Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uznávání v rámci EU

Uznávání v rámci EU

Uznávání profesních kvalifikací z členských států EU v ČR

Inženýr (nebo technik) z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (viz. Zák. č. 360/92 Sb. ve znění pozdějších změn) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do Registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


K tomuto účelu slouží formuláře žádostí (pro osobu usazenou resp. osobu hostujíci). K příslušnému vyplněnému formuláři je třeba doložit požadované dokumenty a doklady.

Předpokládá se, že z technického a etického hlediska bude žadatel schopen komunikovat v českém jazyce.

Veškeré předložené materiály je třeba předat v českém jazyce, dokumenty v ověřené kopii originálu opatřené oficiálním překladem.

Případné dotazy zodpoví kontaktní místo - 227 090 118.

Směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující - v účinnosti od: 1. 1. 2024

Obrázek Regulation for the recognition of professional qualification of a settled person, or for the verification of professional qualification of a visiting person - effective date: 1 January 2024

Adaptační období

 

Vstup českých autorizovaných osob na stavební trh členských států EU a států EFTA

Při vstupu české autorizované osoby na stavební trh hostitelského státu lze očekávat, že po uznání jeho odborné kvalifikace mu budou k výkonu stavební činnosti přiznána stejná práva a povinnosti jako mají tuzemské autorizované osoby. Uznávací proces je sice zastřešen vrcholovou evropskou normou (Směrnice EP a Rady 2013/55/EU), její implementace do národních právních systémů ale nastavila v každém státě jiné podmínky jeho působnosti. Jestliže v několika státech patří činnost ve výstavbě mezi tzv. neregulovaná povolání a při vstupu odborníka – cizince na jejich stavební trh postačí někdy jen prosté oznámení o zahájení výkonu odborné činnosti, v jiných státech probíhá náročné kvalifikované posuzování odbornosti uchazeče (regulované povolání).

Za výše popsané situace může česká autorizovaná osoba najít potřebné informace pro konkrétní případ při otevření podrobné informační platformy na internetové adrese: ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm

Zde se zájemce prokliká přes kapitolu „Práva občanů EU související s pobytem, prací, studiem atd. v jiné zemi EU“ do části nazvané “Odborné kvalifikace“. V dalších krocích lze pak najít výše zmíněnou evropskou směrnici, seznamy regulovaných povolání vyžadující přezkum odborné kvalifikace a kontaktní místa v jednotlivých zemích. Na těchto kontaktních místech je možné získat další informace a adresy příslušných institucí organizujících uznávací procesy.

Potřebný Doklad odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU.

  1. Uznávání odborné kvalifikace ve státech EU (bez záruky)
  2. Uznávání odborné kvalifikace ve smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (Evropské sdružení volného obchodu - EFTA)