Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uznávání v rámci EU

Uznávání v rámci EU

UZNÁVÁNÍ
Uznávání profesních kvalifikací z členských států EU v ČR

Inženýr (nebo technik) z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (viz. Zák. č. 360/92 Sb. ve znění pozdějších změn) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do Registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


K tomuto účelu slouží formuláře žádostí (pro osobu usazenou resp. osobu hostujíci). K příslušnému vyplněnému formuláři je třeba doložit požadované dokumenty a doklady.

Předpokládá se, že z technického a etického hlediska bude žadatel schopen komunikovat v českém jazyce.

Veškeré předložené materiály je třeba předat v českém jazyce, dokumenty v ověřené kopii originálu opatřené oficiálním překladem.

Případné dotazy zodpoví kontaktní místo - 227 090 118.

Směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující - v účinnosti od: 1. 1. 2020

Obrázek Regulation for the recognition of professional qualification of a settled person, or for the verification of professional qualification of a visiting person - effective date: 1 January 2020

Adaptační období

 

Úvod k Průvodci pro členy ČKAIT "Jak pracovat jako inženýr v EU"

S laskavým svolením britské Institution of Civil Engineers (ICE) uveřejňujeme průvodce " Jak pracovat jako inženýr v EU " a to v anglickém originálu i v české verzi. Kontaktní adresy na ICE a ČKAIT jsou uvedeny na poslední stránce obou jazykových mutací.

Průvodce krátce informuje o základních požadavcích při procesu uznávání profesní kvalifikace a popisuje situaci v jednotlivých členských státech EU, kde rovněž uvádí data o uznávacích orgánech, kontaktních místech a profesionálních organizacích.

Britští inženýři preferují získání titulu Eur.Ing. a tedy i zařazení do Registru vedeného FEANI (z celkového počtu cca 30 tis. Eur.Ing. v registru je asi 60% z UK) a na základě získání tohoto titulu žádají o uznání. Tato cesta je schůdná i pro naše inženýry. Česká republika má své zastoupení ve FEANI prostřednictvím ČSVTS a ČKAIT je členem Národní sekce FEANI. Počet Eur.Ing. v ČR ve všech inženýrských profesích se blíží číslu 100.

Upozorňujeme naše inženýry a techniky (členy komory), že existuje i jiná, možná snadnější cesta bez nutnosti získání titulu Eur.Ing. přímo ověřením potřebných dokladů Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Kontaktní místa a uznávací orgány v průvodci uvedené zůstávají shodné.

Potřebný Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU.

  1. Uznávání odborné kvalifikace v státech EU
  2. Uznávání odborné kvalifikace v smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (Evropské sdružení volného obchodu - EFTA)