přihlášených staveb probíhá v červnu. Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na sobotu 21. října při příležitosti Shromáždění delegátů ČKAIT.