Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Francie

Francie

Ohledně činností v oblasti výstavby, údržby či oprav budov ve Francii, podléhající zákonu č. 96-603 z 5. července, 1996:

Občan ČR nemusí podávat prohlášení (oznámení) v případě, že chce vykonávat výše uvedené aktivity ve Francii pouze dočasně nebo příležitostně. Musí pouze splnit požadavky článku 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES (o uznávání odborných kvalifikací): „musí být v souladu se zákonem usazen v členském státě za účelem výkonu stejného povolání/ musí mít za sebou praxi ve stejném oboru (vykonávat stejnou činnost) po dobu alespoň dvou let v období 10 let předcházejících poskytnutí příslušné služby, a to v členském státě, kde je v souladu se zákonem usazen, pokud ovšem daná profese nebo odborná příprava (školení) na profesi není předmětem regulace (kontroly) ze strany členského státu (viz. bod I. v článku 17-1 přiloženého zákona č. "loi n°96-603 du 5 juillet 1996").

Co se týče práva na usazení se, je český žadatel kvalifikován tehdy, splní-li jednu z následujících podmínek:
  • buď je držitelem atestace jeho odborných dovedností (kompetencí) nebo dokladu o jeho formální kvalifikaci, který je požadován v ČR k získání přístupu a k vykonávání příslušné aktivity na území ČR;
  • nebo vykonával danou aktivitu v nějakém členském státu po dobu alespoň 3 let.
Aby bylo možné získat atestaci, která potvrdí, že splňuje některý z těchto kvalifikačních požadavků, musí žadatel předložit svou žádost na prefekturu v oblasti, kde žije nebo kde o trvalém bydlení uvažuje (podrobné údaje o prefekturách naleznete na následujícím webovém odkazu: http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture ).

Nicméně bych rádi upozornili na skutečnost, že prefektury již nebudou kompetentním orgánem pro přijímání těchto žádostí. Připravuje se totiž správní zákon, který by měl být hotov a zveřejněn do konce tohoto roku, a který stanoví jiné kompetentní orgány jako oprávněné přijímat žádosti. Navíc tento správní zákon stanoví mechanismy kompenzačních opatření (v souladu s článkem 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES (o uznávání odborných kvalifikací)).

Na závěr informujeme, že ve Francii nemusí osoby, které uvažují o vykonávání činností v oblasti výstavby, údržby či oprav budov, splňovat nějaké specifické požadavky na kvalifikaci. Ve společnosti musí být za tímto účelem, na základě principů skutečné a trvalé kontroly (principe du contrôle effectif et permanent), kvalifikovaná osoba (buď vedoucí pracovník, nebo jeden ze zaměstnanců), který dohlíží nad činností ostatních. Proto občan ČR, který nesplňuje požadavky Francie na odbornou kvalifikaci, může i přesto založit společnost, pokud v ní zaměstná za účelem kontroly a dohledu nějakou kvalifikovanou osobu.
Osoba, která chce založit společnost, musí podstoupit registraci v "repertoire des métiers" vedeném u "chambres de métiers et de lartisanat" (https://www.cfe-metiers.com/FORMS/listeCM.aspx).

Kontakt:
Cécile NISSEN
Ministère de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi
Direction du Commerce, de lArtisanat, des Services et des Professions libérales (DCASPL)
Tél: 01.43.19.12.32
Fax: 01.43.19.13.03